Thứ Tư, 12 tháng 8, 2009

Ubuntu phiên bản máy chủ và Alfresco: Dấu hiệu của những thứ sắp tới

Ubuntu Server Edition and Alfresco: A Sign of Things to Come

by Joe Panettieri

28.07.09

Theo: http://www.workswithu.com/2009/07/28/ubuntu-server-edition-and-alfresco-a-sign-of-things-to-come/

Bài được đưa lên Internet ngày: 28/07/2009

Lời người dịch: Về mối quan hệ giữa Ubuntu Server Edition của Canonical và hệ thống quản trị nội dung dành cho doanh nghiệp lớn của Alfresco, tác giả viết: “Ubuntu phiên bản máy chủ là phát tán Linux phổ biến nhất giữa cộng đồng người sử dụng Alfresco. Chúng tôi thấy nhiều thành viên cộng đồng nguồn mở xem xét sử dụng một tổ hợp của Alfresco như giải pháp quản trị nội dung và Ubuntu như là hệ điều hành được chọn của họ”, và “Hãy nhớ: Alfresco, một hệ thống quản trị nội dung cho doanh nghiệp lớn, tự định vị nó như là giải pháp thay thế nguồn mở cho Microsoft SharePoint”.

Đúng khi tôi hơi lo về sự hỗ trợ của các nhà cung cấp phần mềm độc lập ISV cho Ubuntu phiên bản máy chủ (Ubuntu Server Edition), thì tôi đã nhận được một thứ có thể nhìn thấy ngay từ John Pugh, giám đốc đối tác phần mềm của Canonical. Thông tin đúng lúc này liên quan tới một số phát triển của Ubuntu-Alfresco. Đây là thông tin. Và quan trọng hơn, đây là một ài ý nghĩ về bức tranh lớn hơn về những nỗ lực của các ISV của Canonical trên máy chủ.

Theo một thông cáo báo chí này 28/07 thì:

Hãng Alfresco Software, người dẫn dắt trong quản trị nội dung nguồn mở cho các doanh nghiệp lớn (ECM), hôm nay đã công bố rằng Alfresco Community Edition 3.2 (Alfresco phiên bản dành cho cộng đồng) sẵn sàng như một gói dễ dàng cài đặt từ các kho phần mềm của Ubuntu. Các cộng đồng Ubuntu và Alfresco bây giờ có thể dễ dàng đứng dậy và chạy với Alfresco phiên bản cộng đồng.

Sự hỗ trợ của Alfresco là đặc biệt sống còn cho tương lai kinh doanh của Ubuntu phiên bản máy chủ. Hãy nhớ: Alfresco, một hệ thống quản trị nội dung cho doanh nghiệp lớn, tự định vị nó như là giải pháp thay thế nguồn mở cho Microsoft SharePoint. Khi các thị trường tài chính cải thiện, tôi đồ rằng Alfresco có thể nằm trong số ít ỏi các công ty nguồn mở mà tung ra một IPO (chào ra công chúng ban đầu).

Sự ngợi khen lớn

Bây giờ, hãy kiểm tra trích dẫn được chuẩn bị trước từ Martin Musierowicz, phó chủ tịch của liên minh Alfresco Software: “Ubuntu phiên bản máy chủ là phát tán Linux phổ biến nhất giữa cộng đồng người sử dụng Alfresco. Chúng tôi thấy nhiều thành viên cộng đồng nguồn mở xem xét sử dụng một tổ hợp của Alfresco như giải pháp quản trị nội dung và Ubuntu như là hệ điều hành được chọn của họ”.

Just when I was getting a little worried about Ubuntu Server Edition’s ISV (independent software vendor) support, I received a heads up from John Pugh, software partner manager at Canonical. The timely news involved some Ubuntu-Alfresco developments. Here’s the scoop. And more importantly, here are some bigger-picture thoughts about Canonical’s ISV efforts on the server.

