Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Những tội lỗi của Windows 7: Vụ chống lại Microsoft và phần mềm sở hữu độc quyền

Windows 7 Sins: The case against Microsoft and proprietary software

Theo: http://windows7sins.org/

Lời người dịch: Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) đưa ra 7 tội lỗi của Windows 7. Đó là: (1) Đầu độc giáo dục; (2) Can thiệp vào tính riêng tư; (3) Hành xử độc quyền; (4) Sự khóa trói; (5) Lạm dụng các tiêu chuẩn; (6) Thúc ép việc quản lý các hạn chế số; và (7) Đe dọa tới an ninh của người sử dụng.

Phiên bản mới của hệ điều hành Microsoft Windows, Windows 7, có vấn đề y hệt mà Vista, XP và tất cả các phiên bản trước đó đã có – nó là phần mềm sở hữu độc quyền. Người sử dụng không được phép để chia sẻ hoặc sửa đổi phần mềm Windows, hoặc xem xét nó làm việc như thế nào bên trong.

Thực tế việc Windows 7 là sở hữu độc quyền có nghĩa là Microsoft khẳng định sự kiểm soát về pháp lý đối với những người sử dụng nó thông qua một sự kết hợp của các bản quyền, hợp đồng và bằng sáng chế. Microsoft sử dụng sức mạnh này để lạm dụng những người sử dụng máy tính. Tại windows7sins.org, Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) liệt kê 7 ví dụ về sự lạm dụng được thừa nhận bởi Microsoft.

1. Đầu độc giáo dục: Ngày nay, hầu hết trẻ em mà sự giáo dục của chúng có liên quan tới các máy tính sẽ được dạy để sử dụng sản phẩm của một công ty: của Microsoft. Microsoft bỏ ra những khoản tiền lớn cho những người vận động hành lang và marketing đối với những cơ quan giáo dục tham nhũng. Một nền giáo dục sử dụng sức mạnh của các máy tính phỉ là một phương tiện cho sự tự do và trang bị, chứ không là một đại lộ cho một sự tham nhũng để truyền dẫn sự độc quyền của nó.

2. Can thiệp vào tính riêng tư: Microsoft sử dụng phần mềm với những cái tên như Windows Genuine Advantage (Lợi thế Đích thực của Windows) để thanh tra các nội dung các ổ đĩa cứng của người sử dụng. Thỏa thuận cấp phép mà người sử dụng bị yêu cầu phải chấp nhận trước khi sử dụng Windows cảnh báo rằng Microsoft nói có quyền làm điều này mà không cần cảnh báo.

3. Hành xử của kẻ độc quyền: Gần như mỗi máy tính được mua có Windows được cài đặt – nhưng không phải bằng sự lựa chọn. Microsoft áp đặt những yêu cầu cho các nhà cung cấp phần cứng, những người sẽ không chào các máy tính cá nhân không có Windows được cài đặt trên chúng, dù nhiều người yêu cầu. Ngay cả các máy tính sẵn sàng với các khệ điều hành khác như GNU/Linux được cài đặt sẵn cũng thường đã có Windows trên chúng trước đó.

The new version of Microsoft's Windows operating system, Windows 7, has the same problem that Vista, XP, and all previous versions have had -- it's proprietary software. Users are not permitted to share or modify the Windows software, or examine how it works inside.

The fact that Windows 7 is proprietary means that Microsoft asserts legal control over its users through a combination of copyrights, contracts, and patents. Microsoft uses this power to abuse computer users. At windows7sins.org, the Free Software Foundation lists seven examples of abuse committed by Microsoft.

1. Poisoning education: Today, most children whose education involves computers are being taught to use one company's product: Microsoft's. Microsoft spends large sums on lobbyists and marketing to corrupt educational departments. An education using the power of computers should be a means to freedom and empowerment, not an avenue for one corporation to instill its monopoly.

2. Invading privacy: Microsoft uses software with backward names like Windows Genuine Advantage to inspect the contents of users' hard drives. The licensing agreement users are required to accept before using Windows warns that Microsoft claims the right to do this without warning.

3. Monopoly behavior: Nearly every computer purchased has Windows pre-installed -- but not by choice. Microsoft dictates requirements to hardware vendors, who will not offer PCs without Windows installed on them, despite many people asking for them. Even computers available with other operating systems like GNU/Linux pre-installed often had Windows on them first.

