Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Điều gì tạo nên cuộc Cách mạng Android


What Makes Android Revolutionary
posted by Thom Holwerda on Thu 29th Dec 2011 16:22 UTC
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/12/2011
Lời người dịch: “Những gì Nokia đã làm cho điện thoại di động, thì Android đang làm cho điện thoại thông minh. Không phải Apple sẽ đưa ra được một điện thoại thông minh vào mọi góc của thế giới - không phải Microsoft; Ê, thậm chí cũng không phải Google, mà là Android. Trong vòng 10-15 năm, chúng ta sẽ nhìn lại và xem Android như một công nghệ đã cho phép thậm chí người nghèo nhất trên thế giới này có được sự truy cập tới web (và vì thế, tới tri thức), hệt như chúng ta thấy Nokia khi công ty này đưa ra được điện thoại di động vào mọi góc của trái đất. Về tất cả các tính năng, về tất cả vấn đề đầu tiên hay khóc than của thế giới, về tất cả các vụ kiện pháp lý, về tất cả sự thiếu cập nhật, về tất cả các cổng anten, về tất cả ma trận đầu bi vô nghĩa, về tất cả các màn hình lớn, về tất cả những bằng sáng chế thiết kế, về tất cả mọi thứ - đó là những gì làm cho Android là cuộc cách mạng. Và điều đó đáng 10 tỷ cái bằng sáng chế phần mềm cuộn ngược lại sự khoác lác nhảm nhí”.
Tất cả được bắt đầu với Apple/TechCrunch blogger M.G.Siegler tạo một sự ồn ào khổng lồ về thứ gì đó mà anh ta đã không hiểu, và trong khi bản thân nó đặc biệt chẳng có gì là thú vị, thì một trong những kết quả của màn kịch nhỏ trên Internet này là một bình luận về Google+ (bình luận số 10) mà nó chỉ tóm lượt tuyệt vời Android quan trọng thế nào cho thế giới mà tôi đã cảm thấy cần phải chia sẻ điều đó với bạn. Đằng nào thì cũng là ngày nghỉ mà.
Như một số trong các bạn có thể còn nhớ, quay về những ngày, Steve Jobs đã nói việc sử dụng từ “mở” của Google từng là không thành thật, và rằng việc sử dụng của Google khái niệm đó trong mối quan hệ với Android chỉ là màn khói và chiếc gương. Trong khi nhỏ giọt, hầu hết sự mỉa mai sền sệt của Steve Jobs lên án công ty khác về việc lạm dụng một khái niệm cho những mục đích marketing chắc chắn đã không mất trong tôi, thì cá nhân tôi đặc biệt không hạnh phúc với sự thiếu hụt trong việc đưa ra mã nguồn công khai cho Honeycomb; tuy nhiên, cuối cùng, nó đã không thay đổi được gì về tính mở của Android - về mặt kỹ thuật mà nói, là có. Không có giấy phép nào bị vi phạm, và tất cả mã nguồn đã được tung ra đã được tung ra phù hợp (tất cả mã nguồn GPL, ví dụ, đã sẵn sàng rồi).
Hơn nữa, Andy Rubin, giám đốc Android của Google, đã kết lại nhu cầu chỉ tới các bình luận của Steve Jobs, và đã mở một tài khoản Twitter. Bài đầu tiên trên twitter của ông đã đưa ra định nghĩa về mở - một định nghĩa rắn như đá như nó đã từng sau đó. Như hầu hết chúng ta sẽ nhận thức ra, đây là hậu quả của các lệnh mà tải về và biên dịch mã nguồn của Android.
Định nghĩa của mở: "mkdir android ; cd android ; repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git ; repo sync ; make"
It all started with Apple/TechCrunch blogger M.G. Siegler making a huge fuss over something he didn't understand, and while that in and of itself isn't particularly interesting, one of the outcomes of this little internet drama is a comment on Google+ (the tenth one) that so perfectly encapsulates just how important Android is for the world that I felt the need to share it with you. It's the holiday season after all.
