Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Các chính phủ mà ôm lấy dữ liệu mở cũng sẽ chuyển sang nguồn mở


-->
'Governments that embrace open data will also switch to open source'
Submitted by Gijs HILLENIUS on June 30, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/06/2012
Các nền hành chính nhà nước mà túm lấy những lợi ích của việc làm cho sẵn sàng công khai các dữ liệu của họ cũng sẽ gia tăng sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM), các chuyên gia về dữ liệu mở đồng ý. Dữ liệu mở và nguồn mở đối mặt với các mối đe dọa có thể so sánh được: sự thiếu hụt ban đầu sự ủng hộ và sự sợ hãi ảnh hưởng tới tổ chức.
Public administrations that grasp the benefits of making publicly available their data will also increase their use of free and open source, experts on open data agree. Open data and open source face comparable threats: initial lack of support and a fear for the impact on the organisation.
Lời người dịch: Các trích đoạn: “Các nền hành chính nhà nước mà túm lấy những lợi ích của việc làm cho sẵn sàng công khai các dữ liệu của họ cũng sẽ gia tăng sử dụng phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM), các chuyên gia về dữ liệu mở đồng ý. Dữ liệu mở và nguồn mở đối mặt với các mối đe dọa có thể so sánh được: sự thiếu hụt ban đầu sự ủng hộ và sự sợ hãi ảnh hưởng tới tổ chức... sự chuyển sang nguồn mở trong chính phủ phần lớn là vấn đề quản lý thay đổi. Nguồn mở đe dọa các cấu trúc nghề nghiệp của các nhân viên CNTT, bà nói. Nó thay đổi các mối quan hệ mà họ có với các nhà cung cấp lớn về CNTT và tác động lên những ngân sách lớn mà họ hưởng thụ. “Họ thấy nguồn mở về những rủi ro cho sự nghiệp của họ, về cái ghế của họ trong tổ chức. Là an toàn để ở lại với những gì họ biết””.
“Việc sử dụng các công cụ cho dữ liệu mở không hữu dụng như việc sử dụng nguồn mở”, Jeanne Holm, người truyền bá cho Data.gov, sáng kiến chính phủ mở của chính phủ Mỹ, nói. “Nguồn mở làm cho dễ dàng hơn đối với các tổ chức, thậm chí những người không có nhiều ngân sách, để bắt đầu làm việc trong các tập hợp các dữ liệu của chính phủ. Dạng phần mềm này thu thập tri thức của toàn bộ cộng đồng”.
Holm từng là một trong những diễn giả chính tại Hội nghị về Tính tương hợp Ngữ nghĩa 2012, đã diễn ra tại Brussels hôm 18/06. “Tôi là một fan hâm mộ nguồn mở, nên có chút thiên vị. Nhưng dạng phần mềm này trao cho các chính phủ cách để hiện đại hóa các hệ thống CNTT của họ, mà không mất thời gian như họ có thể với các phần mềm sở hữu độc quyền”.
Holms nói rằng các nền hành chính nhà nước không còn coi nguồn mở là gây tranh cãi nữa. “Không phải tất cả bọn họ thấy được những lợi ích. Nguồn mở bốc họ khỏi vùng thuận tiện của họ”.
Một giải thích tương tự được Julia Glidden, chuyên gia chính phủ điện tử và giám đốc điều hành của công ty tư vấn 21c có trụ sở ở Anh, nói. Các phòng CNTT có thể đưa ra hàng triệu lần xin lỗi vì không sử dụng nguồn mở, bà nói. “Họ có thể chỉ ra sự cường trangs, an ninh và những hạn chế khác về kỹ thuật”.
Người tiên phong lớn
Glidden nói rằng sự chuyển sang nguồn mở trong chính phủ phần lớn là vấn đề quản lý thay đổi. Nguồn mở đe dọa các cấu trúc nghề nghiệp của các nhân viên CNTT, bà nói. Nó thay đổi các mối quan hệ mà họ có với các nhà cung cấp lớn về CNTT và tác động lên những ngân sách lớn mà họ hưởng thụ. “Họ thấy nguồn mở về những rủi ro cho sự nghiệp của họ, về cái ghế của họ trong tổ chức. Là an toàn để ở lại với những gì họ biết”.