4. Sự khóa trói: Microsoft thường xuyên cố gắng ép các cập nhật lên người sử dụng nó, bằng việc loại bỏ sự hỗ trợ cho các phiên bản cũ của Windows và Office, và bằng việc làm tăng các yêu cầu phần cứng. Đối với nhiều người, điều này có nghĩa việc phải vứt bỏ các máy tính đang làm việc chỉ vì chúng không đáp ứng những yêu cầu cần thiết cho các phiên bản mới của Windows.

5. Lạm dụng các tiêu chuẩn: Microsoft đã cố gắng để khóa việc tiêu chuẩn hóa một cách tự do các định dạng tài liệu, vì các tiêu chuẩn như Định dạng Tài liệu Mở có thể đe dọa sự kiểm soát mà họ có bây giờ đối với người sử dụng thông qua các định dạng Word sở hữu độc quyền. Họ đã tham gia vào những hành vi lén lút, bao gồm việc đút lót các quan chức, trong mưu toan làm dừng những nỗ lực như vậy.

6. Thúc ép việc quản lý những hạn chế số (DRM): Với Windows Media Player, Microsoft làm việc trong sự xung đột với các công ty truyền dẫn lớn để xây dựng những hạn chế về việc sao chép và các phương tiện chơi trong hệ điều hành của họ. Ví dụ, theo yêu cầu của NBC, Microsoft đã có khả năng ngăn cản những người sử dụng Windows từ việc ghi các chương trình truyền hình mà họ có quyền pháp lý để ghi.

7. Đe dọa an ninh của người sử dụng: Windows có một lịch sử dài lâu về những chỗ có thể bị tổn thương về an ninh, cho phép lan truyền các virus và cho phép những người sử dụng từ xa chiếm các máy tính của mọi người để sử dụng trong các botnet được gửi đi với những spam. Vì những phần mềm này là bí mật, tất cả mọi người sử dụng sẽ phụ thuộc vào Microsoft để sửa các vấn đề này – nhưng Microsoft có sự quan tâm về an ninh riêng của mình trong tim, chứ không phải những người sử dụng của họ.

Bạn có thể giúp!

Các hệ điều hành phần mềm tự do như GNU/Linux có thể làm những công việc y hệt như Windows, nhưng chúng khuyến khích những người sử dụng chia sẻ, sửa đổi, và nghiên cứu phần mềm càng nhiều càng tốt như họ muốn. Điều này làm cho việc sử dụng một hệ điều hành của phần mềm tự do trở thành cách tốt nhất cho người sử dụng thoát khỏi Microsoft và tránh trở thành những nạn nhân của 7 tội lỗi trên. Phần mềm và máy tính sẽ luôn có các vấn đề, nhưng bằng việc sử dụng phần mềm tự do, người sử dụng và các cộng đồng của họ sẽ được trang bị để sửa các vấn đề cho bản thân họ và cho lẫn nhau.

Bạn có thể có thêm thông tin về mỗi tội lỗi này và cách để thoát khỏi chúng tại windows7sins.org. Xin hãy đăng ký tham gia ở đó về những cảnh báo vê thông tin và hoạt động của chiến dịch để giúp nâng cao nhận thức về sự lạm dụng của Microsoft, những vấn đề với Windows 7, và tầm quan trọng của phần mềm tự do!

4. Lock-in: Microsoft regularly attempts to force updates on its users, by removing support for older versions of Windows and Office, and by inflating hardware requirements. For many people, this means having to throw away working computers just because they don't meet the unnecessary requirements for the new Windows versions.

5. Abusing standards: Microsoft has attempted to block free standardization of document formats, because standards like OpenDocument Format would threaten the control they have now over users via proprietary Word formats. They have engaged in underhanded behavior, including bribing officials, in an attempt to stop such efforts.

6. Enforcing Digital Restrictions Management (DRM): With Windows Media Player, Microsoft works in collusion with the big media companies to build restrictions on copying and playing media into their operating system. For example, at the request of NBC, Microsoft was able to prevent Windows users from recording television shows that they have the legal right to record.

7. Threatening user security: Windows has a long history of security vulnerabilities, enabling the spread of viruses and allowing remote users to take over people's computers for use in spam-sending botnets. Because the software is secret, all users are dependent on Microsoft to fix these problems -- but Microsoft has its own security interests at heart, not those of its users.

You can help!