As some of you may recall, way back in the day, Steve Jobs said Google's use of the word "open" was disingenuous, and that Google's use of the term in relation to Android was just smokes and mirrors. While the dripping, almost gelatinous irony of Steve Jobs accusing another company of abusing a term for marketing purposes certainly wasn't lost on me, I personally wasn't particularly happy with the lack of a public source code release for Honeycomb either; in the end, however, it didn't change anything about the openness of Android - technically speaking, that is. No licenses were violated, and all the source code that had to be released was properly released (all GPL code, for instance, was readily available).
Still, Andy Rubin, Google's Android chief, felt the need to address Steve Jobs' comments, and opened a Twitter account. His first tweet gave the definition of open - a definition as rock-solid now as it was back then. As most of us will realise, this is the sequence of commands that downloads and compiles the Android source code.
the definition of open: "mkdir android ; cd android ; repo init -u git://android.git.kernel.org/platform/manifest.git ; repo sync ; make"
Sau đó vài ngày, Rubin đã đưa lên twitter về làm thế nào hôm 24 và 25/12, 3.7 triệu thiết bị Android đã được kích hoạt. Một con số khá ấn tượng, đặc biệt vì không giống như, nói, các con số của Apple, điều này bao trùm các thiết bị được mua thực sự và được và khách hàng kích hoạt, mà loại trừ các thiết bị không được Android chứng thực, như Kindle Fire hoặc nhiều sản phẩm của Trung Quốc chạy các dẫn xuất của Android (Mặt khác, các con số của Apple chỉ bao trùm các thiết bị được xuất xưởng - chứ không phải là những thiết bị được bán, giống như nhiều người tin một cách sai lầm. Apple sử dụng từ “đã bán” hơn là... Gian xảo bằng trả về “được xuất xưởng” tới “được bán” trong hồ sơ SEC của mình).
Trong bất kỳ trường hợp nào, Siegler đã lưu ý rằng bài trên twitter đầu tiên của Rubin đã bị xóa - một âm mưu! Chứng minh Android không mở! Người đàn ông đánh bẫy chim! “Bài trên twitter ban đầu đâu nhỉ? Ai biết không. Nhưng chắc đúng ông ta đã xóa nó rồi. Đã xóa nó theo một cách 'mở', tôi chắc thế”, Siegler viết, “May sao cho tất cả chúng ta, tôi đã lưu bài viết đầu tiên trên twitter của Rubin từ ngày 19/10/2010”. Bạn có tưởng tượng được nếu ông ta đã không lưu nó cho tất cả chúng ta không?
Thật là một vị cứu tinh!
Chẳng có âm mưu nào ở đây cả, tất nhiên. Sự việc đơn giản là những chỉ dẫn cho việc tải về và xây dựng Android được đưa ra trong bài đầu tiên trên twitter của Rubin đã lỗi thời. Sau khi máy chủ gốc kernel.org bị tổn thương, nhiều kho mã nguồn, bao gồm cả của Android, đã được chuyển khỏi kernel.org. Nói cách khác, các bình luận của Rubin đơn giản không còn làm việc được nữa, và vì thế, bài đã được xóa. Một lần nữa, sự mỉa mai của Siegler tạo ra một sự ồn ào mà nó không bị mất trong tôi.
Trong trường hợp bạn còn nghi ngại, định nghĩa mới về mở:
$ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.0.3_r1
A few days ago, Rubin posted a tweet about how on December 24 and 25, 3.7 million Android devices were activated. A pretty impressive number, especially since unlike, say, Apple's numbers, this covers devices actually bought and activated by customers, but excludes devices which aren't Android certified, like the Kindle Fire or many Chinese products running Android derivatives (Apple's numbers, on the other hand, only cover shipped devices - not sold devices, like many erroneously believe. Apple uses "sold" rather... Disingenuously by redefining "shipped" to "sold" in its SEC filings).
In any case, Siegler noticed that Rubin's first tweet had been deleted - conspiracy! Proof Android isn't open! Man the trebuchets! "Where did the initial tweet go? Who knows. But it sure looks like he deleted it. Deleted it in an 'open' way, I'm sure," Siegler writes, "Luckily for us all, I saved Rubin's real first tweet from October 19, 2010." Can you imagine if he hadn't saved it for us all? What a relief!
