Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Chủ đề của Tuần Truy cập Mở Quốc tế 2019 sẽ là “Mở cho ai? Bình đẳng trong Tri thức Mở”


Theme of 2019 International Open Access Week To Be “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”
Tuesday, June 4, 2019 News
Bài được đưa lên Internet ngày: 04/06/2019
Ban Cố vấn của Tuần Truy cập Mở 2019 (2019 Open Access Week Advisory Committee) vui mừng thông báo chủ đề cho Tuần Truy cập Mở Quốc tế 2019 (2019 International Open Access Week), sẽ diễn ra trong các ngày 21-27/10, sẽ là “Mở cho ai? Bình đẳng trong Tri thức Mở”.
Khi sự chuyển đổi sang hệ thống chia sẻ tri thức là mở mặc định đang tăng tốc, câu hỏi “mở cho ai?” là cơ bản - cả để xem xét và hành động dựa vào nó. Lợi ích của ai đang được ưu tiên trong các hành động chúng ta tiến hành và trên các nền tảng chúng ta hỗ trợ? Tiếng nói của ai bị loại trừ? Các nhóm đại diện chưa đủ được đưa vào như các đối tác đầy đủ ngay từ đầu? Liệu chúng ta có đang hỗ trợ không chỉ truy cập mở, mà còn cả sự tham gia bình đẳng trong cộng đồng nghiên cứu? Các câu hỏi đó sẽ xác định mức độ ở đó các hệ thống mở đang nổi lên cho nghiên cứu sẽ giải quyết các bất bình đẳng trong hệ thống hiện hành hoặc nhân bản và tăng cường cho chúng.
Chủ đề năm nay sẽ xây dựng dựa vào nền tảng được đặt ra năm ngoái khi các thảo luận đã tập trung vào “Thiết kế các Nền tảng Bình đẳng cho Tri thức Mở”. Chủ đề năm 2018 đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc đưa ra cam kết trọng tâm về bình đẳng khi chúng ta biến đổi hướng tới các hệ thống mới cho việc chia sẻ tri thức, và 12 tháng qua đã cho thấy nhịp độ của biến đổi đó gia tăng. Vì điều này, Ban Cố vấn Tuần Truy cập Mở đã quyết định là quan trọng để tập trung vào bình đẳng một lần nữa trong năm 2019 - để làm sâu sắc các thảo luận của chúng ta về bao hàm toàn diện từ thiết kế và biến các thảo luận đó thành hành động.
Chúng ta thấy bản thân chúng ta ở vào thời điểm quan trọng. Các quyết định chúng ta bây giờ đưa ra - cá nhân và tập thể - sẽ cơ bản định hình tương lai cho nhiều năm tới. Khi mở trở thành mặc định, tất cả các bên tham gia đóng góp phải có ý thức về thiết kế các hệ thống mở, mới đó để đảm bảo chúng là bao hàm toàn diện, bình đẳng, và thực sự phục vụ cho các nhu cầu của cộng đồng toàn cầu đa dạng. Việc tự hỏi bản thân chúng ta và các đối tác của chúng ta “mở cho ai?” sẽ giúp đảm bảo những cân nhắc bình đẳng trở nên và vẫn là trung tâm trong giai đoạn này của sự biến đổi.
Được SPARC và các đối tác thành lập trong cộng đồng sinh viên năm 2008, Tuần Truy cập Mở Quốc tế là cơ hội hành động để làm cho tính mở thành mặc định cho nghiên cứu - để nâng cao tính trực quan của sự uyên thâm, tăng tốc nghiên cứu, và biến các đột phá thành cuộc sống tốt hơn. Tuần Truy cập Mở năm nay sẽ diễn ra từ 21 tới 27/10; tuy nhiên, những ai kỷ niệm tuần lễ đó được khuyến khích lên lịch cho các sự kiện địa phương bất cứ khi nào phù hợp nhất trong năm và sử dụng các chủ đề hiệu quả nhất cho địa phương.
Bản chất tự nhiên phân tán, toàn cầu của Tuần Truy cập Mở sẽ một lần nữa đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chủ đề của năm nay. Các chiến lược và cấu trúc cho việc mở tri thức phải được đồng thiết kế và với các cộng đồng họ phục vụ - đặc biệt những ai thường bị bỏ qua bên lề hoặc bị loại bỏ khỏi các thảo luận đó.
Tuần Truy cập Mở Quốc tế là cơ hội quan trọng để xúc tác cho các thảo luận mới, tạo ra các kết nối xuyên khắp và giữa các cộng đồng mà có thể tạo thuận lợi cho sự đồng thiết kế này, và cải thiện sự tiến bộ để xây dựng các nền tảng bình đẳng hơn cho việc mở ra tri thức - thảo luận và hành động phải tiếp tục suốt năm, năm này qua năm khác. Đa dạng, bình đẳng, và bao hàm toàn diện phải được ưu tiên suốt năm và được tích hợp vào trong tế bào của cộng đồng mở, từ cách hạ tầng của chúng ta được xây dựng như thế nào cho tới cách chúng ta tổ chức các sự kiện cộng đồng như thế nào.
