Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Cựu quan chức EU: Tham gia các cộng đồng nguồn mở nên là một yêu cầu


Former EU-official: Joining open source communities should be a requirement
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 18, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 18/01/2012
Đối với các nền hành chính nhà nước có sử dụng phần mềm nguồn mở (PMNM)
Khi sử dụng PMNM, các nền hành chính nhà nước nên tham gia vào các cộng đồng nguồn mở có liên quan, hoặc yêu cầu rằng các nhà cung cấp dịch vụ CNTT của họ tham gia vào nhân danh họ, Karel De Vriendt, một quan chức của Ủy ban châu Âu gần đây đã về hưu mà trước đây có liên quan trong các hoạt động và chính sách của Ủy ban có liên quan tới nguồn mở, khuyến cáo.
For public administrations using open source software
When using open source software, public administrations should join the associated open source communities, or require that their IT service providers join on their behalf, recommends Karel De Vriendt, a recently retired European Commission official previously involved in the Commission's policies and activities involving open source software.
Lời người dịch: Cựu quan chức của EU: “Sự khóa trói của các sản phẩm phần mềm và sự khóa trói vào nhà cung cấp ảnh hướng tới tất cả các phần khác của hạ tầng, De Vriendt nói, và rằng tạo ra tất cả các dạng vấn đề pháp lý, và tất cả các dạng vấn đề về sự tự do”. Đối với các hợp đồng phần mềm: “Phải chắc chắn mã nguồn là của bạn, nếu phần mềm được làm đặc biệt cho bạn hoặc được các nhà thầu duy trì”. Thậm chí khi việc sử dụng các gói PMNM được những người khác làm, thì ông thúc giục họ xây dựng các mối quan hệ thực tiễn với các cộng đồng các lập trình viên nguồn mở, chứ không chỉ là những người tiêu dùng, hưởng lợi từ những công việc của những người khác. Sự liên can trong cộng đồng phù hợp có thể là một trong những tiêu chí chính cho việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khi sự hỗ trợ từ bên ngoài là cần thiết phải giới thiệu, áp dụng hoặc hỗ trợ gói phần mềm đó.
Việc sử dụng nguồn mở không tự động ngụ ý cho tính tương hợp, cũng không phải là một cách đảm bảo để tránh được sự khóa trói, De Vriendt đã cảnh báo vào thứ năm tuần trước trong một cuộc hội thảo về các nền hành chính nhà nước và các cộng đồng nguồn mở, được chương trình ISA (Các giải pháp về Tính tương hợp cho các Nền hành chính Nhà nước tại châu Âu) của Ủy ban châu Âu EC tổ chức. Hội thảo là một phần của Hội nghị Thế giới Nguồn Mở tại Granada, Tây Ban Nha.
Sự khóa trói của các sản phẩm phần mềm và sự khóa trói vào nhà cung cấp ảnh hưởng tới tất cả các phần khác của hạ tầng, De Vriendt nói, và rằng tạo ra tất cả các dạng vấn đề pháp lý, và tất cả các dạng vấn đề về sự tự do.
Nói về phần mềm thuế vụ, đặc biệt được làm để hỗ trợ cho các nhiệm vụ của hành chính nhà nước, De Vriendt cũng viện lý rằng các công dân nên có khả năng kiểm tra nếu, ví dụ, phần mềm được làm cho một cơ quan thuế triển khai đúng pháp lý phù hợp. Phần mềm mà triển khai các thủ tục hành chính và pháp lý nên là minh bạch. “Các công dân nên tự do nghiên cứu được mã nguồn”.
Việc sử dụng các giấy phép nguồn mở là một công cụ tuyệt vời để đạt được các mục tiêu này.
Cựu quan chức của EU cảnh báo các nền hành chính nhà nước phải nghiên cứu các hợp đồng phần mềm của họ một cách cẩn thận. “Phải chắc chắn mã nguồn là của bạn, nếu phần mềm được làm đặc biệt cho bạn hoặc được các nhà thầu duy trì”. Thậm chí khi việc sử dụng các gói PMNM được những người khác làm, thì ông thúc giục họ xây dựng các mối quan hệ thực tiễn với các cộng đồng các lập trình viên nguồn mở, chứ không chỉ là những người tiêu dùng, hưởng lợi từ những công việc của những người khác. Sự liên can trong cộng đồng phù hợp có thể là một trong những tiêu chí chính cho việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khi sự hỗ trợ từ bên ngoài là cần thiết phải giới thiệu, áp dụng hoặc hỗ trợ gói phần mềm đó.
Using open source does not automatically imply interoperability, nor is it a guaranteed way to avoid lock-in, warned De Vriendt last week Thursday during a workshop on public administrations and open source communities, organised by the European Commission's ISA program (Interoperability Solutions for European Public Administrations). The workshop was part of the Open Source World Conference in Granada, Spain
Software products lock-in and vendor lock-in infects all other parts of the infrastructure, De Vriendt says, and that creates all kinds of legal issues, and all kinds of freedom issues.
Speaking about custom software, specifically made to support public administration tasks, De Vriendt would like to see public administrations much more collaborating, sharing and re-using this type of software: "Paying software companies many times over for the same software or almost the same software, is not a good use of public money."
Public administrations and their IT service providers should said up communities around such software, optimizing the use of public money and facilitating interoperability and standardization. De Vriendt also argues that citizens should be able to check if, for example, the software made for a tax agency correctly implements the relevant legislation. Software that implements legal and administrative procedures should be transparent. "Citizens should be free to study the code."
Using open source licenses is a perfect instrument to achieve these goals.
The former EU-official warned public administrations to study their software contracts carefully. "Make sure the code is yours, if the software is made especially for you or is maintained by contractors." Even when using existing open source software packages made by others, he urged them to build real ties to the communities of open source developers, and not to be mere consumers, benefiting from other people's work. The involvement in the relevant community could be one of the main criteria for selecting IT service providers when external assistance is needed to introduce, adapt or support the package.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.