Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

EU - Báo cáo Tiến bộ Chương trình nghị sự số 2012 sẵn sàng


EU - The Digital Agenda Progress Report 2011 is now available
Submitted by Joinup SEMIC EDITOR on January 12, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/01/2012
Lời người dịch: Ủy ban châu Âu EC đã đưa ra Báo cáo Tiến bộ của Chương trình Nghị sự Số tới năm 2020. “Toàn bộ mục tiêu của Chương trình Nghị sự Số là đưa ra những lợi ích kinh tế và xã hội bền vững từ một thị trường số duy nhất dựa vào Internet nhanh và siêu nhanh và các ứng dụng có khả năng tương hợp được”. “Báo cáo nhất quán về sự cần thiết đối với tất cả các quốc gia thành viên phải có được một khung tương hợp quốc gia và chỉ ra rằng nhiều nền hành chính nhà nước đã có những bước áp dụng (Hành động 24) và triển khai (Hành động 26) đối với Chiến lược về Tính tương hợp của châu Âu (EIS) và Khung Tương hợp của châu Âu (EIF) ở mức quốc gia”. Thật khó để xây dựng chính phủ điện tử nếu không có khung tương hợp quốc gia và/hoặc kiến trúc tổng thể quốc gia.
Báo cáo Tiến bộ Chương trình Nghị sự Số Thường niên năm 2011 đã được xuất bản hôm 22/12/2011. Nó đưa ra một tóm tắt các hành động hoàn chỉnh và tập trung vào các bước sẽ được tiến hành trong 12-24 tháng tới để đưa ra các hành động trong Chương trình Nghị sự Số, đặc biệt đóng góp cho trụ cột Tăng trưởng Thông minh của chiến lược về kinh tế của châu Âu từ nay tới 2020.
Tài liệu này là một phần của những nỗ lực của Ủy ban châu Âu (EC) trong triển khai và điều hành Chương trình Nghị sự Số, xa hơn tới các hoạt động khác trong năm 2011, bao gồm Bảng điểm của Chương trình Nghị sự Số 2011 và Hội đồng Chương trình Nghị sự Số 2011.
Báo cáo chỉ ra sự tiến bộ tốt trong trụ cột 2 - Tính tương hợp và các tiêu chuẩn. Trong số 7 hành động của trụ cột này, thì “3 hành động được hoàn thành, 3 hành động đang được thực hiện và 1 hành động khá chậm”.
Báo cáo nhất quán về sự cần thiết đối với tất cả các quốc gia thành viên phải có được một khung tương hợp quốc gia và chỉ ra rằng nhiều nền hành chính nhà nước đã có những bước áp dụng (Hành động 24) và triển khai (Hành động 26) đối với Chiến lược về Tính tương hợp của châu Âu (EIS) và Khung Tương hợp của châu Âu (EIF) ở mức quốc gia.
Tính tương hợp cho Chương trình Hành chính Nhà nước (ISA) có trách nhiệm cho việc giám sát sự tiến bộ trong lĩnh vực này và khuyến khích xa hơn nữa các quốc gia thành viên tham gia và phối hợp với các dự án thí điểm phạm vi rộng khác nhau trong Chương trình Cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo (CIP)/ Chương trình Hỗ trợ Chính sách CNTT-TT (ICT PSP).
The Digital Agenda Annual Progress Report 2011 has been published on December 22nd, 2011. It provides an overview of completed actions and concentrates on the steps to be taken over the next 12-24 months to deliver the actions within the Digital Agenda, in particular to contribute to the Smart Growth pillar of the Europe 2020 strategy for the European economy.
This document is part of the efforts of the European Commission on the implementation and governance of the Digital Agenda, further to other activities in 2011 including the Digital Agenda Scoreboard 2011 and the Digital Agenda Assembly 2011.
The report indicates a good progress in the Pillar 2 – Interoperability and standards. Among the 7 actions of that Pillar, “3 actions are completed, 3 actions are on track and 1 action is slightly delayed”.
The report insists on the necessity for all Member States to have a national interoperability framework and indicates that many public administrations are already taking steps to adopt (Action 24) and implement (Action 26) the European Interoperability Strategy (EIS) and the European Interoperability Framework (EIF) at national level.
The Interoperability for Public Administration (ISA) Programme is responsible for monitoring the progress in this field and further encouraging Member States to participate in and cooperate with the different large scale pilots launched within the Competiveness and Innovation Programme (CIP)/ ICT Policy Support Programme (ICT PSP).
About the Digital Agenda
Về Chương trình Nghị sự Số
Chương trình Nghị sự Số cho châu Âu là một trong 7 trụ cột được thiết lập trong chiến lược 2020 của châu Âu. Đây là chiến lược của châu Âu vì một nền kinh tế số phát triển tới năm 2020. Toàn bộ mục tiêu của Chương trình Nghị sự Số là đưa ra những lợi ích kinh tế và xã hội bền vững từ một thị trường số duy nhất dựa vào Internet nhanh và siêu nhanh và các ứng dụng có khả năng tương hợp được. Chương trình Nghị sự Số là một thành phần chìa khóa của chiến lược châu Âu 2020 để đưa ra sự tăng trưởng và công ăn việc làm theo một cách thức bền vững và hướng nội. Chương trình Nghị sự Số xác định một tập hợp các chính sách sẽ được đưa ra của Ủy ban châu Âu và những thách thức chính phải vượt qua đối với châu Âu để hiện thực hóa thị trường số duy nhất. Các chính sách, và các hành động theo kế hoạch đó, được phân loại trong 7 trụ cột.
The Digital Agenda for Europe is one of the seven flagships set up in the EU 2020 strategy. It is the EU strategy for a flourishing digital economy by 2020. The overall aim of the Digital Agenda is to deliver sustainable economic and social benefits from a digital single market based on fast and ultra fast internet and interoperable applications. The Digital Agenda is a key component of the Europe 2020 strategy to provide growth and jobs in a sustainable and inclusive manner. The Digital Agenda identifies the set of policies to be launched by the European Commission and the key challenges to be overcome for Europe to realize the single digital market. These policies, and planned actions, are classified within seven pillars.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.