Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

Điều gì tiếp theo với OpenCon: Đặt sự công bằng vào cốt lõi

What’s Next for OpenCon: Putting Equity at the Core
Posted by Nick Shockey · August 08, 2019 3:56 PM
Bài được đưa lên Internet ngày: 08/08/2019
Hôm nay, chúng tôi công bố sự dịch chuyển trong cách thức SPARC hỗ trợ OpenCon để phản ánh sự tiến hóa của cộng đồng OpenCon. Thay vì việc tổ chức hội nghị toàn cầu vào năm 2019, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đưa ra nền tảng dài hạn cho cộng đồng OpenCon, và sẽ tổ chức cuộc gặp toàn cầu được thiết đặt lại vào năm 2020. Quyết định này đã được cam kết của cộng đồng dẫn dắt để đặt sự công bằng vào cốt lõi công việc của nó và thể hiện đỉnh điểm của 5 năm đầu của OpenCon.