Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Nhân Linux vượt qua 15 triệu dòng mã lệnh


Linux kernel exceeds 15 million lines of code
12 January 2012, 14:16
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/01/2012
Lời người dịch: Nhân Linux vào tháng 10/2008 có 10 triệu dòng mã lệnh. Còn bây giờ, tháng 01/2012, có 15 triệu dòng mã lệnh với nhân Linux 3.3. 3/4 các dòng lệnh là các trình điều khiển, các hệ thống tệp và mã nguồn cho kiến trúc đặc thù. Nhân Linux được sử dụng cùng một lúc trong nhiều phát tán hệ điều hành GNU/Linux, ví dụ như: Linux 2.6.32, ví dụ, được sử dụng trong Ubuntu 10.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6) và Suse Linux Enterprise Server 11 (SLES11).
Phiên bản nhân Linux 3.3 sắp ra đời sẽ lần đầu tiên có hơn 15 triệu dòng mã lệnh nhân - cột mốc này bao gồm cả các bình luận, dòng trống, tài liệu, các scripts và các công cụ cho người sử dụng được đưa vào trong nhân. 3/4 các dòng lệnh là các trình điều khiển, các hệ thống tệp và mã nguồn cho kiến trúc đặc thù. Một phân tích chi tiết các nguồn của nhân có thể thấy trong Kernerl Log hiện hành. Nhân đã đạt tới 10 triệu dòng lệnh vào tháng 10/2008.
Lập trình viên cho nhân Greg Kroah-Hartman đã công bố rằng Linux 3.0, đã được chỉ định như là một nhân ổn định, sẽ được thúc đẩy trở thành tình trạng nhân dài hạn và được hỗ trợ ít nhất trong 2 năm – các lập trình viên thường thì chỉ hỗ trợ nhân hiện hành một thời gian ngắn sau khi tung ra bản tiếp sau của nó. Hỗ trợ cho một phiên bản Linux đặc biệt cũng có thể du di phụ thuộc vào việc nó được sử dụng rộng rãi thế nào. Linux 2.6.32, ví dụ, được sử dụng trong Ubuntu 10.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6) và Suse Linux Enterprise Server 11 (SLES11).
Xem thêm:
The upcoming 3.3 release of the Linux kernel will be the first to contain more than 15 million lines of kernel source code – the milestone includes the comments, blank lines, documentation, scripts and userland tools included with the kernel. Three quarters of the lines are drivers, filesystems and architecture-specific code. A detailed analysis of the kernel sources can be found in the current Kernel Log. The kernel hit the 10 million line mark in October 2008.
Kernel developer Greg Kroah-Hartman has announced that Linux 3.0, which had been designated as a stable kernel, will be promoted to long-term kernel status and supported for at least two years – the developers typically only support the current kernel until a short time after the release of its successor. Support for a specific version of Linux can also vary depending on how widely it is used. Linux 2.6.32, for example, is used in Ubuntu 10.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 6 (RHEL6) and SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLES11).
See also:
(crve)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.