Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

CENATIC: phát triển phần mềm trong các cộng đồng của hành chính nhà nước


Cenatic: developing software in communities of public administrations
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 18, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 18/01/2012
Các nền hành chính nhà nước nên, khi xây dựng các ứng dụng của riêng mình, cộng tác trong việc tạo ra các cộng đồng các lập trình viên nguồn mở, Miguel Jaque Barbero, giám đốc điều hành của CENATIC, Trung tâm Năng lực về phần mềm của chính phủ Tây Ban Nha, khuyến cáo.
Public administrations should, when building their own applications, collaborate in creating communities of open source developers, recommends Miguel Jaque Barbero, the managing director of Cenatic, Spain's government competency centre on open source software.
Lời người dịch: Jaque Barbero, giám đốc điều hành của CENATIC, Trung tâm Năng lực về phần mềm của chính phủ Tây Ban Nha, khuyên các cơ quan nhà nước nên xây dựng các cộng đồng nguồn mở bên trong chính phủ, thực hiện 3 bước: (1) Nắm lấy các phần mềm nguồn mở thường là sử dụng lại; (2) Chia sẻ các ứng dụng với các cơ nền hành chính nhà nước khác, và làm cho nó sẵn sàng một cách công khai; (3) Các nền hành chính nhà nước cộng tác trong các ứng dụng. “Đây không phải là phần mềm của tôi. Đây là phần mềm của chúng ta”. Không biết ở Việt Nam thì có làm nổi thứ này không nhỉ, nếu bản chất của hầu hết những người nông dân lúa nước phải đặt ra câu hỏi: “Của tôi đâu?”, chứ không phải là “Của chúng ta đâu?”.
Jaque Barbero muốn các cơ quan hành chính nhà nước tạo ra các cộng đồng của riêng họ để chia sẻ các chi phí phát triển và duy trì. Những cộng đồng như vậy sẽ làm gia tăng tính tương hợp, bằng việc tạo và sử dụng các ứng dụng nguồn mở, Jaque Barbero viện lý. Dạng phần mềm này cho phép phát triển nhanh hơn và phổ biến nhanh hơn. “(Lựa chọn thay thế) mất nhiều năm, bằng việc xây dựng các giao diện hoặc các tiêu chuẩn mới”.
Giám đốc từng là một trong những diễn giả trong một hội thảo về các nền hành chính công và các cộng đồng nguồn mở, đã diễn ra tại Granada, Tây Ban Nha, vào thứ năm tuần trước. Hội thảo này đã được chương trình ISA của Ủy ban châu Âu EC tổ chức, và trùng khớp với Hội nghị Thế giới về Nguồn Mở.
Giám đốc CENATIC nói rằng các cộng đồng được các nền hành chính hình thành nên sẽ khác với những nhóm khác có liên quan tới các lập trình viên nguồn mở. Những cộng đồng này tiến hóa một cách tự nguyện, nhưng các nền hành chính nhà nước có thể tích cực xác định và liên hệ với các tổ chức tương tự mà có thể có quan tâm, xuyên khắp các khu vực và quốc gia. “Các cơ quan hành chính nhà nước nên thực sự lên kế hoạch cho cộng đồng của họ”, ông nói, và tính tới một lộ trình kỹ thuật, tài chính, quảng bá và kiểm soát chất lượng.
Bước đầu tiên của các nền hành chính nhà nước nắm lấy các phần mềm nguồn mở thường là sử dụng lại, theo Jaque Barbero. Tiếp đến là việc chia sẻ các ứng dụng với các cơ nền hành chính nhà nước khác, và làm cho nó sẵn sàng một cách công khai. Cuối cùng, giai đoạn 3 của sự tiến hóa, các nền hành chính nhà nước cộng tác trong các ứng dụng. “Đây không phải là phần mềm của tôi. Đây là phần mềm của chúng ta”.
Jaque Barbero would like public authorities to create their own communities to share the costs of development and maintenance. Such communities will increase interoperability, by making and using open source applications, argues Jaque Barbero. This type of software allow faster development and quicker diffusion. "(The alternative) takes years, by building new interfaces or standards."
The director was one of the speakers in a workshop on public administrations and open source communities, that took place in Granada, Spain, last week Thursday. The workshop was organised by the European Commission's ISA program, and coincided with the Open Source World Conference.
Cenatic's director says that communities formed by public administrations differ from other groups involving open source developers. These communities evolve voluntarily, but public administrations can actively identify and contact similar organisations that could be interested, across regions and countries. "Public authorities should actually plan their community", he said, and take into account a technical roadmap, financing, marketing and quality control.
The first step of public administrations taking up open source software is usually re-use, according to Jaque Barbero. Next comes sharing applications with other public administrations, and making it publicly available. In the final, third stage of this evolution, public administrations collaborate on applications. "It's not my software. It's our software"
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.