There's no conspiracy here, of course. The simple fact of the matter is that the instructions for downloading and building Android which were given in Rubin's first tweet were outdated. After the kernel.org root server was compromised, many code repositories, including Android's, were moved away from kernel.org. In other words, Rubin's commands simply don't work any more, and as such, the tweet was deleted. Again, the irony of Siegler making a fuss about this isn't lost on me.
In case you were wondering, the new definition of open:
$ repo init -u https://android.googlesource.com/platform/manifest -b android-4.0.3_r1
Tất cả điều này là đặc biệt không thú vị, nhưng có một mặt tích cực cho tất cả điều này. Trong một bình luận được đưa lên Google+ (bình luận số 10, làm thế nào bạn liên kết được tới các bình luận của Google+?), Clinton DeWitt giải thích tầm quan trọng của nguồn mở trong di động, và tác động mà Android sẽ có (và đã đang có) lên nền công nghiệp di động ở những nơi khác với phương tây giàu có. Lần đầu tiên, một hệ điều hành điện thoại thông minh sẽ tác động tới hơn cả là những người giàu tại Mỹ và châu Âu, và điều đó là sức mạng của một cuộc cách mạng.
“Tôi tin những gì Android đang hoàn thành thực sự là một cuộc cách mạng. Di động là cách mà hàng tỷ người sẽ một ngày truy cập vào Internet. Và thông qua sự truy cập đó, chúng ta sẽ sớm bắt đầu thu hẹp khoảng cách tri thức khổng lồ hiện chia cách những người giàu và những người nghèo”, DeWitt giải thích, “Rằng bây giờ có một hệ điều hành di động nguồn mở có khả năng xuất sắc, một hệ điều hành là tự do để sử dụng và tự do để rẽ nhánh, nghĩa là ưu thế của tri thức có thể được phân phối tốt hơn và công bằng hơn khắp thế giới hơn bao giờ hết từ trước tới nay”.
All this is remarkably uninteresting, but there's one upside to all this. In a comment posted on Google+ (the tenth one; how do you link to Google+ comments?), Clinton DeWitt explains the importance of open source in mobile, and the effect Android will have (and already is having) on the mobile industry in places other than the rich west. For the first time, a smartphone operating system is going to impact more than rich people in the US and Europe, and that is pretty darn revolutionary.
"I believe what Android is accomplishing is truly revolutionary. Mobile is the way that billions of people will one day access the Internet. And through that access, we will soon start to narrow the massive knowledge gap that currently divides the richest from the poorest populations," DeWitt explains, "That there's now an eminently capable open source mobile operating system, one that is free to use and free to fork, means that the knowledge advantage can be better and more evenly distributed across the planet than ever before."
“Đối với một số học giả, đây tất cả là về các công ty nào đang xây dựng các máy tính cầm tay giàu tính năng nhất và kỳ lạ nhất. Mà, nếu chúng ta thành thật về nó, thì đó là những thiết bị cho những ai đã có mọi thứ. Khi bạn ở trên đỉnh, thật tuyệt vời để thấy những người khổng lồ về kỹ nghệ đi đối đầu nhau và cạnh tranh vì những đồng đô la của chúng ta như vậy. Có một ít đô la, tôi cũng hưởng lợi từ đó”, anh ta bổ sung, “Và vì điều đó, tôi thậm chí khoái trí hơn về việc thấy một thiết bị di động 25 USD mà có sự truy cập tới một trình duyệt web sát thủ và các ứng dụng di động bất tận, và xem thiết bị đó xuất hiện trong tay của một tỷ trẻ em học sinh trong vòng 10 năm nữa”.
iPhone được báo trước như hầu hết điện thoại di động cách mạng nhất trong lịch sử loài người, nhưng sự thật lạnh lẽo và phũ phàng rằng đối với tất cả sự cổ vũ và động viên, ảnh hưởng của iPhone lên thế giới là không đáng kể. Chắc chắn, nó đã có một tác động khổng lồ lên thị trường điện thoại thông minh tại các quốc gia giàu có - nhưng nó không có được một tác động như vậy trên thế giới.
