Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Lost+Found: Máy bay không người lái, Linux, sự riêng tư và các nguyên tắc


Lost+Found: Drones, Linux, Privacy and Principles
13 January 2012, 13:03
Bài được đưa lên Internet ngày: 13/01/2012
Lost and Found logo
Lời người dịch: 3 cái tin: (1) “Không quân Mỹ dường như đã chuyển từ việc sử dụng Windows sang Linux trong các hệ thống kiểm soát bay và mặt đất cho các máy bay không người lái của họ. Sự thay đổi này đã được lưu ý từ Mikko Hypponen của F-Secure”; (2) Quỹ Biên giới Điện tử EFF cũng quan tâm về an ninh của máy bay không người lái, nhưng trong trường hợp này là về an ninh và tính riêng tư mà những tác động của máy bay không người lái đang chảy bên trong nước Mỹ từ chính phủ Mỹ. EFF đã công bố rằng tổ chức này đã đệ trình một vụ kiện chống lại Bộ Giao thông Mỹ (DOT); (3) “Google đã chia sẻ các nguyên tắc về an ninh mà hãng đã tạo ra khi phát triển Chrome và các trình duyệt Chromium”.
Quá ngắn cho bản tin, quá tốt để mất; Lost+Found (Mất+Thấy) là một vòng các tin tức bảo mật hữu ích. Hôm nay: Linux đang kiểm soát các máy bay không người lái của Mỹ, EFT hỏi các máy bay không người lái đang làm gì, và Google chia sẻ các nguyên tắc.
  • Không quân Mỹ dường như đã chuyển từ việc sử dụng Windows sang Linux trong các hệ thống kiểm soát bay và mặt đất cho các máy bay không người lái của họ. Sự thay đổi này đã được lưu ý từ Mikko Hypponen của F-Secure, người đã viết tin lên Twitter, mời so sánh giữa một bức ảnh từ năm 2009 và một slide từ năm 2011 mà đặc biết nhắc tới Linux như một phần của sự trang bị thêm cho các trạm kiểm soát máy bay không người lái. Dù việc chuyển sang Linux dường như tới sau khi các báo cáo tháng 10/2011 rằng một trạm mặt đất kiểm soát một số máy bay không người lái đã bị lây nhiễm một trình đọc bàn phím, thì điều này dường như không chắc rằng việc chuyển sang Linux là một phản ứng với điều đó, đưa ra việc nó thường mất bao lâu để chỉ định và cung cấp trang thiết bị quân sự.
  • Quỹ Biên giới Điện tử EFF cũng quan tâm về an ninh của máy bay không người lái, nhưng trong trường hợp này là về an ninh và tính riêng tư mà những tác động của máy bay không người lái đang chảy bên trong nước Mỹ từ chính phủ Mỹ. EFF đã công bố rằng tổ chức này đã đệ trình một vụ kiện chống lại Bộ Giao thông Mỹ (DOT). Khi mà sử dụng các máy bay không người lái đã gia tăng tại Mỹ, thì EFF muốn thiết lập những gì Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) từng ủy nhiệm cho chúng. Cơ quan này đã đệ trình một yêu cầu Tự do Thông tin vào tháng 04/2011 như FAA và DOT đã không cung cấp thông tin được yêu cầu và EFF bây giờ đã đệ trình một yêu sách tố cáo một vi phạm luật của FOI.
  • Google đã chia sẻ các nguyên tắc về an ninh mà hãng đã tạo ra khi phát triển Chrome và các trình duyệt Chromium.
Too short for news, too good to lose; Lost+Found is a round up of useful security news. Today: Linux controlling US drones, EFF asks what drones are doing, and Google shares principles.
  • The US Air Force appears to have switched from using Windows to Linux in the flight and ground control systems for their unmanned drone aircraft. The change was noted by F-Secure's Mikko Hypponen who tweeted inviting comparisons between an image from 2009 and a slide from 2011 which specifically mentions Linux as part of a retrofit to the Drone control stations. Although the switch to Linux appears to have come after last October's reports that a ground station which controls a number of drones had become infected with a key logger, it seems unlikely that the switch to Linux was a reaction to that given how long it typically takes to specify and supply military equipment.
  • The Electronic Frontier Foundation is also concerned about drone security, but in this case it's about the security and privacy implications of the drones being flown within the US by the US government. The EFF has announced that it has filed a suit against the US Department of Transportation (DOT). As the use of unmanned drones has increased in the US, the EFF wants to establish what the Federal Aviation Administration (FAA) was authorising them for. It filed a Freedom of Information request last April but the FAA and DOT have failed to provide the information requested and the EFF have now filed a complaint alleging a violation of the FOI act.
  • Google has shared the security principles it created when developing the Chrome and Chromium browsers.
(djwm)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.