Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Hãy tưởng tượng một thế giới không có Word

Imagine a world without Word

Agencies might have to find other word-processing programs, observers say

By Trudy Walsh

Aug 20, 2009

Theo: http://fcw.com/articles/2009/08/24/week-microsoft-word-future-outlook.aspx

Bài được đưa lên Internet ngày: 20/08/2009

Liệu các cơ quan liên bang sẽ cần bắt đầu tìm kiếm các phần mềm xử lý văn bản mới để chuẩn bị cho cái ngày khi mà họ có thể không còn mua được Microsoft Word gần như có mặt ở khắp mọi nơi hay không? Dù hầu hết các chuyên gia nói rằng không chắc, có lẽ bây giờ rằng Microsoft đang chiến đấu với một phán quyết vi phạm bằng sáng chế.

Một thẩm phán liên bang gấn đây đã lệnh cho người khổng lồ phần mềm dừng việc bán phần mềm xử lý văn bản hàng đầu của hãng vì những gì bên nguyên, i4i của Canada, đã gọi là một sự vi phạm có chủ ý một trong những bằng sáng chế của hãng.

Microsoft đã đệ trình một đình hoãn khẩn cấp. Nhưng vì lợi ích của lý lẽ, hãy tưởng tượng một chính phủ liên bang không có Microsoft Word. Biểu tượng cho máy tính để bàn quen thuộc đó của một chữ “W” màu xanh lơ trong một hộp màu trắng có thể sẽ biến mất. Chính phủ sẽ làm gì?

Các giải pháp thay thế cho gói nổi tiếng này của Microsoft cũng đã sẵn sàng, một số trong số họ là tự do. Google Docs, Star Office và OpenOffice của Sun Microsystems, và WordPerfect của Corel đưa ra chức năng tương tự đối với các sản phẩm của Microsoft.

Nhưng nhiều người sử dụng quen với các chức năng và kiểu cách của Word, và các quan chức mua sắm của các cơ quan đã quen mua các sản phẩm của Microsoft. “Việc lấy đi sự lựa chọn của Word sẽ ép một giải pháp thay thế mà nhiều người sẽ không sẵn sàng”, Sheri McLeish, một nhà phân tích của Forrester Research, nói. Phí cấp phép cho những sản phẩm thay thế có thể sẽ thấp hơn, nhưng chúng có những giá thành ẩn – cho sự hỗ trợ, chuyển đổi và dàn xếp lại nội dung – những thứ đó sẽ bổ sung thêm vào, bà nói.

Hơn nữa, nhiều cơ quan chính phủ có những thỏa thuận giấy phép doanh nghiệp lớn với Microsoft mà chúng cho phép các cơ quan bổ sung thêm các bản sao mới của phần mềm khi cần thiết bằng việc trả thêm một tỷ lệ nào đó cho toàn bộ cơ quan. Ít nhất một nhà phân tích tin những hợp đồng này sẽ còn nguyên hiệu lực ngay cả nếu tòa án cuối cùng cấm Microsoft tiếp tục bán Word.

Will federal agencies need to start looking for new word-processing software to prepare for the day when they can no longer buy the nearly ubiquitous Microsoft Word? Although most experts say that's unlikely, it is possible now that Microsoft is fighting a patent-infringement ruling.

A federal judge recently ordered the software giant to stop selling its flagship word-processing software because of what the plaintiff, i4i of Canada, called a willful infringement of one of its patents.

Microsoft has filed an emergency stay. But for argument’s sake, imagine a federal government sans Microsoft Word. That familiar desktop icon of a blue "W" in a white box would vanish. What would the government do?

Alternatives to the popular Microsoft package are readily available, some of them for free. Google Docs, Sun Microsystems’ StarOffice and OpenOffice, and Corel’s WordPerfect offer similar functionality to Microsoft Office products.

But many users are familiar with Word's capabilities and quirks, and agency acquisition officials are accustomed to buying Microsoft products. “Taking away the choice of Word forces an alternative that many will not be ready for,” said Sheri McLeish, an analyst at Forrester Research. The licensing fees for the alternative products might be lower, but they have hidden costs — for support, migration and content remediation — that add up, she said.

Furthermore, many government agencies have enterprise license agreements with Microsoft that let the agencies add new copies of software as needed by paying a flat rate for the whole agency. At least one analyst believes those contracts will remain in effect even if the courts ultimately forbid Microsoft to continue selling Word.

“Một khi bạn có một giấy phép, thì bạn có một giấy phép”, Scott Orbach, chủ tịch của EZ GSA nói, bổ sung thêm rằng bất kỳ giấy phép nào mà đã được bán và sẵn sàng trong sử dụng có thể không phải tuân theo lệnh của tòa.

