Thứ Năm, 27 tháng 8, 2009

Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) thách đố Windows 7

FSF takes on Windows 7

Steven J. Vaughan-Nichols

Cyber Cynic

August 26, 2009 - 2:52 P.M

Theo: http://blogs.computerworld.com/14612/fsf_takes_on_windows_7

Bài được đưa lên Internet ngày: 26/08/2009

Lời người dịch: Không phải ai cũng đồng ý với cách tiến hành một chiến dịch đánh trực diện vào Widows 7 như thế này, kể cả những người không ưa gì Microsoft và những sản phẩm của hãng, dù họ hiểu rất rõ rằng: “Phần mềm tự do là về sự tự do, không phải là về giá thành. Sự phụ thuộc đang gia tăng của chúng ta vào máy tính và các phần mềm đòi hỏi xã hội của chúng ta phải đánh giá lại sự ám ảnh của mình với phần mềm sở hữu độc quyền mà chúng do thám gián điệp về các hoạt động của các công dân và hạn chế sự tự do của họ phải bị kiểm soát đối với máy tính của họ. Phần mềm tự do sẵn sàng có ngay bây giờ cho bất kỳ hoạt động nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn cần, và nó là tốt hơn trong hầu hết mọi khía cạnh quan trọng – nó tôn trọng sự tự do của các bạn”.

Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) đã không bao giờ nối kết với phần mềm sở hữu độc quyền, mà hầu hết trong lịch sử của mình, nó đã tập trung vào việc ngợi ca các phần mềm tự do, và, với một vài sự không ưa, người anh em sinh đôi của nó, phần mềm nguồn mở. Không còn như thế nữa. Những ngày này, FSF đang bỏ ra thời gian của mình tấn công phần mềm sở hữu độc quyền, giống như nó đã làm ngày hôm nay, 26/08/2009, khi nó đi đằng sau Windows 7 trong những tội lỗi của Windows 7 mới: Vụ chống lại Microsoft và phần mềm sở hữu độc quyền.

7 tội lỗi chết người là, theo FSF, “7 lĩnh vực chính nơi mà phần mềm sở hữu độc quyền nói chung và Microsoft Windows nói riêng làm tổn thương tất cả những người sử dụng máy tính: can thiệp vào tính riêng tư, đầu độc giáo dục, khóa trói người sử dụng, lạm dụng các tiêu chuẩn, khuyến khích ứng xử độc quyền, ép buộc việc quản lý các hạn chế số DRM, và đe dọa tới an ninh của người sử dụng”.

Bên cạnh Website này, và một trình bày công khai tại Boston Common, FSF còn sửa soạn công phu về những điểm này trong một bức thư gửi tới các lãnh đạo của 500 công ty trong Fortune 500. Vâng, thực tế là 499 CEO, vì FSF lưu ý trên site, “Chúng tôi không nghĩ là Microsoft muốn nghe”.

Vâng. Tôi nghĩ đó là một sự đánh cược an toàn.

Trong một tuyên bố, giám đốc điều hành của FSF là Peter Brown đã nói, “Phần mềm tự do là về sự tự do, không phải là về giá thành. Sự phụ thuộc đang gia tăng của chúng ta vào máy tính và các phần mềm đòi hỏi xã hội của chúng ta phải đánh giá lại sự ám ảnh của mình với phần mềm sở hữu độc quyền mà chúng do thám gián điệp về các hoạt động của các công dân và hạn chế sự tự do của họ phải bị kiểm soát đối với máy tính của họ. Phần mềm tự do sẵn sàng có ngay bây giờ cho bất kỳ hoạt động nào mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn cần, và nó là tốt hơn trong hầu hết mọi khía cạnh quan trọng – nó tôn trọng sự tự do của các bạn”.

The FSF (Free Software Foundation) has never liked proprietary software, but for most of its history, it's focused on singing the praises of free software, and, with some distaste, its near-twin, open-source software. Not anymore. These days, the FSF is spending its time attacking proprietary software, like it did today, August 26th, when it went after Windows 7 in its new Windows 7 Sins: The case against Microsoft and proprietary software.

The seven deadly sins are, according to the FSF, the "seven major areas where proprietary software in general and Microsoft Windows in particular hurt all computer users: invading privacy, poisoning education, locking users in, abusing standards, leveraging monopolistic behavior, enforcing DRM (Digital Restrictions Management), and threatening user security."

Beside the Web site, and a public demonstration at the Boston Common, the FSF elaborated on these points in a letter to the leaders of the Fortune 500 companies. Well, actually 499 CEOs since, as the FSF notes on the site, "We didn't think Microsoft would listen."

Yeah. I think that's a safe bet.

In a statement, FSF executive director Peter Brown said, "Free software is about freedom, not price. Our growing dependence on computers and software requires our society to reevaluate its obsession with proprietary software that spies on citizens' activities and limits their freedom to be in control of their computing. There is free software available right now for any activity you or your business needs, and it is better in the most important aspect -- it respects your freedom."

