Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Phiên bản sửa lỗi LibreOffice 3.4.5 đã được tung ra


Bug fix release LibreOffice 3.4.5 is out
16 January 2012, 16:14
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/01/2012
Lời người dịch: Những người sử dụng LibreOffice phiên bản 3.4.5, một rẽ nhánh từ OpenOffice.org có thể yên tâm sử dụng sau khi Quỹ Tài liệu đã sửa hầu như 30 lổi được thấy trong các phiên bản trước, cải tiến toàn bộ tính ổn định của chương trình. “Chúng bao gồm một số vấn đề hỏng hóc và một loạt các vấn đề trong chương trình bảng tính Calc và xử lý văn bản Writer. Một lỗi ngăn chặn những chuyển dịch slide 3D nhất định khỏi làm việc trong trình quản lý trình diễn Impress cũng đã được sửa. Không có các tính năng mới được đưa vào trong cập nhật này; Mọi người sử dụng được khuyến cáo nâng cấp”. Xem: http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.4.5_info_about_fixes
Quỹ Tài liệu đã công bố tung ra phiên bản 3.4.5 của LibreOffice, một cập nhật duy trì cho nhánh 3.4.x cuar bộ phần mềm văn phòng nguồn mở. Phiên bản mới đề cập tới hầu như 30 lỗi được thấy trong phiên bản trước, cải tiến toàn bộ tính ổn định của chương trình.
Chúng bao gồm một số vấn đề hỏng hóc và một loạt các vấn đề trong chương trình bảng tính Calc và xử lý văn bản Writer. Một lỗi ngăn chặn những chuyển dịch slide 3D nhất định khỏi làm việc trong trình quản lý trình diễn Impress cũng đã được sửa. Không có các tính năng mới được đưa vào trong cập nhật này; tất cả những người sử dụng được khuyến cáo nâng cấp.
Một danh sách đầy đủ các sửa lỗi có thể thấy được trong các lưu ký thay đổi 3.4.5.1 và 3.4.5.2 và trên trang wiki của 3.4.5; vào thời điểm bài này được viết, những lưu ý của phiên bản 3.4.5 vẫn còn chưa được xuất bản. LibreOffice 3.4.5 có sẵn để tải về cho Windows, Mac OS X và Linux. Mã nguồn của LibreOffice được cấp phép theo LGPLv3.
Xem thêm:
The Document Foundation has announced the release of version 3.4.5 of LibreOffice, a maintenance update for the 3.4.x branch of the open source office suite. The new version addresses almost 30 bugs found in the previous release, improving the program's overall stability.
These include several crashing problems and a variety of issues in the Calc spreadsheet program and the Writer word processor. A bug that prevented certain 3D slide transitions from working in the Impress presentation manager has also been fixed. No new features have been added in the update; all users are advised to upgrade.
A full list of fixes can be found in the 3.4.5.1 and 3.4.5.2 change logs, and on the 3.4.5 wiki page; at the time of writing, the 3.4.5 release notes have yet to be published. LibreOffice 3.4.5 is available to download for Windows, Mac OS X and Linux. Source code for LibreOffice is licensed under the LGPLv3.
See also:
(crve)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.