Orbach đối chiếu vụ của Microsoft với một sự vi phạm bản quyền gần đây có liên quan tới Amazon.com và sách điện tử Kindle của hãng. Tại Mỹ, một bản quyền của cuốn sách đưa vào công chúng sau 100 năm kể từ xuất bản ban đầu. Tuy nhiên, tại Canada và Anh, nó chỉ là 50 năm. Amazon đã bán cho các khách hàng Mỹ một phiên bản của Canada về “1984” của George Orwell với một giá khu vực chung là 99 xu. Khi Amazon thấy rằng hãng đã vi phạm về bản quyền, hãng đã xóa tất cả các bản sao 99 xu của tiểu thuyết này khỏi Mỹ. Những người sử dụng mà đã đi đọc tiểu thuyết này trên các thiết bị của họ có thể không còn thấy nó nữa.

Microsoft sẽ không làm thế với các thỏa thuận giấy phép công ty của hãng, Orbach nói. Hãng sẽ không rút các bản sao mà các khách hàng đã mua.

Các nhà phân tích khác nói Microsoft có thể chọn loại bỏ các thành phần của Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng mà nó vi phạm về bằng sáng chế của i4i và bán các phiên bản mới của Word mà không có chúng.

Và Microsoft Word, dù phổ biến, không phải là phần mềm xử lý văn bản duy nhất của chính phủ liên bang. Ví dụ, Bộ Chỉ huy Liên quân đang sử dụng OpenOffice cho một dự án thí điểm nhỏ, Kathleen Jabs, một người phát ngôn của bộ này nói.

“Once you have a license, you have a license,” said Scott Orbach, president of EZ GSA, adding that any licenses that were sold and already in use would probably not be subject to the injunction.

Orbach contrasted the Microsoft case with a recent copyright violation involving Amazon.com and its Kindle electronic book. In the United States, a book’s copyright falls into the public domain after 100 years from its original publication. In Canada and England, however, it only takes 50 years. Amazon was selling U.S. customers a Canadian version of George Orwell’s “1984” for a public-domain price of 99 cents. When Amazon found out that it had infringed on a copyright, it deleted all the 99-cent copies of the novel from U.S. Kindles. Users who went to read the novel on their devices could no longer find it.

Microsoft won't do that with its enterprise license agreements, Orbach said. It won't pull copies that customers have already bought.

Other analysts say Microsoft might choose to remove the Extensible Markup Language components that infringe on i4i's patent and sell new versions of Word without them.

And Microsoft Word, though popular, is not the exclusive word-processing software of the federal government. For example, the Joint Forces Command is using OpenOffice for a small experimental project, said Kathleen Jabs, a spokeswoman at the command.

4 alternatives to Microsoft Word

4 giải pháp thay thế cho Microsoft Word (không dịch)

Corel’s WordPerfect Office X4

Features: Works with Microsoft Office files including Word document files. Works with more than 60 file formats, including open standards such as Office Open XML and OpenDocument Format. WordPerfect’s Reveal Codes feature lets users view and change formatting; special features for legal work, including custom pleading formats.

System requirements: Windows Vista or Windows XP; 256M RAM; 466 MHz processor, Pentium III recommended; 600M hard disk space for full installation; CD-ROM drive; mouse or tablet; Internet Explorer 6.0 or higher.

Price: $249.99

Sun Microsystems’s StarOffice 9

Features: Web-based word-processing program called Writer works with OpenDocument Format and Microsoft Office 2003 formats.

Requirements: Supports Windows, Linux and Sun operating systems. Designed to work with most Web browsers.

Price: $35

Sun Microsystems’s OpenOffice

Features: A free version of StarOffice, available at the OpenOffice.org Web site.

Requirements: On a Windows machine, it requires Windows 2000/XP/2003/Vista; 256M RAM (512M RAM recommended); at least 650M available disk space for a default install via download. After installation and deletion of temporary installation files, OpenOffice.org will use approximately 440M disk space; 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colors.

Price: Free from OpenOffice.org.

Google Docs Standard Edition

Features: Free Web-based word-processing software and spreadsheet available as a download from docs.google.com. Works with Microsoft Word documents, Sun’s OpenOffice, .rtf and HTML files. Multiple users can work on the same document at the same time.

Requirements: Google Docs has some file size limitations: Each document can have a maximum size of 500K, plus as much as 2M per embedded image. It’s designed to run on most Web browsers.

Price: Free download, included free with Google Apps suite.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.