Thứ Ba, 6 tháng 10, 2015

Giới thiệu tài nguyên giáo dục mở (OER) - Phiên bản tháng 10/2015
Là bài trình bày tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng, Hải Phòng, ngày 06/10/2015.

Bạn có thể tải về tệp slide với thông tin mới được cập nhật trong tháng 10/2015 tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.