Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

Các Chính phủ nên chọn giữa các tiêu chuẩn CNTT tương đương


Researcher: Governments should choose between equivalent IT standards
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 06, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/01/2012
Các chính phủ nên chọn giữa các tiêu chuẩn tương đương về chức năng trong mua sắm CNTT, Tineke Egyedi, một chuyên gia về các vấn đề tiêu chuẩn hóa tại Đại học Công nghệ Delft tại Hà Lan, nói. Trong một nghiên cứu được xuất bản thứ 3 tuần này, bà kết luận rằng các tiêu chuẩn cạnh tranh làm giảm toàn bộ tính tương hợp, phân mảng thị trường và có thể gây ra sự khóa trói tốn kém vào nhà cung cấp.
Governments should select between functionally equivalent standards in IT procurement, recommends Tineke Egyedi, a specialist on standardisation issues at the Delft University of Technology in the Netherlands. In a study published this Tuesday, she concludes that competing standards decrease overall interoperability, fragment the market and can result in costly vendor lock-in.
Lời người dịch: Các nền hành chính nhà nước nên giải thích trong các tài liệu mua sắm của họ các vấn đề đã gây ra từ các tiêu chuẩn cạnh tranh, và vì sao lại cân phải chọn một và không ủng hộ 2 hoặc nhiều hơn các tiêu chuẩn “(...) những lợi ích của việc tiêu chuẩn hóa sẽ bị mất với nhiều tiêu chuẩn”... Trong cuộc chiến tranh hiện hành về tiêu chuẩn giữa Định dạng Tài liệu Mở ODF và lựa chọn của Microsoft, Open Office XML (OOXML), được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO phê chuẩn vào các năm 2006 và 2008 một cách tương ứng thì “OOXML, được một tay chơi áp đảo hỗ trợ, kéo dài thêm sự khóa trói vào nhà cung cấp và làm gia tăng chi phí của các chính phủ cảm thấy bị ép phải hỗ trợ cả 2 tiêu chuẩn”. Chính phủ Việt Nam nên loại bỏ hoàn toàn OOXML vì lợi ích của chính mình, như những gì Chính phủ Hungary đã vừa làm.
Egyedi, phó chủ tịch của Viện Hàn lâm về Tiêu chuẩn hóa châu Âu (Euras), kêu gọi Ủy ban châu Âu cải tiến các qui định về mua sắm. Các chính phủ bây giờ bị kẹt giữa 2 vai trò, như một người sử dụng CNTT và như một nhà làm luật cho sự cạnh tranh của thị trường. “EC nên xem xét lại sự căng thẳng giữa tính tương hợp và sự cạnh tranh”.
Các nền hành chính nhà nước nên giải thích trong các tài liệu mua sắm của họ các vấn đề đã gây ra từ các tiêu chuẩn cạnh tranh, và vì sao lại cân phải chọn một và không ủng hộ 2 hoặc nhiều hơn các tiêu chuẩn, bà viết. “(...) những lợi ích của việc tiêu chuẩn hóa sẽ bị mất với nhiều tiêu chuẩn”.
Trong một phụ lục bài viết của bà, Egyedi tập trung vào cuộc chiến tranh hiện hành về tiêu chuẩn giữa Định dạng Tài liệu Mở ODF và lựa chọn của Microsoft, Open Office XML (OOXML), được Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO phê chuẩn vào các năm 2006 và 2008 một cách tương ứng.
Bà chỉ ra rằng chuẩn tới sau, OOXML, được một tay chơi áp đảo hỗ trợ, kéo dài thêm sự khóa trói vào nhà cung cấp và làm gia tăng chi phí của các chính phủ cảm thấy bị ép phải hỗ trợ cả 2 tiêu chuẩn.
Egyedi cũng chỉ trích các cơ quan tiêu chuẩn hóa (“bên cung ứng của thị trường tiêu chuẩn hóa”) vì cho phép các tiêu chuẩn cạnh tranh. “Việc kết thúc bằng 2 tiêu chuẩn kình địch rất giống nhau của các ủy ban tung ra sự nghi ngờ về tính hiệu quả (của ISO) trong việc điều phối thị trường CNTT và cung cấp một lựa chọn thay thế thực sự cho các tiến trình của thị trường”.
Bà thúc giục các quốc gia châu Âu chỉnh lại “những sáng kiến nghiệp vụ 'khư khư giữ sai lầm' của các tổ chức thiết lập tiêu chuẩn”, bằng việc bắt đầu trở thành những người tham gia tích cực trong qui trình tiêu chuẩn hóa. “Để phục vụ tốt nhất lợi ích chung trong một hạ tầng CNTT tương hợp được, bền vững và kham được (độc lập với nhà cung cấp), các chính phủ nên tham gia vào các dự án tiêu chuẩn hóa chủ chốt. Điều này sẽ hiệu quả hơn so với sự lựa chọn trong quá khứ”.
Egyedi, vice-president of the European Academy for Standardization (Euras), calls on the European Commission to improve the rules for procurement. Governments now get stuck between two roles, as a user of IT and as a regulator of market competition. "The EC should review the tension between interoperability and competition."
Public administrations should explain in their procurement documents the problems caused by competing standards, and why it is necessary to select one and not support two or more, she writes. "(...) benefits of standardisation get lost with multiple standards."
In an annex to her paper, Egyedi concentrates on the current standard war between the Open Document Format (ODF) and Microsoft's alternative, Open Office XML (OOXML), approved in 2006 and 2008 respectively by the International Standardization Organisation ISO.
She points out that the arrival of the second standard, OOXML, supported by a dominant player, prolongs vendor lock-in and increases costs by governments that feel forced to support both standards.
Egyedi also criticizes standardisation bodies ("the supply-side of the standardisation market") for allowing competing standards. "Ending up with two very similar rival committee standards casts doubt on (ISO's) effectiveness in coordinating the IT market and providing a real alternative to market processes."
She urges European countries to correct the "'perverse' business incentives of standard setting organisations", by becoming active participants in the standardisation process. "To best serve the public interest in an interoperable, sustainable and affordable (i.e. vendor-independent) IT-infrastructure, governments should participate in key standardisation projects. This is likely to be more effective than retrospect selection."
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.