Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Báo cáo bằng chứng OER 2013-2014. Xây dựng sự hiểu biết về giáo dục mở - Bản dịch sang tiếng ViệtLà báo cáo của các tác giả de los Arcos, B., Farrow, R., Perryman, L.-A., Pitt, R. & Weller, M. (http://oerresearchhub.org/about-2/reports/) của Trung tâm Nghiên cứu OER (OER Research Hub) xuất bản năm 2014. Báo cáo là một rà soát lại tạm thời các bằng chứng được ghi lại đối với 11 giả thuyết chính tập trung vào nghiên cứu của dự án của Trung tâm Nghiên cứu OER. Các phát hiện của báo cáo là rất đáng quan tâm về sự phát triển nhanh chóng của OER trên thế giới, có lợi cho cả các cơ sở giáo dục, các giáo viên và các sinh viên, cả chính quy và phi chính quy.


Bạn có thể tải về bản dịch sang tiếng Việt của tài liệu 41 trang này tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.