Thứ Hai, 30 tháng 7, 2012

Một tỉnh khác của Ý bắt buộc sử dụng nguồn mở nhiều hơn


Another Italian province mandates more use of open source
19 July 2012, 18:02
Bài được đưa lên Internet ngày: 19/07/2012
Chỉ trong tháng 07/2012 đã có 2 tỉnh của Ý thông qua luật bắt buộc rằng khu vực nhà nước sử dụng nhiều phần mềm nguồn mở hơn, là Trentino và Puglia. Việc “chuyển sang phần mềm nguồn mở là quan trọng cho vùng vì, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, “dạng phần mềm này sẽ loại bỏ được các rào cản, và sẽ trao cho tất cả những người sử dụng cùng mức độ truy cập và các quyền””.
Theo Joinup, cổng nguồn mở của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Trentino của Ý đã phê chuẩn một luật chỉ thị cho các cơ quan hành chính nhà nước chuẩn bị các kế hoạch chuyển đổi để chuyển sang phần mềm nguồn mở. Bổ sung thêm, hội đồng vùng muốn các cơ quan hành chính nhà nước để sử dụng các tiêu chuẩn mở ở bất kỳ nơi nào có thể.
Michele Nardelli, một trong những ủy viên hội đồng đã giới thiệu dự luật này, nói rằng chuyển sang phần mềm nguồn mở là quan trọng cho vùng vì, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu, “dạng phần mềm này sẽ loại bỏ được các rào cản, và sẽ trao cho tất cả những người sử dụng cùng mức độ truy cập và các quyền”. Luật này bao gồm các điều khoản cho các trường học để chuyển sang nguồn mở cũng như khuyến khích các nhân viên chính phủ tham gia vào sự phát triển phần mềm nguồn mở.
Đây là lần thứ 2 trong tháng này một tỉnh của Ý đã thông qua một luật bắt buộc rằng khu vực nhà nước sử dụng nhiều phần mềm nguồn mở hơn. Trước đó, vùng Puglia đã thông qua một luật tương tự.
According to Joinup, the European Commission's open source portal, the Italian province of Trentino has approved a law that instructs public administrations to prepare migration plans to switch to open source software. Additionally, the region's council wants public administrations to use open standards wherever possible.
Michele Nardelli, one of the councillors who introduced the bill, says that the move to open source software is important for the region since, especially in the area of research, "this type of software will eliminate barriers, and will give all users the same level of access and rights." The law includes provisions for schools to switch to open source as well and encourages employees of the government to participate in the development of open source software.
This is the second time this month that an Italian province has passed a law mandating that the public sector use more open source software. Earlier, the region of Puglia passed a similar law.
(fab
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.