Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Các tiêu chuẩn tài liệu mở là bắt buộc trong chính phủ Hungary


Open document standards mandatory in Hungary government
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 04, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/01/2011
Lời người dịch: Hungary: “Quyết định của bộ trưởng về các tiêu chuẩn mở chỉ thị cho các cơ quan hành chính nhà nước lưu các tài liệu, bảng tính và trình chiếu của họ chỉ trong các định dạng tiêu chuẩn được các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chấp nhận... Ngoại trừ bộ Quốc phòng, tất cả các bộ phải hoàn tất việc chuyển đổi sang sử dụng các tiêu chuẩn mở trước cuối tháng 3... Chính phủ bây giờ khuyến cáo rằng các tổ chức nhà nước chuyển sang sử dụng các bộ phần mềm văn phòng nguồn mở, HWSW nói. Nếu không, các cơ quan sẽ phải giải thích các lý do kỹ thuật và kinh tế vì sao họ phụ thuộc vào các công cụ văn phòng sở hữu độc quyền... Hợp đồng giấy phép sở hữu độc quyền hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 01/03/2012”. Xem thêm: [01].
Quyết định của bộ trưởng về các tiêu chuẩn mở chỉ thị cho các cơ quan hành chính nhà nước lưu các tài liệu, bảng tính và trình chiếu của họ chỉ trong các định dạng tiêu chuẩn được các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế chấp nhận. Các cơ quan hành chính được yêu cầu sẽ phải có khả năng tìm kiếm sử dụng và quản lý các tài liệu gửi tới cho họ, và tất cả các tài liệu chính thức phải được làm cho sẵn sàng thoe một định dạng tiêu chuẩn mở.
Ngoại trừ bộ Quốc phòng, tất cả các bộ phải hoàn tất việc chuyển đổi sang sử dụng các tiêu chuẩn mở trước cuối tháng 3, site tin về IT HWSW đã nêu hôm thứ hai. Vilmos Vályi-Nagy, Thứ trưởng Ngoại giao về IT, đã được site IT Cafe trích lời, đã giải thích rằng những chỉ dẫn đã được nói về quyết định từ nhiều tháng trước và nhiều người đã chuẩn bị cho những chuyển đổi đó.
Chính phủ bây giờ khuyến cáo rằng các tổ chức nhà nước chuyển sang sử dụng các bộ phần mềm văn phòng nguồn mở, HWSW nói. Nếu không, các cơ quan sẽ phải giải thích các lý do kỹ thuật và kinh tế vì sao họ phụ thuộc vào các công cụ văn phòng sở hữu độc quyền.
The minister's decision on open standards instructs public administrations to save their documents, spreadsheets and presentations only in standard formats that are accepted by international standard organisations. Public administrations are required to be able to receive and handle documents sent to them, and all official documents must be made available in a open standard format.
Except for the ministry of Defense, all ministries must complete the transition to using open standards before the end of March, the IT news site HWSW reported on Monday. Vilmos Vályi-Nagy, Deputy State Secretary of IT, quoted by IT news site IT Cafe, explained that the institutions have been told of the decision months before and that many are already preparing for the changes.
The government now recommends that public organisations switch to using open source office suites, reports HWSW. If not, the institutes will have to explain the technical and economic reasons why they depend on proprietary office tools.
School licences
Các giấy phép của các trường học
Chính phủ vào tháng 12 cũng đã quyết định không ký mới một hợp đồng giấy phép phần mềm văn phòng sở hữu độc quyền cho tất cả các trường học của nước này. Trong một tuyên bố về các phần mềm hợp pháp, một website nói nhằm vào việc giảm sử dụng các phần mềm không giấy phép, bộ Giáo dục giải thích rằng biện pháp được mong đợi để khuyến khích sự cạnh tranh trong lĩnh vực này. “Bộ bị thuyết phục rằng các nhu cầu của các cơ quan giáo dục có thể được thỏa mãn bằng việc sử dụng các phần mềm tự do nguồn mở”.
Hợp đồng giấy phép sở hữu độc quyền hiện hành sẽ hết hạn vào ngày 01/03.
Sự hủy bỏ cấp tiền cho các giấy phép phần mềm văn phòng sở hữu độc quyền đã được thảo luận trong chính phủ khi hợp đồng kết thúc vào tháng 03/2011. Khi đó bộ đã quyết định mở rộng hợp đồng giấy phép thêm 1 năm nữa.
The government in December also decided not to renew a proprietary office software licence deal for all of the country's schools. In a statement on Tisztaszoftver (Legal Software), a web site aiming to reduce the use of unlicensed software, the ministry of Education explains that the measure is intended to boost competition in this area. "The ministry is convinced that the needs of the educational institutions can be satisfied by using free and open source software."
The current proprietary licence contract will run out on 1 March.
The cancellation of the funding of proprietary office licences had been discussed by the government when the contract ran out in March 2011. At that time the ministry decided to extend the licence deal for one more year.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.