Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Mong đợi điều gì từ Linux trong năm nay


What to Expect From Linux This Year
Việc đánh giá lộ trình của Linux cho năm tới là khó vì, tất nhiên, không có lộ trình nào như vậy tồn tại cả. Tuy nhiên, nếu bạn chú ý tới các cuộc thảo luận trong cộng đồng Linnux, thì bạn có thể đi tới một ý tưởng tốt lành về những gì sẽ xảy ra trong tương lai năm tới. Joe Brockmeier của CIO.com nhìn vào những gì mong đợi trong thế giới Linux.
Evaluating the Linux roadmap for the coming year is difficult because, of course, no such roadmap exists. However, if you pay attention to discussions in the Linux community, you can come up with a good idea of what's going to happen in the near future. CIO.com's Joe Brockmeier looks at what to expect in the Linux world.
By Joe Brockmeier
Wed, January 11, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 11/01/2012
Lời người dịch: Điều gì bạn có thể thấy với Linux trong năm 2012? Tác giả cho thấy có thể là: (1) Hệ thống tệp mới Btrfs sẽ vượt Ext4; (2) Nhân của Android sẽ không rẽ nhánh từ nhân Linux; (3) Linux sẽ thành công hơn trong kiến trúc của ARM; (4) Nhân loạt 3.0 có thể sẽ có trong ít các phiên bản Linux doanh nghiệp vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013; (5) Đám mây nguồn mở IaaS dựa vào OpenStack bắt đầu tìm được sự triển khai sử dụng.
CIO - Năm vừa qua với Linux là một năm phấn khích. Dự án nhỏ theo sở thích riêng này từ một người Phần Lan đã bước sang năm thứ 20, đã trải qua cột mốc 3.0, và đã áp đảo hầu hết mọi thứ từ các thiết bị di động cho tới các siêu máy tính. Là một năm khó khăn để tiếp bước theo, nhưng năm 2012 sẽ vẫn là một năm thú vị đối với Linux.
Linux không thực sự có một lộ trình. Những gì bạn có là kết quả của sự cộng tác giữa hàng trăm lập trình viên từ nhiều công ty. Không ai đang thiết lập một danh sách các tính năng và chỉ đường cho các lập trình viên làm việc theo chúng cả - mọi thứ được đưa vào trong nhân (hoặc được lấy ra khỏi nhân) khi một lập trình viên (thường như một phần của công việc thường ngày của họ) đệ trình một bản vá và được chấp nhận. Điều này không luôn là một qui trình thẳng tắp, và nó có thể mất vài tháng hoặc năm cho một số tính năng được đưa vào nhân, nếu có.
Nhưng nếu bạn chú ý tới thảo luận trong cộng đồng Linux, thì bạn có thể có được một ý tưởng tốt hợp lý những gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Đây là một ít thứ mà bạn có thể mong đợi thấy được trong Linux trong năm 2012.
Những cải tiến của Btrfs
Một trong những đóng góp lớn của Oracle cho nhân Linux là Btrfs, một hệ thống tệp bổ sung nhiều tính năng mà các doanh nghiệp muốn thấy trong Linux. Ví dụ, Btrfs cho phép đối với các hình chụp, một kích thước tệp cực đại cỡ exabytes, nén, các tính năng với RAID được tích hợp và nhiều tính năng khác mà bạn không thấy trong Ext.
Tuy nhiên, Btrfs còn thiếu một ít các tính năng - đáng chú ý nhất là một công cụ kiểm tra hệ thống tệp (fsck) - mà bạn muốn trước khi triển khai nó để sử dụng sản phẩm.
Chúng ta sẽ thấy công cụ Btrfs fsck vào đầu năm 2012, và với điều đó mong đợi thấy nó được đẩy vào trong một số phát tán Linux cộng đồng như Fedora khá nhanh. Nếu tôi phải có một dự đoán, thì tôi có thể nói rằng Btrfs sẽ chắc chắn vượt Ext4 như một hệ thống tệp mặc định cho hầu hết các phát tán Linux chủ chốt. Dù rằng, đừng mong đợi thấy nó trong sử dụng rộng rãi trong sản phẩm trước giữa năm 2013.