Thay vào đó, FSF gợi ý rằng các công ty phải “áp dụng phần mềm tự do như hệ điều hành GNU/Linux và bộ phần mềm sản xuất văn phòng OpenOffice.org”. FSF cũng yêu cầu bạn giúp đỡ để nói ra về quan điểm của họ về Windows 7 bằng việc bảo trợ cho họ sao cho họ có thẻ nói ra về Windows 7 và các phần mềm sở hữu độc quyền khác.

Người quản lý chiến dịch này của FSF là Matt Lee đã bổ sung thêm trong một tuyên bố, “Với thế thời của Windows 7, chúng tôi hy vọng làm cho các doanh nghiệp và người sử dụng máy tính nhận thức được về những mối nguy hiểm đang gia tăng của phần mềm sở hữu độc quyền từ cả Microsoft và các công ty khác như Apple và Adobe. Với phiên bản hệ điều hành cập nhật này của Microsoft, các lãnh đạo các doanh nghiệp có cơ hội thoát ra để đến với sự tự do và tham gia vào danh sách ngày một gia tăng các nhà lãnh đạo mà họ hiểu rằng việc vùi tiền và thời gian vào phần mềm sở hữu độc quyền là một kết thúc chết chóc trái ngược với những lợi ích tốt nhất của họ”.

Bạn có thể nghĩ tôi muốn được nói “Đồng ý! Hãy đi vì nó!” ngay bây giờ. Bạn có thể sai. Đây không phải là thứ mà tôi không đồng ý với FSF về hầu hết những tội lỗi của Windows 7. Tôi đồng ý. Tự bản thân tôi bỏ ra nhiều giờ công việc của tôi đánh vào các quả bóng bay phần mềm sở hữu độc quyền trong các bài viết của tôi. Tôi chỉ không chắc rằng một chiến dịch dạng như thế này có là một cách hữu hiệu để làm cho mọi người tránh các phần mềm sở hữu độc quyền.

Tôi sợ chỉ những người mà sẽ đọc các bức thư này hoặc viếng thăm website những tội lỗi của Windows 7 là những người mà đã được thuyết phục rằng Linux và phần mềm tự do là tuyệt vời và rằng Windows là hệ điều hành của quỷ dữ.

Tôi nghĩ FSF có lẽ tốt hơn với một chiến dịch nói ra vì sao phần mềm tự do nguồn mở là tốt hơn hơn là việc tập trung vào việc vì sao Windows 7 và phần mềm sở hữu độc quyền là tồi tệ. Tôi thích bỏ việc đấm vào Microsoft, và tất cả cho những người viết như tôi. Những gì làm được trong một cột báo nhỏ hoặc bài trên blog có thể không làm được như một chiến dịch lớn hơn nhiều và có ảnh hưởng sâu rộng hơn.

Tôi vẫn hy vọng là tôi sai. Tôi hy vọng, ít nhất, chiến dịch này sẽ gây cho một số nhà ra quyết định về công nghệ thông tin ít nhất đưa ra ý nghĩ thứ 2 đối với các giải pháp thay thế tự do nguồn mở khi tới lúc phải xem xét việc chuyển đổi sang Windows XP và Office 2007 sang Windows 7 và Office 2010.

Instead, the FSF suggest that companies should "adopt free software such as the GNU/Linux operating system and the office productivity suite OpenOffice.org." The FSF is also asking for your help to get the word out about their view of Windows 7 by donating to them so they can get the word out about Windows 7 and other proprietary software.

FSF campaigns manager Matt Lee added in a statement, "With Windows 7 Suns, we hope to make businesses and computer users aware of the growing dangers of proprietary software from both Microsoft and other companies such as Apple and Adobe. With the release of Microsoft's updated operating system, business leaders have the opportunity to escape to freedom and join a growing list of leaders who understand that sinking money and time into proprietary software is a dead-end inconsistent with their best interests."

You might think I'd be saying "Right on! Go for it!" right now. You'd be wrong. It's not that I don't agree with the FSF on most of Windows 7's sins. I do. I spend many of my work hours popping proprietary software balloons myself in my stores. I'm just not sure that a campaign of this sort though is an effective way to get people to avoid proprietary software.

I'm afraid the only people who will read these letters or visit the Windows 7 Sins Web site are people who are already convinced that Linux and free software is great and that Windows is the devil's operating system.

I think the FSF might have been better off with a campaign spelling out why free and open-source software is better rather than one focusing on why Windows 7 and proprietary software is bad. I'd leave punching on Microsoft, et. al. to writers like me. What works in a small column or blog posting may not work as a far bigger and more far-reaching campaign.

Still, I hope I'm wrong. I hope, at the very least, this campaign will cause some IT decision-makers to at least give a second thought to free and open-source alternatives when it comes time to consider moving away from Windows XP and Office 2007 to Windows 7 and Office 2010.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.