Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Giúp Nghị viện châu Âu xuất bản phần mềm tự do của riêng mình


Helping the European Parliament to release its own free software
Posted 18 Jul 2012 by Karsten Gerloff
Bài được đưa lên Internet ngày: 18/07/2012
Lời người dịch: Chúng ta đã biết việc Nhà Trắng ở nước Mỹ đóng góp mã nguồn trở ngược lại cho cộng đồng nguồn mở Drupal, còn bây giờ có nhiều khả năng Nghị viện châu Âu sẽ mở nguồn các phần mềm của riêng mình. “Lần đầu tiên, Nghị viện châu Âu sắp phát hành một trong những chương trình của riêng mình như là Phần mềm Tự do. Chương trình theo yêu cầu này được gọi là AT4AM, ngắn gọn là “Cộng cụ Tự động cho những Sửa đổi bổ sung”. Nghị viện theo nghiệp vụ là làm các luật, và AT4AM tự động hóa nhiều thứ chính thống có liên quan tới qui trình sản xuất”.
Lần đầu tiên, Nghị viện châu Âu sắp phát hành một trong những chương trình của riêng mình như là Phần mềm Tự do. Chương trình theo yêu cầu này được gọi là AT4AM, ngắn gọn là “Cộng cụ Tự động cho những Sửa đổi bổ sung”. Nghị viện theo nghiệp vụ là làm các luật, và AT4AM tự động hóa nhiều thứ chính thống có liên quan tới qui trình sản xuất.
Để hiểu được AT4AM có nghĩa là gì đối với các nghị sỹ quốc hội châu Âu (MEP) và các nhân viên của họ, hãy ngó qua cách mà những sửa đổi bổ sung đã được đệ trình trước đó, và cách mà nó làm việc bây giờ. (Vimeo, Flash cần tới, xin lổi). Nhân viên Nghị viện Erik Josefsson đã so sánh sự giới thiệu của AT4AM với sự ra đời của sự kiểm soát phiên banr cho các lập trình viên Nó từng được sử dụng trong nghị viện khoảng 18 tháng, và nó là một công cụ khá cơ bản cho mọi người làm việc ở đây.
Vì thế chúng tôi đã hạnh phúc đọc trong tháng 5 rằng Nghị viện đã định phát hành AT4AM như là phần mềm tự do. Tuần trước, nhóm người sử dụng Phần mềm Tự do của nghị viện đã tổ chức sự kiện để thảo luận về giấy phép phù hợp theo đó để xuất bản AT4AM. Tham dự không chỉ là đám đông những người từ bên ngoài Nghị viện, mà còn cả đội phát triển AT4AM riêng của Nghị viện nữa. (Các bài trình bày và video được ghi lại ở đây).
(Tuy thế, bạn được chào đón để tham gia trong Nhóm Người sử dụng Phần mềm Tự do của Nghị viện châu Âu!). Tôi đã tới đó để nói về phần mềm tự do và dân chủ. AT4AM mã hóa một phần lớn qui trình về cách mà các luật được xây dựng - theo nghĩa đen thì đây là một công cụ sức mạnh. Nghị viện châu Âu bị ràng buộc tới các tiêu chuẩn minh bạch cao nhất, và việc phát hành AT4AM có nghĩa là mỗi người có thể có một sự xem xét cách mà các luật châu Âu được làm. Trong khi điều này chính xác không phải là một cuộc cách mạng, thì nó là tốt lành để thấy Nghị viện cuối vùng cũng tham gia vào với Phần mềm Tự do.
Ủy viên hội đồng Chung của FSFE (và là luật sư nổi tiếng về phần mềm tự do) Carlo Piana đã đi xuống các doanh nghiệp để chọn ra giấy phép phù hợp cho AT4AM. Đội phát triển muốn những người khác trong nghị viện cũng sử dụng, nghiên cứu, chia sẻ và cải thiện cho chương trình, nuôi dưỡng cho những cải tiến được quay ngược trở về vào nhánh chính. AT4AM là một ứng dụng dựa vào máy chủ, và sử dụng trên một máy chủ không tính tới như sự “phân phối” theo GPL. Đưa ra những đầu vào đó, việc chọn giấy phép không khó. Ông đã khuyến cáo rằng Nghị viện nên phát hành công cụ đó theo AGPLv3 hoặc bất kỳ phiên bản nào sau này của giấy phép. Bằng cách này, mỗi người có thể lấy phần mềm và làm những gì họ muốn. Cùng lúc, một khi chương trình được phát hành, sẽ không có cách gì để lấy đi khỏi công chúng một lần nữa.
For the first time, the European Parliament is about to release one of its own programs as Free Software. The program in question is called AT4AM, short for "Automatic Tool for Amendments". The Parliament is in the business of making laws, and AT4AM automates a lot of the formal stuff associated with the production process.
To understand what AT4AM means for MEPs and their staff, have a look at how amendments were filed before, and how it works now. (Vimeo. Flash required, sorry.) Parliament staffer Erik Josefsson compared the introduction of AT4AM to the arrival of version control for developers. It's been in use inside the parliament for about 18 months, and it's a pretty fundamental tool for the people working there.