Bà nói điều y như vậy là đúng cho dữ liệu mở. “Họ sợ, ví dụ, là nếu dữ liệu bị lạm dụng, thì họ sẽ đánh mất công việc của họ”.
Ở phía tích cực, các nền hành chính nhà nước bây giờ có thể thấy sự ủng hộ trong thị trường để sử dung nguồn mở, Glidden nói. Nó đã đạt tới một ngưỡng chấp nhận sống còn. “Có các nhà cung cấp, có các nhà cung cấp dịch vụ. Điều có còn chưa phải thế đối với dữ liệu mở. Có một nhu cầu đối với các tư vấn để giúp họ với sự thay đổi tiếp cận về trí tuệ mà là cần thiết cho dạng chia sẻ thông tin này”.
Glidden nói dữ liệu mở và nguồn mở tăng cường cho nhau. “Chính phủ đóng là chết, nó chỉ là vấn đề của thời gian. Họ sẽ chuyển sang nguồn mở, họ sẽ chuyển sang dữ liệu mở”.
Triết lý của chính phủ
Katleen Janssen, một nhà nghiên cứu pháp lý tại Trung tâm về Luật và CNTT-TT tại Đại học Công giáo Leuven ít tin tưởng về sự liên kết giữa dữ liệu mở và nguồn mở. “Nếu dữ liệu mở trở thành một phần của triết lý của các nền hành chính nhà nước, thì họ cũng sẽ chuyển sang nguồn mở. Nếu dữ liệu mở là thứ gì đó họ làm vì ai đó khác nữa, hoặc vì họ bị ép làm, thì tác động sẽ hạn chế”.
Cả Glidden và Janssen đã nói tại một hội nghị về dữ liệu mở được chính phủ vùng Flanders tổ chức, tại Brussels hôm 15/06.
"Using proprietary tools for open data is not as useful as using open source", says Jeanne Holm, Evangelist for Data.Gov, the open government initiative of the US government. "Open source makes it easier for organisations, even those without much funds, to start working on sets of government data. This type of software gathers the intelligence of the whole community."
Holm was one of the keynote speakers at the Semantic Interoperability Conference 2012, which took place in Brussels on 18 June. "I'm a fan of open source, so a little biased. But this type of software gives governments a way to modernise their IT systems, without falling out of time as they would with proprietary software."
Holms says that public administrations do no longer consider open source to be controversial. "Not all of them see the benefits yet. Open source takes them away from their comfort zone."
A similar explanation is offered by Julia Glidden, e-government expert and managing director of the UK-based 21c Consultancy. IT departments can come up a million excuses for not using open source, she says. "They can point to robustness, security and other technical limitations."
Big spender
Glidden says that the switch to open source in governments is largely a matter of change management. Open source threatens the career structures of IT staffers, she says. It changes the relationships they have with the big IT-vendors and impacts the large budgets they enjoy. "They see open source in terms of risks to their careers, their sense of place in the organisation. It is safe to stay with what they know."
She says the same is true for open data. "They fear, for instance, that if the data is abused, they will lose their job."
On the plus side, public administrations can now find help in the market to use open source, says Glidden. It has reached a critical acceptance threshold. "There are suppliers, there are service providers. That is not yet the case for open data. There is a need for consultancies to help them with the mental change of approach that is needed for this kind of information sharing."
Glidden says open data and open source are mutually reinforcing. "Closed government is dead, it is just a matter of time. They will move to open source, they will move to open data."
Government philosophy
Katleen Janssen, a legal researcher at the Interdisciplinary Centre for Law and ICT at the Catholic University of Leuven is less sure of the link between open data and open source. "If open data becomes part of the philosophy of the public administrations, they will also move to open source. If open data is something they do because everybody else is, or because they are forced to, the effect will be limited."
Both Glidden and Janssen spoke at a conference on open data organised by the government of the Flanders region, in Brussels on 15 June.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.