Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

CRISs như là các nhà cung cấp dữ liệu cho OpenAIRE: bản cập nhật

CRISs as data providers to OpenAIRE: an update
Bài được đưa lên Internet ngày: 29/06/2018
Từng là dự án METIS2OpenAIRE do OpenAIRE cấp vốn được euroCRIS dẫn dắt đã kết thúc vào giữa tháng 5, điều cơ bản đã được đưa ra để bổ sung cho các hệ thống CRIS như là các nhà cung cấp dữ liệu trong tổng hợp của OpenAIRE. METIS2OpenAIRE xúc tác mở ra các siêu dữ liệu CRIS tuân thủ với METIS CERIF được nuôi dưỡng qua một điểm đầu cuối của OAI-PMH sao cho nó có thể được kiểm thử so với các Chỉ dẫn CERIF-XML cho các Nhà quản lý CRIS. Dự án đó đã phát triển bộ thẩm định tối thiểu đủ cho mục đích này. Mẫu cho 300.000 bản ghi cho siêu dữ liệu được nuôi dưỡng từ METIS đã chuyển sang rồi các kiểm tra và bây giờ sẵn sàng cho giai đoạn tiếp sau, điều nên được đưa vào trong OpenAIRE. METIS2OpenAIRE cũng kéo theo 2 đối tác dự án bên ngoài, trung lập về ngân sách để mở rộng dải các nền tảng CRIS mà rốt cuộc sẽ trở thành các nhà cung cấp dữ liệu của OpenAIRE: đó là Pure Omega-PSIR.