According to a press release issued July 28:

Alfresco Software Inc, the leader in open source enterprise content management (ECM), today announced that Alfresco Community Edition 3.2 is available as an easy-to-install package from the Ubuntu software repositories. The Ubuntu and Alfresco communities can now easily get up and running with Alfresco Community Edition.

Alfresco’s support is particularly critical to Ubuntu Server Edition’s business prospects. Remember: Alfresco, an enterprise content management system, positions itself as the open source alternative to Microsoft SharePoint. As financial markets improve, I suspect Alfresco could be among the rare open source companies that launches an IPO (initial public offering).

Big Praise

Now, check out the prepared quote from Martin Musierowicz, VP of alliances at Alfresco Software:

“Ubuntu Server Edition is the most popular Linux distribution amongst the Alfresco user community. We see many open source community members looking to use a combination of Alfresco as their content management solution and Ubuntu as their chosen operating system.”

Đó là một tuyên bố vô tư tuyệt vời từ Musierowicz, đặc biệt tính tới mối quan hệ chặt chẽ của Alfresco với Red Hat. Với Canonical và Ubuntu phiên bản máy chủ để cạnh tranh một cách có hiệu quả với Red Hat Enterprise Linux và Novell SuSE Linux (hãy kiểm tra chương trình thiết bị SuSE mới theo đường link bên dưới), Canonical cần sự chấp thuận nhiều hơn từ các ISV hàng đầu.

Tôi đã vui vẻ trong thời gian diễn ra LinuxWorld 2008 (tháng 8, tại San Francisco), nơi mà các công ty như Alfresco, Openbravo (ERP và POS nguồn mở) và Unison Communications (giao tiếp hợp nhất nguồn đóng) đã cam kết hỗ trợ Ubuntu phiên bản máy chủ.

Tới tháng 07/2009, và tôi đã không nghe thấy nhiều từ cộng đồng ISV về sự hỗ trợ của Ubuntu phiên bản máy chủ.

Tôi đồ là Pugh của Canonical đang làm việc để thay đổi điều đó.

Đừng quên đám mây

Chiến lược máy chủ của Canonical chắc chắn thúc đẩy vượt ra ngoài các ISV và OEM phần cứng. Tôi từng đặc biệt ấn tượng với chiến lược đám mây mở rộng của Canonical – mà nó bao gồm các mối quan hệ đối tác với Eucalyptus Systems, Amazon Web Services, CohesiveFTRightScale.

Tiếp theo, Canonical cần kết nối các điểm giữa các đối tác đám mây của hãng và các ISV Ubuntu phiên bản máy chủ của hãng.

Nhưng hãy đừng để tự mình đi trước. Tiến bộ cơ bản – như quan hệ Ubuntu – Alfresco – là tốt lành để thấy.

That’s a stunningly candid statement from Musierowicz, especially considering Alfresco’s tight relationship with Red Hat. For Canonical and Ubuntu Server Edition to compete effectively against Red Hat Enterprise Linux and Novell SUSE Linux (check out the new SUSE Appliance Program), Canonical needs more endorsements from leading ISVs.

I was upbeat during LinuxWorld 2008 (August, San Francisco), where companies like Alfresco, Openbravo (open source ERP and POS) and Unison Communications (closed source unified communications) vowed to support Ubuntu Server Edition.

Fast forward to July 2009, and I haven’t heard much from the ISV community in terms of Ubuntu Server Edition support.

I suspect Canonical’s Pugh is working to change that.

Don’t Forget the Cloud

Canonical’s server strategy certainly pushes beyond ISVs and hardware OEMs. I’ve been particularly impressed with Canonical’s expanding cloud strategy — which includes relationships with Eucalyptus Systems, Amazon Web Services, CohesiveFT and RightScale.

Next up, Canonical needs to connect the dots between its cloud partners and the company’s Ubuntu Server Edition ISVs.

But let’s not get ahead of ourselves. Basic progress — like the Ubuntu-Alfresco connection — is good to see.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.