Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Phòng cứu hỏa Friesland của Hà Lan dựa vào nguồn mở cho phân tích dữ liệu thời gian thực


Fire department Dutch Friesland relies on open source for real-time data analysis
Submitted by Gijs HILLENIUS on June 30, 2012
Các dịch vụ cứu hỏa tại tỉnh Frieslannd của Hà Lan kết hợp nhiều thành phần mở trong hệ thống của mình cho phân tích thời gian thực thông tin khẩn cấp. Hệ thống này kết hợp các dữ liệu từ các dịch vụ cứu hỏa địa phương, các tổ chức chính phủ vùng và tự trị và quốc gia và truyền các kết quả tới các xe cứu hỏa trên đường, sau đó sử dụng nó để lên kế hoạch cho tiếp cận tốt nhất của họ cho cứu hỏa khẩn cấp.
The Fire Services in the Dutch province of Friesland combines many open components in its system for real-time analysis of emergency information. This system combines data from local fire services, municipalities and national and regional governmental organisations and transmits the results to the fire trucks en route, which then use it to plan their best appoach to the emergency.
Lời người dịch: Đối với việc cứu hỏa, dữ liệu mới là chính, chứ không phải việc dập tắt lửa. “Để chỉ các hệ thống này quan trọng thế nào đối với các Dịch vụ Cứu hỏa, Lievers nói: “Gần 90% thời gian bỏ ra thu thập các dữ liệu, chứ không phải để dập tắt lửa”. Vì thế, “Các dịch vụ cứu hỏa tại tỉnh Frieslannd của Hà Lan kết hợp nhiều thành phần mở trong hệ thống của mình cho phân tích thời gian thực thông tin khẩn cấp. Hệ thống này kết hợp các dữ liệu từ các dịch vụ cứu hỏa địa phương, các tổ chức chính phủ vùng và tự trị và quốc gia và truyền các kết quả tới các xe cứu hỏa trên đường, sau đó sử dụng nó để lên kế hoạch cho tiếp cận tốt nhất của họ cho cứu hỏa khẩn cấp””.
Đối với các ứng dụng liên quan tới các hệ thống thông tin địa lý (GIS), các Dịch vụ cứu hỏa sử dụng PMNM một cách mặc định, Robert Lievers, người làm việc tại đơn vị hoạt động các Dịch vụ Cứu hỏa, nói. “Chúng tôi cũng đánh giá cao khía cạnh tài chính. Nguồn mở cho phép chúng tôi phân phối ứng dụng ổn định ở chi phí thấp”.
Lievers đã nói về sử dụng nguồn mở của các Dịch vụ Cứu hỏa Frisian tại hội nghị về các Hệ thống thông tin Địa lý Nguồn Mở, mà đã diễn ra tại thành phố Velp, thứ năm tuần trước.
Học về nguồn mở là đòi hỏi cao hơn so với hầu hết các ứng dụng sở hữu độc quyền, Lievers nói. “Về lâu dài điều đó thực sự là một ưu thế”.
Dạng phần mềm này cho phép các Dịch vụ Cứu hỏa giữ được độc lập với các nhà cung cấp CNTT, Lievers giải thích. “Vì sao xâu chuỗi tổ chức tới một hợp đồng đưa ra một giải pháp sở hữu độc quyền không phù hợp?”.
Ông bình luận rằng tổ chức của ông chỉ mới bắt đầu phát hiện ra các khả năng kết hợp các hệ thống CNTT và GIS. “Khi một tổ chức đang bắt đầu trong một con đường như vậy, thì nó cần giữ là mềm dẻo. Đây là lý do khác để sử dụng nguồn mở”.
Các Dịch vụ Cứu hỏa Frisian kết hợp nhiều ứng dụng GIS nguồn mở. Những ví dụ bao gồm GeoKettle, (một công cụ để kết hợp các dữ liệu địa lý từ nhiều nguồn khác nhau vào một kho dữ liệu), QGIS và Mapwindow (2 hệ thống thông tin địa lý) và Geoserver (để chia sẻ và soạn thảo các dữ liệu địa lý). Chúng đang chạy trên các máy chủ Linux, với các cơ sở dữ liệu trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL kết hợp với mở rộng cơ sở dữ liệu địa lý PostGIS. Toàn bộ hệ thống cho hép các Dịch vụ Cứu hỏa kết hợp thông tin có sẵn trong 7 cơ sở dữ liệu quốc gia, tỉnh và khu tự trị. Để chỉ các hệ thống này quan trọng thế nào đối với các Dịch vụ Cứu hỏa, Lievers nói: “Gần 90% thời gian bỏ ra thu thập các dữ liệu, chứ không phải để dập tắt lửa”.
For applications involving geographic information systems (GIS), the Fire Services uses open source software by default, says Robert Lievers, who works at the Fire Services operations division. "We also appreciate the financial aspect. Open source allows us to deliver stable application at low cost."
Lievers talked about the Frisian Fire Services' use of open source at a conference on Open Source Geographic Information Systems, which took place in the town of Velp, last week Thursday.
Open source's learning curve is steeper than that of most proprietary applications, Lievers says. "Yet in the long term that is actually an advantage."
This type of software allows the Fire Services to remain independent from IT vendors, explains Lievers. "Why chain the organisation to a contract that offers a proprietary solution that does not fit?"
He comments that his organisation is only starting to discover the many possibilities of combining IT and GIS systems. "When an organisation is starting on such a path, it needs to remain flexible. It is another reason to use open source."
The Frisian Fire Services combine many open source GIS applications. Examples include GeoKettle, (a tool to combine geo-data from many different sources into one data warehouse), QGIS and Mapwindow (two geographic information systems) and Geoserver (for sharing and editing geospatial data). These are run on Linux servers, with the databases in the PostgreSQL relational database management system in combination with the spatial database extension PostGIS.
The entire system allows the Fire Services to combine the information available in seven national, provincial and municipal databases. To show how important these systems are for the Fire Services, Lievers says: "Nearly 90 per cent of our time is spent gathering data, not extinguishing fires."
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.