CIO — The last year for Linux was an exciting one. The little hobby project from Finland turned 20, rolled over the 3.0 milestone, and dominated almost everything from mobile devices to supercomputers. That's a tough year to follow, but 2012 will still be an interesting year for Linux.
Linux doesn't really have a roadmap. What you get is the result of collaboration among hundreds of developers from many companies. Nobody is setting up a feature list and directing developers to work on them—things make it into the kernel (or are taken out) when a developer (often as part of their day job) submits a patch and gets it accepted. This isn't always a straightforward process, and it can take months or years for some features to make it in, if at all.
But if you pay attention to discussion in the Linux community, you can get a reasonably good idea what's going to happen in the near future. Here are a few things you can expect to see in Linux in 2012.
Btrfs Improvements
One of Oracle's big contributions to the Linux kernel is Btrfs, a filesystem that adds many features that enterprises would like to see in Linux. For example, Btrfs allows for snapshots, a maximum file size in the exabytes, compression, integrated RAID features and many other features you don't find in Ext.
However, Btrfs has been missing a few features—most notably a filesystem check (fsck) tool—that you'd want before rolling it out for production use.
We should be seeing the Btrfs fsck tool early in 2012, and with that expect to see it pushed into some of the community Linux distributions like Fedora pretty rapidly. If I had to make a prediction, I'd say that Btrfs will eventually supplant Ext4 as the default filesystem for most major Linux distributions. Don't expect to see it in widespread use in production before mid-2013, though.
Android, ARM Alignment, Embedded Focus
Sự sắp đặt của Android, ARM, sự tập trung vào nhúng
Linux trong các thiết bị nhúng sẽ tiếp tục là một sự tập trung chủ chốt trong năm 2012. Điều này bao gồm mọi thứ từ các hộp set-top như Roku cho tới các điện thoại Android và các máy tính bảng, các máy in và về bất kỳ thứ gì khác bạn có thể nghĩ.
Nhiều sự ồn ào đã được nảy sinh trong các phương tiện đại chúng kỹ thuật về Android của Google đang là một “rẽ nhánh” của Linux. Đây là những gì bạn không nghe được nhiều kể từ đó - những đám người của nhân Linux và những đám người của Android đã và đang làm ở mức tốt nhất để đồng bộ nhân dòng chính thống và nhân của Android.
Với nhân 3.3, nhiều chức năng của Android sẽ hiện diện trong nhân dòng chính thống. Không phải tất cả mọi thứ, như sự tiến bộ đang được thực hiện khá nhanh. Nếu tất cả diễn ra tốt đẹp, thì những người sử dụng sẽ có khả năng chạy Android trên đỉnh của một nhân gốc vào cuối năm nay.
Lưu ý rằng dạng bao gồm đồng bộ hóa này là không thông thường, cũng không là lý do cho sự hỗn loạn. Xen từng nằm ngoài nhân dòng chính thống nhiều năm trong khi đám người của Xen đã học được cách làm việc với cộng đồng nhân lớn hơn (và ngược lại). Red Hat và các phát tán Linux chủ chốt khác đã luôn đưa vào các bản vá cho các tính năng hoặc các thiết bị còn chưa được đưa vào dòng chính thống.
Cùng lúc, đám người của nhân tiếp tục thuần hóa “miền tây hoang dã” đối với kiến trúc ARM. Tại một thời điểm, đã có khoảng 70 kiến trúc phụ trong cây ARM của nhân. So điều đó với các kiến trúc khác, và bạn thấy có một chút vấn đề. Bạn sẽ thấy nhiều công việc hơn trong ARM năm nay trong nhân Linux và ít hơn một chút các nhà cung cấp đi với nó hoàn toàn một mình.
Một phần của điều đó là câu nhân hỗ trợ dài hạn cho các nhà cung cấp điện tử dân dụng. Sáng kiến Nhân Ổn định Dài hạn (LTSI) được tập trung vào việc sản xuất một nhân ổn định sẽ có sẵn sàng cho các nhà cung cấp để làm việc cùng nhau trong một nhân duy nhất sẽ đưa ra nhiều lợi ích, tương tự như cách thức mà các nhà cung cấp Linux doanh nghiệp đã tiêu chuẩn hóa rộng rãi trong cùng các nhân trong các chào hàng của họ.
