Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Catalog phần mềm nguồn mở được ưu tiên quản lý kho phát triển


Cataloguing open source software preferred to running development forge
Submitted by Gijs HILLENIUS on July 04, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/07/2012
Các nền hành chính nhà nước đang ngày càng quan tâm tới các catalog các ứng dụng nguồn mở và dường như ít hăm hở để duy trì các site phát triển phần mềm của riêng họ (các kho) cho dạng phần mèm này. Hai minh họa của xu thế này bao gồm tuyên bố của May thuộc vùng Basque về thúc đẩy tăng cường sử dụng nguồn mở và một quyết định, trong cùng tháng, của chính phủ Úc chuyển kho nguồn mở của nước này vào Joinup của Ủy ban châu Âu EC.
Public administrations are increasingly interested in catalogues of open source applications and seem less eager to maintain their own software development sites (forges) for this sort of software. Two illustrations of this trend include the Basque Region's May announcement of a push to increase its use of open source and the decision, in the same month, of the Austrian government to move its open source repository to the EC's Joinup.
Lời người dịch: Đầu tháng 07/2012, đã có 2 quyết định quan trọng liên quan tới các catalog các ứng dụng nguồn mở, một trong số đó là việc của chính phủ Úc chuyển kho nguồn mở của nước này vào Joinup của Ủy ban châu Âu EC.
Sự duy trì các catalog phần mềm có thể có ưu tiên hơn là việc xây dựng và quản lý các kho, Stijn Goedertier, một nhà tư vấn có liên quan tới dự án Joinup của EC, mong đợi. Sự mong đợi hình thành một phần của nền tảng cho công việc của Joinup trong một cách thức thông minh hơn để mô tả và phát hiện các phần mềm ứng dụng, Mô hình Siêu dữ liệu Mô tả Tài sản cho Phần mềm (ADMS.SW). “Làm tài liệu phần mềm được cải tiến được phát triển bởi và cho các nền hành chính nhà nước sẽ làm gia tăng việc chia sẻ và tái sử dụng. Điều này tạo ra một mô hình kinh doanh cho phát triển phần mềm, từ đó thậm chí khu vực tư nhân cũng hưởng lợi”.
Mô hình siêu dữ liệu này xây dựng trên các kinh nghiệm của Mô tả của một Dự án (được biết tốt hơn như là DOAP - Description of a Project), Trao đổi Dữ liệu Gói Phần mềm (SPDX - Software Package Data Exchange), Quản lý Tài sản Phần mềm của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế và phân loại phần mềm Trove của Sourceforge.
Một mô hình siêu dữ liệu thành công cũng sẽ tác động tới các công cụ được sử dụng cho việc đặt chỗ và quản lý các kho. Theo Goedertier, hầu hết 15 kho tại 7 quốc gia thành viên của EU được kết nối tới Joinup sử dụng hệ thống FussionForge. Các kho phần mềm sẽ cho phép mô tả phần mềm một lần, và sau đó xuất bản các siêu dữ liệu này khắp nơi.
Phiên bản đầu tiên của ADMS.SW đã được công bố vào 29/06. Các nhà tư vấn cảu Joinup sẽ khuyến khích cộng đồng FussionForge xây dựng một trình xuất khẩu ADMS.SW cho FusionForge. Mục tiêu tiếp theo có thể là Allura, một sự lựa chọn thay thế cho hệ thống kho, được Sourceforge phát triển và sử dụng. Tổ chức có trụ sở ở Mỹ này tháng trước đã công bố họ có thể thực hiện sự phát triển của mã nguồn cho kho của họ một cách độc lập. Sourceforge đã đề xuất đỡ đầu cho dự án tới Quỹ Phần mềm Apache.
“Bằng việc chuyển sở hữu chủ của Allura sang ASF, chúng tôi làm cho dễ dàng hơn cho các bên thứ 3 để tham gia vào dự án và tác động tới sự phát triển trong tương lai của nó. Các thành viên ADMS chào mừng việc ra nhập sự phát triển của Allura tại Apache”, Roberto Galoppini, giám đốc cao cấp của Sourceforge về phát triển kinh doanh, nói.
Maintenance of software catalogues could gain priority over the building and running of forges, expects Stijn Goedertier, a consultant involved in the EC's Joinup project. The expectation forms part of the basis for Joinup's work on a smarter way of describing and discovering software applications, the Asset Description Metadata Schema for Software (ADMS.SW). "Improved documentation of the software developed by or for public administrations will increase sharing and reuse. This creates a new business model for software development, from which even the private sector would benefit."
This metadata schema builds on the experiences of the Description of a Project (better known as DOAP), the Software Package Data Exchange (or SPDX), the International Standardization Organisation's Software Asset Management standard and Sourceforge's Trove software classification.
A successful metadata schema will also influence the tools used for hosting and running forges. According to Goedertier, most of the 15 forges in 7 EU Member States that are connected to Joinup use the FusionForge system. Software forges will allow to describe the software once, and then publish this metadata elsewhere.
The first version of ADMS.SW was announced on 29 June. The Joinup consultants will encourage the FusionForge community to build an ADMS.SW exporter for FusionForge. The next target could be Allura, an alternative forge system, developed and used by Sourceforge. The US-based organisation last month announced they would make future development of code for their forge independent. Sourceforge proposed to donate the project to the Apache Software Foundation.
"By moving Allura's ownership to the ASF, we make it easier for third parties to join the project and influence its future development. ADMS members are welcome to join Allura development at Apache", comments Roberto Galoppini, Sourceforge's senior director of business development.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.