Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Nguồn mở có thể là tấm vé duy nhất của bạn ngoài đám mây

Open source may be your only ticket out of the cloud

July 29, 2009 2:10 PM PDT

by Matt Asay

Theo: http://news.cnet.com/8301-13505_3-10299022-16.html?tag=mncol;posts

Bài được đưa lên Internet ngày: 29/07/2009

Lời người dịch: Nguồn mở chắc chắn là tấm chăn an toàn cho các doanh nghiệp tham gia vào máy tính đám mây sắp tới.

Các doanh nghiệp IT đôi khi ứng xử như nhóm thanh niên mới lớn mà tôi chỉ bảo hàng tuần như một phần trách nhiệm nhà thờ của tôi: “Tương lai chẳng đáng gì, hãy sống vì hiện tại!”.

StephenO'Grady đưa ra một chỉ trích cay độc về xu hướng thiển cận này trong các doanh nghiệp IT, đặc biệt khi nó đi với đám mây:

Rất giống với Apple ở mức người tiêu dùng, (các nhà cung cấp đám mây thương mại) Google và tất cả yêu cầu hy sinh để có được sự tiện lợi. Có thể – hoặc làm cho có thể – việc nhận thức rằng các doanh nghiệp sẽ luôn hy sinh tương lai trước bệ thờ của hiện tại. Chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn sự tiện lợi và thời gian tới thị trường bây giờ; chỉ đừng có mà rời bỏ sau này.

Và khó mà kêu (doanh nghiệp IT) vì điều đó, thực lòng. Họ có được các công việc để làm và bọn trẻ để nuôi, và lòng tin mù quáng của họ vào công nghiệp công nghệ kiểm soát bản thân nó và không khoá trói họ vào lần này khi họ đã từng bị khoá quá nhiều lần trước đó như việc chạm vào các Củ lạc thì nó là ngây thơ. Liệu Lucy sẽ có giật mạnh quả bóng đá ra khỏi bên dưới họ một lần nữa không, một lần nữa phụ thuộc, như tôi có thể nói, vào nguồn mở.

Vì sao là nguồn mở? Vì nguồn mở giúp giữ cho các nhà cung cấp như Google và Amazon chân thành bởi đưa ra các giải pháp thay thế mở đối với các đám mây đóng (như các Cây bạch đàn).

Hơn nữa, rất có khả năng là máy tính đám mây sẽ được huých mở theo những cách quan trọng nhờ những đặc tính nổi trội so với những trải nghiệm của sở hữu độc quyền.

Điều này không đơn giản là vấn dề của những nhà bảo vệ nguồn mở khiển trách các công ty mà phân phối phần mềm như một dịch vụ (SaaS) mà cung cấp một cơ chế “rút ra được” thông qua những chào mời dựa trên những tiền đề nguồn mở. SugarCRM bây giờ làm thế, và tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu thấy điều này ngày một thường xuyên hơn.

Thực tế là dịch vụ sẽ quyến rũ đủ để giữ các khách hàng ở lại. Nhưng việc chào tấm chăn an toàn là đáng giá, ngay cả nếu không ai bao giờ sử dụng nó (và, thành thật mà nói, tôi nghi ngờ nhiều người sẽ thế, vì rất ít người có khả năng hoặc quản lý đám mây của riêng họ, và còn ít người hơn nữa muốn làm thế).

O'Graday kết luận rằng “Liệu nguồn mở có nắm vai trò tiên phong hay trung phong... sẽ còn được thấy, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ – vì nó đến thời – có một vai trò sống còn trong việc định hình thị trường đám mây sẽ tới”.

Vai trò này đáng kể thế nào chủ yếu là tuỳ vào chúng ta.

Enterprise IT sometimes behaves like the group of teenagers I counsel on a weekly basis as part of my church responsibilities: "Damn the future, let's live for the present!"

Stephen O'Grady offers a pungent critique of this nearsighted tendency in enterprise IT, especially as it pertains to the cloud:

Very much like Apple on the consumer level, (commercial cloud providers) Google et al demand sacrifices in return for convenience. Perhaps--or make that likely--realizing that businesses will invariably sacrifice the future at the altar of the present. We'll give you the convenience and time to market now; just don't expect to leave later.

And it's hard to blame (enterprise IT) for that, honestly. They've got jobs to do and kids to feed, and their blind trust in the technology industry to police itself and not lock them in this time as they've been locked in so many times before is as Peanuts touching as it is naive. Whether Lucy will yank the football out from under them yet again depends, as far as I can tell, on open source.

Why open source? Because open source helps to keep vendors like Google and Amazon honest by offering open alternatives to closed clouds (e.g., Eucalyptus).

Also, it's very possible that cloud computing will be nudged open in important ways due to the furor raised over proprietary practices.

This isn't simply a matter of open-source advocates castigating companies for locking in customers. It's also a clever sales tactic that an increasing array of companies will use to win over customers leery of signing over their data to a proprietary cloud provider, seemingly once and for all.

As the cloud gains relevance, we'll see an increasing array of companies that deliver software as a service (SaaS), but provide an "eject" mechanism via open-source, on-premise offerings. SugarCRM does this now, and I think we'll begin to see this more and more often.

The reality is that the service will be compelling enough to keep customers from bolting. But offering the safety blanket is worthwhile, even if no one ever uses it (and, frankly, I doubt many will, because very few are capable or running their own cloud, and even fewer want to).

O'Grady concludes that "Whether open source takes a role front and center...remains to be seen, but is certain that it will--as it has to date--have a crucial role in shaping the cloud market to come." How significant that role is largely up to us.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.