Đối với tất cả những câu chuyện đùa tồi tệ được nhằm vào công ty này vào những lúc thử nghiệm của nó, thì Nokia là công ty công nghệ thực sự đã thay đổi thế giới. Nokia đưa ra một điện thoại di động vào trong tầm với của từng người. Thậm chí mọi người ở một số nơi nghèo nhất trên trái đất cũng được trao khả năng để giao tiếp không giây, nhờ vào việc Nokia làm cho điện thoại di động có khả năng kham được đối với bất kỳ ai. Cá nhân mà nói, tôi thấy điều này như một trong những thành tựu vĩ đại nhất của thế giới công nghệ, nhưng buồn thay, thường bị lãng quên vì “Ô hô Apple có chức năng véo để phóng to thu nhỏ này!!!”
Những gì Nokia đã làm cho điện thoại di động, thì Android đang làm cho điện thoại thông minh. Không phải Apple sẽ đưa ra được một điện thoại thông minh vào mọi góc của thế giới - không phải Microsoft; Ê, thậm chí cũng không phải Google, mà là Android. Trong vòng 10-15 năm, chúng ta sẽ nhìn lại và xem Android như một công nghệ đã cho phép thậm chí người nghèo nhất trên thế giới này có được sự truy cập tới web (và vì thế, tới tri thức), hệt như chúng ta thấy Nokia khi công ty này đưa ra được điện thoại di động vào mọi góc của trái đất. Về tất cả các tính năng, về tất cả vấn đề đầu tiên hay khóc than của thế giới, về tất cả các vụ kiện pháp lý, về tất cả sự thiếu cập nhật, về tất cả các cổng anten, về tất cả ma trận đầu bi vô nghĩa, về tất cả các màn hình lớn, về tất cả những bằng sáng chế thiết kế, về tất cả mọi thứ - đó là những gì làm cho Android là cuộc cách mạng.
Và điều đó đáng 10 tỷ cái bằng sáng chế phần mềm cuộn ngược lại sự khoác lác nhảm nhí.
"For some pundits, it's all about which companies are building the fanciest and most feature-rich handheld computers. Which, if we're being honest about it, are devices for those that already have everything. When you're at the top, it's great to see the tech giants going head-to-head and competing for our dollars like this. Having a few dollars, I benefit from that, too," he adds, "And yet in spite of that, I'm even more excited about seeing a $25 mobile device that has access to a killer web browser and endless mobile apps, and watching that device appear in the hands of a billion school children over the next 10 years."
The iPhone is heralded as the most revolutionary mobile phone in human history, but the cold and harsh truth is that for all the cheering and punditry, the iPhone's impact on the world is negligible. Sure, it had a huge impact on the smartphone market in rich countries - but it didn't have such an impact on the world.
For all the bad jokes directed at the company during its trying times, Nokia is the technology company that truly changed the world. Nokia put a mobile phone within every person's reach. Even people in some of the poorest places on earth were given the ability to communicate wirelessly, thanks to Nokia making the mobile phone affordable to everyone. Personally, I see this as one of the greatest achievements of the technology world, but sadly, it's often overlooked because "ooh Apple has pinch-to-zoom!!!1!"
What Nokia did for the mobile phone, Android is doing for the smartphone. It's not Apple that's going to put a smartphone in every corner of the globe - it's not Microsoft; heck, not even Google, but Android. In ten to fifteen years' time, we will look back and regard Android as the technology that enabled even the poorest people in this world to have access to the web (and thus, knowledge), just like we regard Nokia as the company that put the mobile phone in every corner of the globe.
Of all the features, of all the first world problem whining, of all the lawsuits, of all the lacking updates, of all the antennagates, of all the pentile matrix nonsense, of all the large displays, of all the design patents, of all the everything - that is what makes Android revolutionary.
And that's worth ten billion bullshit bounce-back scrolling software patents.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.