So we were happy to read in May that the Parliament was going to release AT4AM as Free Software. Last week, the parliament's Free Software user group held an event to discuss the right license under which to publish AT4AM. Attending were not only a crowd of people from outside the Parliament, but also the Parliament's own AT4AM development team. (Presentations and video recordings here.)
(By the way, you're welcome to participate in the European Parliament Free Software User Group!)
I went there to talk about Free Software and democracy. AT4AM encodes a large part of the process of how laws are made - it's literally an instrument of power. The European Parliament is bound to the highest standards of transparency, and releasing AT4AM means that everyone can have a look at the way Europe's laws are made. While this isn't exactly a revolution, it's good to see the Parliament finally engage with Free Software.
FSFE General Counsel (and genius Free Software lawyer) Carlo Piana got down to the business of picking the right license for AT4AM. The development team wants other parliaments to use, study, share and improve the program, and feed their improvements back into the main branch. AT4AM is a server-based application, and using it on a server doesn't count as "distribution" under the GPL. Given those inputs, picking the license wasn't hard. He recommended that the Parliament should release the tool under AGPLv3 or any later version of the license. This way, everyone could take the software and do as they please.At the same time, once the program is released, there would be no way to take it away from the public again.
Hơn nữa, các lập trình viên có thể cân nhắc sử dụng EUPL như một giấy phép thứ 2. Nó không tương thích với GPLv3, và mở một cửa hậu cho những phiên bản được làm trong tương lai của chương trình sở hữu độc quyền một lần nữa. Nhưng vì giấy phép này được Ủy ban châu Âu phát triển, nó đôi khi giúp vượt qua những sợ hãi của những người ra quyết định trong khu vực nhà nước đang nhúng ngón chân của họ vào nước của Phần mềm Tự do lần đầu tiên.
Thái độ của Nghị viện đối với Phần mềm Tự do vẫn vừa yêu vừa ghét. Đối mặt với nó, việc phát hành AT4AM là một bước tiến tốt, nhưng khó là một cuộc cách mạng được. Những nền tảng của khu vực nhà nước như Joinup và các kho có liên quan của nó hiện có chỗ cho hơn 400 chuonwg trình được các cơ quan nhà nước phân phối theo các giấy phép của phần mềm tự do. Một số chính phủ, gần đây nhất tại vùng Xứ Basque của Tây Ban Nha, đã phát hành các phần mềm được nhà nước cấp vốn thành thủ tục mặc định.
Mặt khác, có cơ quan hành chính của Nghị viện, chọi lại theo bản năng từ bất kỳ điều gì mà nhìn khác với các cách thức thông thường của họ. Khi Nick Stenning đã đệ trình một yêu cầu Tự do Thông tin cho mã nguồn và cơ sở dữ liệu của AT4AM hôm 01/04, đx có một cuộc thảo luận mà hiện kết thúc với một câu trả lời “không” dài từ Tổng Thư ký Nghị viện. Chúng tôi hiện cũng đang chờ hành chính của Nghị viện báo cáo về sử dụng và phát triển phần mềm tự do của nó.
Và có quá nhiều hơn chúng ta muốn thấy từ Nghị viện châu Âu về sự minh bạch. Vì sao không trao cho công chúng đọc sự truy cập tới hệ thống AT4AM nội bộ của các nghị sỹ, sao cho chúng ta có thể tuân theo được các luật đang được làm trong thời gian thực? Vì sao không trao cho mỗi nghĩ sỹ quốc hội châu Âu và nhân viên một máy để bàn Phần mềm Tự do cho công việc hàng ngày của họ? Và khi Nghị viện, và mỗi cơ quan châu Âu khác sẽ thế, thì cuối cùng trao cho công chúng những gì họ có trách nhiệm phải, và phát hành tất cả các chương trình mà đã được phát triển bằng tiền ngân sách như là Phần mềm Tự do?
In addition, the developers might consider using the EUPL as a second license. This isn't compatible with GPLv3, and opens a back door towards making future versions of the program proprietary again. But since the license is developed by the European Commission, it sometimes helps to overcome the fears of public-sector decision makers who are dipping their toe into the Free Software waters for the first time.
The Parliament's attitude to Free Software remains ambivalent. On the face of it, releasing AT4AM is a nice step forward, but hardly a revolutionary one. Public-sector platforms like Joinup and its associated forges currently host more than 4000 programs released by public bodies under Free Software licenses. Some governments, most recently in Spain's Basque Country region, have made releasing publicly funded software the default procedure.
On the other hand, there's the Parliament administration, which instinctively recoils from anything that looks different from their usual ways. When Nick Stenning filed a Freedom of Information request for AT4AM's source code and database on April 1, there was a drawn-out discussion, which currently ends with a lengthy "no" from the Parliament's Secretary General.We're currently also waiting for the Parliament's administration to report on its use and development of Free Software.
And there's so much more we'd like to see from the European Parliament in terms of transparency. Why not give the public read access to the EP's internal AT4AM system, so that we could follow laws being made in real time? Why not give every MEP and staffer a Free Software desktop for their daily work? And when will the Parliament, and every other European institution, finally give the public what they're due, and release all programs that were developed with public funds as Free Software?
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.