Free software operating systems like GNU/Linux can do the same jobs as Windows, but they encourage users to share, modify, and study the software as much as they want. This makes using a free software operating system the best way for users to escape Microsoft and avoid becoming victims of these seven sins. Software and computers will always have problems, but by using free software, users and their communities are empowered to fix problems for themselves and each other.

You can get more information about each of the sins and how to escape them at windows7sins.org. Please sign up there for campaign news and action alerts to help raise awareness about Microsoft's abuses, the problems with Windows 7, and the importance of free software!

Chúng tôi tới đây như thế nào

Hai năm trước, Microsoft đã tung ra Windows Vista, ít sự phô trương và nhiều sự thất vọng, tất cả đều từ những người sử dụng, đối mặt với một trận chiến của phần mềm què quặt, những hạn chế về các trình điều khiển và nặng nề, và từ những lập trình viên, việc tranh giành để cập nhật phần mềm cho nó làm việc được với hệ điều hành mới.

Hai năm sau, bản thân Microsoft thừa nhận Vista đã thất bại. Người sử dụng đã không sẵn sàng chấp nhận sự hạ cấp khổng lồ mà Vista đã đưa ra, và Microsoft đã cố gắng để sửa sai điều này bằng việc tuyên bố về Windows 7. Windows 7, như Windows XP trong năm 2001, có một dấu ấn về các yêu cầu khiêm tốn hơn, làm cho nó là lý tưởng đối với những máy tính netbook sử dụng năng lượng thấp. Tuy nhiên, không giống như Windows XP, Microsoft chủ ý làm què Windows 7, để những người sử dụng netbook phải hàm ơn Microsoft đối với sự kiểm soát đối với các ứng dụng mà họ có thể sử dụng, cũng như số lượng các ứng dụng mà chúng có thể được chạy cùng một lúc.

Microsoft một lần nữa lại dựng lên những trò mẹo mực như thường lệ của họ – chỉ lần này, họ cũng đang chèn thêm những hạn chế nhân tạo vào bản thân hệ điều hành. Trong khi không phải là lần đầu tiên họ đã làm điều này, thì đây là phiên bản đầu tiên của Windows mà nó có thể loại bỏ một cách thần kỳ những hạn chế ngay lập tức nếu mua một phiên bản đắt tiền hơn từ Microsoft.

Tuy nhiên, điều này không là mới. Trong năm 1996, một núi lửa phun trào qua Microsoft Windows NT. Tại thời điểm đó, Microsoft đã bán 2 phiên bản hệ điều hành của hãng: Windows NT Workstation và Windows NT Server. Phiên bản cho máy chủ có giá hơn 800 USD so với phiên bản cho máy trạm của hệ điều hành này.

Trong khi Windows NT Server đã đưa vào một loạt các ứng dụng máy chủ không có trong NT Workstation, thì Microsoft đã bảo vệ rằng bản thân các hệ điều hành đó là “2 sản phẩm rất khác nhau” hướng tới 2 chức năng rất khác nhau. “NT Server, Microsoft đã nói, là phù hợp và được chỉnh để sử dụng như một máy chủ Internet trong khi NT Workstation là không tương xứng. Hướng vào việc để ép đưa ra những sự khác biệt, cả mã nguồn của NT Workstation và thỏa thuận cấp phép đã hạn chế người sử dụng không vượt quá 10 kết nối Internet – TCP/IP tại cùng một thời điểm, trong khi NT Server thì là không hạn chế”.

How we got here

Two years ago, Microsoft released Windows Vista, to little fanfare and much disappointment, both from users, facing a battle of broken software, drivers and heavy restrictions, and from developers, scrambling to bring software up-to-date to work with the new system.

Two years later, Microsoft itself admits Vista failed. Users were not ready to accept the huge downgrade that Vista offered, and Microsoft has attempted to rectify this with the announcement of Windows 7. Windows 7, like Windows XP in 2001, has a more modest requirement footprint, making it ideal for low-powered netbook computers. However, unlike Windows XP, Microsoft have deliberately crippled Windows 7, leaving netbook users at the mercy of Microsoft to control which applications they can use, as well as the number of applications that can be run simultaneously.

Microsoft is up to their usual tricks again -- only this time, they're also inserting artificial restrictions into the operating system itself. While not the first time they've done this, this is the first release of Windows that can magically remove limitations instantly upon purchasing a more expensive version from Microsoft.