Canonical cũng đã công bố tại CES rằng họ đang thúc đẩy vào trong các hộp set top và DVR. Sẽ là thú vị để thấy liệu họ có được bất kỳ sự lôi cuốn nào với các nhà sản xuất chính hay không. Tôi nghi ngờ về những cơ hội của họ, nhưng nếu họ thành công trong việc có một ít các thiết bị đưa ra thị trường với các thương hiệu chính thì tôi nghĩ rằng những người sử dụng sẽ thích chúng.
Linux in embedded devices will continue to be a major focus in 2012. This includes everything from set-top boxes like the Roku to Android phones and tablets, to printers and just about anything else you can think of.
A lot of fuss has been raised in the tech media about Google's Android being a "fork" of Linux. Here's what you haven't heard much about since then—the Linux kernel folks and the Android folks have been doing their level-best to sync up the mainline kernel and Android's kernel.
With the 3.3 kernel, much of Android's functionality should be present in the mainline kernel. Not everything, but progress is being made pretty rapidly. If all goes well, users should be able to run Android on top of a vanilla kernel by the end of the year.
Note that this sort of asynchronous inclusion is not unusual, nor a reason to panic. Xen was outside the mainline kernel for years while the Xen folks learned to work with the larger kernel community (and vice-versa). Red Hat and other major Linux distributions have always included patches for features or devices that haven't yet made it into mainline.
At the same time, the kernel folks continue to tame the "wild west" of the ARM architecture. At one point, there were about 70 sub-architectures in the ARM tree of the kernel. Compare that to other architectures, and you see there's a bit of a problem. You'll see a lot more work on ARM this year in the Linux kernel and a little bit less of vendors going it completely alone.
Part of that is the long-term support kernel tree for consumer electronics vendors. The Long Term Stable Kernel Initiative (LTSI) is focused on producing a stable kernel that will be available for about the same amount of time as most consumer electronics devices (two to three years). Getting vendors to work together on a single kernel should provide a lot of benefit, similar to the way that enterprise Linux vendors have largely standardized on the same kernels in their offerings.
Canonical has also announced at CES that they're making a push into set top boxes and DVRs. It will be interesting to see whether they get any traction with major manufacturers. I'm skeptical about their chances, but if they succeed in getting a few devices to market with major brands I think that users will like them.
Better Tuning and Provisioning
Tinh chỉnh và cấp phát tốt hơn
Tính năng của các nhóm kiểm soát (cgroups) đã từng có lúc có trong Linux, nhưng nó tiếp tục tiến bộ và cho phép kiểm soát chi tiết hơn các hệ thống Linux. Ví dụ, trong Linux 3.2 (được tung ra vào ngày 04/01) chúng ta có một tính năng mới gọi là kiểm soát băng thông rộng của CPU, cho phép những người quản trị hệ thống xác định nhóm các qui trình và thời gian CPU có thể sử dụng là bao nhiêu.
Phiên bản 3.2 cũng đã bổ sung “việc cấp phát mỏng” cho Linux Device Mapper, cho phép những người quản trị cấp phát vượt trong các phần quota lưu trữ của người sử dụng. Điều đó nghe có vẻ không chắc chắn, nhưng nếu bạn có một vài trăm người sử dụng trong một hệ thống bạn cần thiết lập một giới hạn trên về bao nhiêu dung lượng lưu trữ họ có thể sử dụng. Tất nhiên, nếu thiết lập phù hợp, thì hầu hết những người sử dụng sẽ không tiếp cận tới quota đó được. Nên bạn có thể không cần đủ dung lượng lưu trữ để trao cho mỗi người sử dụng quota tối đa của họ.
