Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Demo: thực hành khai thác tài nguyên giáo dục nghề nghiệp mở tại trường Cao đẳng Kinh tế, TP. Hồ Chí Minh

Là bài trình bày tại Hội thảo: Phát triển đào tạo theo hướng mở, linh hoạt tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, ngày 15/01/2019.


Bạn có thể tự do tải về bài trình chiếu tại địa chỉ:

Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.