This is not new, however. In 1996, a furor erupted over Microsoft Windows NT. At the time, Microsoft was selling two versions of its operating system: Windows NT Workstation and Windows NT Server. The server version cost roughly $800 more than the workstation edition of the operating system.

While Windows NT Server included a series of server applications not bundled with NT Workstation, Microsoft maintained that the operating systems themselves were, "two very different products intended for two very different functions." NT Server, Microsoft claimed, was suited and tailored for use as an Internet server while NT Workstation was grossly inadequate. Aiming to enforce this difference, both the NT Workstation code and the license agreement restricted users to no more than ten concurrent TCP/IP (i.e., Internet) connections; while NT Server remained unlimited.

Nhiều người sử dụng đã lưu ý rằng cả 2 phiên bản của Windows NT đã rất giống nhau. Đào sâu hơn thêm, một phân tích đã được xuất bản bởi O'Reilly and Associates đã phát hiện rằng nhân, và trên thực tế mọi tệp nhị phân được đưa vào trong NT Workstation, đã là y hệt với những gì được xuất đi trong NT Server. Sự khác biệt duy nhất giữa 2 nhân các sản phẩm này nằm trong các thông tin cài đặt của hệ điều hành – phiên bản máy chủ chứa đựng vài lựa chọn hoặc cờ dấu mà chúng đánh dấu nó như là 'Workstation' hay là 'Server'. Nếu máy dựng cờ như là 'Workstation', thì nó có thể loại bỏ chức năng nào đó và hạn chế số lượng các kết nối mạng.

Chúng tôi gọi những hạn chế như vậy, là sự chống lại các tính năng. Một sự chống lại các tính năng là chức năng mà một lập trình viên về công nghệ sẽ kiếm tiền của người sử dụng để không đưa nó vào – khó hơn với Microsoft để hạn chế các kết nối Internet hơn là để chúng không bị ép buộc – và sự hạn chế này không phải là thứ gì đó mà mọi người sử dụng có thể đề nghị.

Tiếc thay, đối với những công ty và cá nhân muốn thúc đẩy sự chống lại chức năng, thì người sử dụng ngày càng thường xuyên hơn có những giải pháp thay thế trong phần mềm tự do. Sự tự do cho phần mềm, hóa ra là, làm cho sự chống chứng năng không thể được trong hầu hết các tình huống. Giá thành ăn cướp của NT của Microsoft là không thể đối với GNU/Linux, nơi mà người sử dụng có thể lập trình xung quanh nó.

Một phiên bản của Firefox được tài trợ bởi các quảng cáo có thể cũng sẽ thế – người sử dụng có thể xây dựng một cách đơn giản và chia sẻ một phiên bản của phần mềm mà không có sự chống lại các tính năng theo yêu cầu.

Cuối cùng, sự vắng mặt của những sự chống lại các tính năng tương tự tạo nên một vài trong số những chiến thắng dễ dàng nhất cho phần mềm tự do. Nó không đáng giá gì cả đối với các lập trình viên của phần mềm tự do để tránh khỏi những sự chống lại các tính năng cả. Trong nhiều trường hợp, việc không làm gì chính xác là những gì mà người sử dụng muons và những gì phần mềm sở hữu độc quyền sẽ không trao cho họ.

Many users noticed that both versions of Windows NT were very similar. Digging further, an analysis published by O'Reilly and Associates revealed that the kernel, and in fact every binary file included in NT Workstation, was identical to those shipped in NT Server. The sole difference between the two products' cores lay in the operating systems' installation information -- the server version contained several options or flags that marked it as either 'Workstation' or 'Server'. If the machine was flagged as 'Workstation', it would disable certain functionality and limit the number of network connections.

We call such limitations, antifeatures. An antifeature is functionality that a technology developer will charge users to not include -- it is more difficult for Microsoft to limit Internet connections than it is to leave them unconstrained -- and the limit is not something that any user would request.

Unfortunately, for the companies and individuals trying to push antifeatures, users increasingly often have alternatives in free software. Software freedom, it turns out, makes antifeatures impossible in most situations. Microsoft's predatory NT pricing is impossible for GNU/Linux, where users can program around it.

A version of Firefox funded by advertisements would be too--users would simply build and share a version of the software without the antifeatures in question.

Ultimately, the absence of similar antifeatures form some of the easiest victories for free software. It does not cost free software developers anything to avoid antifeatures. In many cases, doing nothing is exactly what users want and what proprietary software will not give them.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.