Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Lisbon điều tra các vụ thầu phần mềm của ngân hàng trung ương và đại học


Lisbon's ombudsman to probe software bids central bank and university
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 04, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/01/2012
Hiệp hội Phần mềm Tự do Bồ Đào Nha (Ansol) đang phản đối 2 cuộc gọi thầu, với tổng giá trị gần 3 triệu euro của Đại học Coimbra và Ngân hàng Bồ Đào Nha, đòi hỏi các giấy phép cho các phần mềm sở hữu độc quyền. Hiệp hội không chỉ muốn các thủ tục đó bị bỏ, mà còn muốn nhân viên kiểm tra của quốc gia này chỉ thị bổ sung 'hoặc tương đương' tới những đòi hỏi như vậy.
Portugal's Association for Free Software (Ansol) is protesting two calls for tender, with a total value of nearly three million euro, by the University of Coimbra and the Bank of Portugal, requesting licences for proprietary software. The association not only wants the procedures cancelled, it also wants the country's ombudsman to rule that adding 'or equivalent' to such requests is a token gesture.
Lời người dịch: Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm Tự do của Bồ Đào Nha - Ansol đã yêu cầu các nhà chức trách điều tra 2 vụ thầu, một của Ngân hàng Trung ương Bồ Đào Nha, một của Đại học Coimbra vì các cơ quan này đưa ra 2 lời gọi thầu bất hợp pháp, sai với qui định của châu Âu và Bồ Đào Nha về mua sắm phần mềm. Chủ tịch Ansol: “Không có gì so sánh được với các chi phí xây dựng một con đường tự do, nhưng những tổ chức nhà nước này đang bỏ ra những số tiền cắt cổ về phần mềm, khó mà biện minh được trong thời gian bình thường và không chấp nhận được khi có các khủng hoảng kinh tế như hiện nay”.
Rui Seabra, chủ tịch của Ansol, đã giải thích rằng hiệp hội muốn giải thích cho người kiểm tra rằng đơn giản bằng việc bổ sung các từ 'hoặc tương đương' cho các vụ thầu như vậy không nên được coi là đủ. “Không có chuyện thay thế hệ điều hành sở hữu độc quyền, ví dụ, bằng một phát tán GNU/Linux và sau đó mong đợi tất cả các ứng dụng trên đỉnh của hệ điều hành đó sẽ tiếp tục làm việc được”.
Ansol yêu sách rằng cả 2 lời gọi thầu đều là bất hợp pháp vì chúng hạn chế sự cạnh tranh đối với các nhà cung cấp các giấy phép của một hệ điều hành sở hữu độc quyền duy nhất. Seabra: “Chúng tôi cũng tranh cãi tính hợp lệ của yêu sách của cả 2 cơ quan nhà nước đó về việc họ đang mua phần mềm, trong khi họ trên thực tế đang thuê các giấy phép”.
Hiệp hội chỉ ra rằng các qui định của quốc gia và châu Âu về mua sắm cấm chỉ định các nhà cung cấp hoặc các sản phẩm duy nhất. “Các cơ quan hành chính rõ ràng tiếp tục vi phạm những qui định này, cố tránh sự cạnh tranh với các phần mềm tự do kinh tế hơn và hợp lý hơn”, Ansol nói trong tuyên bố của nó, xuất bản ngày 26/12.
Đại học Coimbra hôm 14/11 đã xuất bản một yêu cầu đấu thầu cho việc mua sắm các giấy phép phần mềm từ nhà cung cấp cụ thể với giá trị 133 ngàn euro. Ngân hàng Bồ Đào Nha hôm 09/12 đã xuất bản một yêu cầu cung cấp và duy trì các giấy phép, của cùng nhà cung cấp sở hữu độc quyền đó, với giá trị 2.9 triệu euro.
Rui Seabra, Ansol's president, explained that the association wants to explain to the ombudsman that simply by adding the words 'or equivalent' to tenders like these should not be considered sufficient. "It is impossible to replace the proprietary operating system by, for instance, a GNU/Linux distribution and then expect all applications on top of this operating system to continue to work."
Ansol claims that both calls for tender are illegal because they limit competition to suppliers of licences of a single proprietary operating system. Seabra: "We also contest the validity of the claim by both public institutions that they are purchasing software, where they are in fact renting licences."
The association points out that national and European rules on procurement prohibit specifying single suppliers or specific products. "Public administrations blatantly continue to violate these rules, avoiding competition with the economically more rational free software," Ansol said in its statement, published on 26 December.
The university of Coimbra on 14 November published a request for tender for the purchasing of software licences from one specific vendor worth 133 thousand euro. The Bank of Portugal on 9 December published a request for a supply and maintenance of licences, of the same proprietary vendor, worth 2.9 million euro.
Exorbitant
Giá cắt cổ
Chủ tịch Seabra của Ansol: “Không có gì so sánh được với các chi phí xây dựng một con đường tự do, nhưng những tổ chức nhà nước này đang bỏ ra những số tiền cắt cổ về phần mềm, khó mà biện minh được trong thời gian bình thường và không chấp nhận được khi có các khủng hoảng kinh tế như hiện nay”.
Tổ chức này đang yêu cầu người kiểm tra ngay của nhà nước lập tức cho dừng các thủ tục này, cho tới khi nó điều tra xong các khiếu nại của Ansol. “Chúng tôi muốn ngăn chặn các cơ quan viện lý họ đã ký các hợp đồng, trong trường hợp cuộc điều tra của những người kiểm tra chiếm nhiều thời gian”.
Ngân hàng Bồ Đào Nha đã không phản ứng đối với những cuộc gọi và thư điện tử liên tục yêu cầu bình luận. Đại học thì đã không trả lời thư điện tử tìm kiếm quan điểm của trường.
Ansol president Seabra: "It is nothing compared to the costs of building a free-way, but these public organisations are spending exorbitant amounts on software, difficult to justify in normal times and unacceptable during the current financial crises."
The organisation is asking the ombudsman to immediately pause the procedures, until it has investigated Ansol's claims. "We want to prevent the institutions to argue they already signed contracts, in case the ombudsman's investigation takes a long time."
The Bank of Portugal did not yet respond to repeated calls and emails requesting comments. The university did not yet respond to an email seeking its view.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.