Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

NASA tung ra website nguồn mở


NASA launches open source web site
5 January 2012, 16:37
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/01/2012
Lời người dịch: Hết Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra site nguồn mở http://mil-oss.org/, đến lượt Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA cũng tung ra site nguồn mở của mình code.nasa.gov, nó sẽ là trung tâm nguồn thông tin về các dự án nguồn mở của NASA. Hiện đang ở pha 1. Trong pha 2 tiếp sau, site này sẽ đưa ra “một diễn đàn cho những người sử dụng site để thảo luận về các dự án nguồn mở và tìm cách làm thế nào để họ có thể đóng góp được cho một dự án của NASA” và trong pha 3 sẽ là “tạo và đặt ra một chuỗi các công cụ, dịch vụ và qui trình để tiếp tục hạ gánh nặng cho việc đi theo nguồn mở”. Xem thêm: [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [08].
NASA, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ, đã tung ra code.nasa.gov, một website sẽ phục vụ như là trung tâm nguồn thông tin về các dự án nguồn mở của cơ quan này. Site hiện ở phiên bản alpha, có ý định giúp thống nhất và mở rộng các hoạt động nguồn mở của NASA.
Cùng với một tổng quan về các dự án nguồn mở của NASA, như tương tác 3D world viewer World Wind Java. Để giúp các nhân viên của NASA đưa ra nhiều phần mềm hơn nữa như là nguồn mở, site này cũng có một trang Chỉ dẫn cung cấp các chỉ dẫn và cách làm cho việc phát triển và xuất bản phần mềm nguồn mở. Được lên kế hoạch cho pha 2 của sự phát triển, và còn chưa được triển khai, là một diễn đàn cho những người sử dụng site để thảo luận về các dự án nguồn mở và tìm cách làm thế nào để họ có thể đóng góp được cho một dự án của NASA.
Pha 3 sẽ tập trung vào các công cụ và các cơ chế, bao gồm kiểm soát phiên bản, theo dõi các vấn đề và làm tài liệu. Trong pha đó NASA sẽ “tạo và đặt ra một chuỗi các công cụ, dịch vụ và qui trình để tiếp tục hạ gánh nặng cho việc đi theo nguồn mở”.
Xem thêm:
NASA, the National Aeronautics and Space Administration in the US, has launched code.nasa.gov, a web site that will serve as the central source of information about the agency's open source projects. The site, which is still in early alpha, is intended to help unify and expand NASA's open source activities.
Along with an overview of NASA's open source projects, such as the interactive 3D world viewer World Wind Java. To help NASA employees release more software as open source, the site also has a Guide page that provides instructions and how-tos for developing and publishing open source software. Planned for the second phase of development, and not yet implemented, is a forum for site users to discuss open source projects and find out how they can contribute to a NASA project.
The third phase will focus on tools and mechanisms, including version control, issue tracking and documentation. During that phase NASA will "create and host a tool, service, and process chain to further lower the burden to going open".
See also:
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.