Để có thêm thông tin về Tuần Truy cập Mở Quốc tế, xem www.openaccessweek.org. Thẻ hashtag chính thức trên twitter cho tuần đó là #OAWeek, và chúng tôi khuyến khích những ai đang có các thảo luận xung quanh chủ đề này của năm nay trong chương trình dẫn dắt tới tuần đó sử dụng thẻ hashtag #OpenForWhom (Mở cho ai).
Các bản dich tuyên bố này bằng các ngôn ngữ khác có thể thấy tại www.openaccessweek.org. Nếu bạn có quan tâm đóng góp bản dịch của chủ đề năm nay hoặc tuyên bố đầy đủ bằng ngôn ngữ khác, bạn có thể thấy các hướng dẫn để làm thế ở đây.
Các đồ họa cho chủ đề Tuần Truy cập Mở năm nay là sẵn sàng tại http://www.openaccessweek.org/page/graphics
###
Về SPARC
SPARC®, Liên minh các Tài nguyên Hàn lâm và Xuất bản Học thuật, là liên minh toàn cầu cam kết làm cho MỞ thành mặc định cho nghiên cứu và giáo dục. SPARC trao quyền cho mọi người để giải quyết các vấn đề và tạo ra các phát hiện mới qua áp dụng các chính sách và thực hành cải thiện Truy cập Mở, Dữ liệu Mở, và Giáo dục Mở. Biết nhiều hơn ở địa chỉ sparcopen.org.
Về Tuần Truy cập Mở Quốc tế
Tuần Truy cập Mở Quốc tế là tuần hành động toàn cầu, do cộng động dẫn dắt để mở ra truy cập tới nghiên cứu. Sự kiện được kỷ niệm bởi các cá nhân, cơ sở và tổ chức khắp thế giới, và sự tổ chức của nó được ban cố vấn toàn cầu dẫn dắt. Thẻ hashtag chính thức của Tuần Truy cập Mở là #OAweek.
The 2019 Open Access Week Advisory Committee is pleased to announce that the theme for the 2019 International Open Access Week, to be held October 21-27, will be “Open for Whom? Equity in Open Knowledge”.
As the transition to a system for sharing knowledge that is open by default accelerates, the question “open for whom?” is essential—both to consider and to act upon. Whose interests are being prioritized in the actions we take and in the platforms that we support? Whose voices are excluded? Are underrepresented groups included as full partners from the beginning? Are we supporting not only open access but also equitable participation in research communication? These questions will determine the extent to which emerging open systems for research will address inequities in the current system or replicate and reinforce them.
This year’s theme will build on the groundwork laid last year when discussions focused on “Designing Equitable Foundations for Open Knowledge.” The 2018 theme highlighted the importance of making a central commitment to equity as we transition toward new systems for sharing knowledge, and the past twelve months have only seen the pace of that transition increase. Because of this, the Open Access Week Advisory Committee decided it was important to focus on equity again in 2019—to deepen our conversations about being inclusive by design and to turn those conversations into action.
We find ourselves at a critical moment. The decisions we make now—individually and collectively—will fundamentally shape the future for many years to come. As open becomes the default, all stakeholders must be intentional about designing these new, open systems to ensure that they are inclusive, equitable, and truly serve the needs of a diverse global community. Asking ourselves and our partners “open for whom?” will help ensure that considerations of equity become and remain central in this period of transition.
Established by SPARC and partners in the student community in 2008, International Open Access Week is an opportunity to take action in making openness the default for research—to raise the visibility of scholarship, accelerate research, and turn breakthroughs into better lives. This year’s Open Access Week will be held from October 21st through the 27th; however, those celebrating the week are encouraged to schedule local events whenever is most suitable during the year and to utilize themes that are most effective locally.
The global, distributed nature of Open Access Week will again play a particularly important role in this year’s theme. Strategies and structures for opening knowledge must be co-designed in and with the communities they serve—especially those that are often marginalized or excluded from these discussions altogether.
International Open Access Week is an important opportunity to catalyze new conversations, create connections across and between communities that can facilitate this co-design, and advance progress to build more equitable foundations for opening knowledge—discussion and action that must continue throughout the year, year in and year out. Diversity, equity, and inclusion must be prioritized year-round and integrated into the fabric of the open community, from how our infrastructure is built to how we organize community events.
For more information about International Open Access Week, please visit www.openaccessweek.org. The official twitter hashtag for the week is #OAWeek, and we encourage those having discussions around this year’s theme in the leadup to the week to use the hashtag #OpenForWhom.
Translations of this announcement in other languages can be found at www.openaccessweek.org. If you are interested in contributing a translation of this year’s theme or the full announcement in another language, you can find instructions for doing so here.
Graphics for this year’s Open Access Week theme are available at http://www.openaccessweek.org/page/graphics
###
About SPARC
SPARC®, the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, is a global coalition committed to making Open the default for research and education. SPARC empowers people to solve big problems and make new discoveries through the adoption of policies and practices that advance Open Access, Open Data, and Open Education. Learn more at sparcopen.org.
About International Open Access Week
International Open Access Week is a global, community-driven week of action to open up access to research. The event is celebrated by individuals, institutions and organizations across the world, and its organization is led by a global advisory committee. The official hashtag of Open Access Week is #OAweek.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.