Bạn có thể mong đợi thấy sự cải thiện tiếp tục trong cgroups và các lĩnh vực khác trong nhân để cho phép những người quản trị doanh nghiệp thiết lập những hạn chế tài nguyên và vì thế tinh chỉnh các hệ thống của họ thậm chí còn xa hơn. Những cải tiến có thể còn chưa có được trong các phiên bản doanh nghiệp trong một vài chu kỳ (sẽ mất chút thời gian trước khi bạn thấy một nhân 3.x trong một phiên bản doanh nghiệp) nhưng chúng đang được tiến hành. Tôi đồ rằng SuSE Enterprise Linux sẽ xuất xưởng với một nhân 3.0 vào năm 2013 khi họ chuyển sang SLES 13.
The control groups (cgroups) feature has been around in Linux for a while, but it continues to evolve and allow finer-grained control of Linux systems. For example, in Linux 3.2 (released on January 4) we got a new feature called CPU bandwidth control that allows admins to define how much CPU time a process group can use.
The 3.2 release also added "thin provisioning" to the Linux Device Mapper, which allows admins to over-provision on user storage quotas. That might sound iffy, but if you have a few hundred users on a system you need to set an upper limit on how much storage they can use. Of course, if set properly, most users won't approach that quota. So you probably don't need enough storage to give every user their max quota.
You can expect to see continued improvement in cgroups and other areas in the kernel to allow enterprise admins to set resource limits and otherwise fine-tune their systems even further. The improvements may not turn up in enterprise releases for a few cycles (it'll be a while before you see a 3.x kernel in an enterprise release) but they're on the way. I suspect that SUSE Enterprise Linux will ship with a 3.0 kernel in 2013 when they move to SLES 13.
Ascent of OpenStack
Sự đi lên của OpenStack
Cuối cùng, mong đợi được thấy OpenStack cuối cùng thấy được các triển khai cài đặt sản phẩm nhỏ vào cuối năm 2012 hoặc đầu năm 2013. Dự án này đã được công bố vào năm 2010 và đã lôi cuốn được hơn 140 công ty và tổ chức. Đây cũng là kho lựa chọn IaaS (Hạ tầng như một dịch vụ) cho SuSE Linux và Ubuntu.
OpenStack có được nhiều sự hậu thuẫn, như các phiên bản cho tới nay còn chưa thật sự sẵn sàng cho lần đầu. Phiên bản Essex trong tháng 4 sẽ là tiếp cận một tình trạng nơi mà những người áp dụng sớm có thể sẵn sàng bắt đầu một số triển khai kiểm thử, và phiên bản tiếp sau vào mùa thu sẽ sẵn sàng cho sử dụng rộng rãi hơn. Từ những trao đổi của tôi với những người trong cộng đồng OpenStack, SuSE, và Rackspace, thì suy nghĩ của tôi là bạn sẽ thấy một sự thúc đẩy khá mạnh mẽ đối với OpenStack vào giữa năm.
Về cơ bản, Linux sẽ tiếp tục cải tiến ở phía doanh nghiệp và di động. Với Kindle Fire và Nook của Barners & Noble, tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều hơn các máy tính bảng Android cuối cùng sẽ được chấp nhận. Trừ phi thứ gì đó bất thần xảy ra, Android sẽ tiếp tục giữ một sự dẫn đầu khẳng định trong thị trường điện thoại.
Nơi duy nhất mà Linux sẽ tiếp tục mờ nhạt là trên máy tính để bàn. Nhưng bạn không thể có được mọi thứ, đúng không?
Finally,expect to see OpenStack finally seeing minor production deployments by the end of 2012 or early 2013. The project was announced in 2010 and has attracted more than 140 companies and organizations. It's also the IaaS stack of choice for SUSE Linux and Ubuntu.
OpenStack has a lot of backing, but the releases so far haven't quite been ready for prime time. The Essex release in April should be approaching a state where early adopters might be ready to start some test deployments, and the following release in the Fall should be ready for more widespread use. From my conversations with people in the OpenStack community, SUSE, and Rackspace, my thought is that you'll see a fairly heavy push for OpenStack by mid-year.
Basically, Linux will continue to improve on the enterprise and mobile side. With the Kindle Fire and Barnes & Noble's Nook, I think we'll see more and more Android tablets finally being accepted. Unless something drastic happens, Android will continue to hold a firm lead in the phone market. The only place that Linux will continue to languish is on the desktop. But you can't have everything, right?
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.