Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Tóm tắt lịch sử Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources)

Là bản dịch của tài liệu: Bliss, T.J. và Smith, M. 2017. Tóm tắt lịch sử Tài nguyên Giáo dục Mở. Trong: Jhangiani, R.S. và Biswas-Diener, R. (eds.) Mở: Triết học và các Thực hành đang Cách mạng hóa Giáo dục và Khoa học. Các trang 9-27. Luân Đôn: Ubiquity Press. DOI: https://doi.org/10.5334/bbc.b. Giấy phép: CC BY 4.0.


Tài liệu viết về lịch sử 15 năm của phong trào Tài nguyên Giáo dục Mở (cho tới năm 2017), đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò của Quỹ Hewlett Foundation, tổ chức đã tài trợ nhiều nhất cho các dự án OER khắp trên thế giới, với số tiền lên tới 170 triệu USD, đặc biệt là ở Mỹ, Anh, các quốc gia OECD, .v.v.


Quỹ Hewlett Foundation định nghĩa OER như là ‘các tài nguyên dạy, học, và nghiên cứu nằm trong phạm vi công cộng hoặc đã được phát hành theo một giấy phép sở hữu trí tuệ cho phép những người khác tự do sử dụng và tái mục đích’. Creative Commons cung cấp các công cụ cấp phép để cho phép sử dụng và tái mục đích sự tự do này; Hewlett coi giấy phép Creative Commons Attribution (CC BY) là giấy phép lựa chọn, cho phép sử dụng lại và tái mục đích tối đa các tài nguyên giáo dục có bản quyền trong khi vẫn thừa nhận tác phẩm sáng tạo của người phát triển… Trong tâm của khái niệm OER là sự tự do: tự do truy cập nội dung, tự do khỏi chi phí, và tự do sử dụng theo bất kỳ cách gì.


Tự do tải về bản dịch có 27 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.