Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Bang New Hampshire biểu quyết cho nguồn mở


State of New Hampshire votes for open source
9 February 2012, 16:34
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/02/2012
Lời người dịch: Bang New Hampshire của Mỹ đã phê chuẩn một luật yêu cầu các cơ quan của bang này phải xem xét phần mềm nguồn mở (PMNM) cho tất cả các mua sắm mới về phần mềm. Luật định nghĩa phần mềm sở hữu độc quyền như là “phần mềm mà không làm thỏa mãn tất cả những đảm bảo mà PMNM cung cấp”. Ở Việt Nam không biết có định nghĩa “ngược” nào không nhỉ? Ở Việt Nam, có lẽ tỉnh Vĩnh Long cũng có luật dạng này? Xem bản gốc luật đó ở đây.
Cơ quan pháp luật của bang New Hampshire của Mỹ đã phê chuẩn một luật yêu cầu các cơ quan của bang này phải xem xét phần mềm nguồn mở (PMNM) cho tất cả các mua sắm mới về phần mềm. Bản thân luật nói về những lợi ích của PMNM so với phần mềm sở hữu độc quyền theo những điều khoản rất rõ ràng và thuyết phục, đề cập tới các chi phí, tính có thể truy cập được dữ liệu dài hạn, tính tương hợp và sử dụng các tiêu chuẩn mở.
Luật này nói rằng chi phí để có được phần mềm và chi phí nhân sự để duy trì nó đã trở nên đáng kể và rằng cả các chi phí đó có thể giảm được đáng kể bằng sử dụng PMNM. Tính có thể truy cập được dữ liệu dài hạn, luật nói rằng tính có thể truy cập được tới các dữ liệu nên “độc lập với thiện chí của các nhà cung cấp hệ thống máy tính của bang và những điều kiện mà các nhà cung cấp đó đặt ra”. Một điểm tương tự được thực hiện về sử dụng phần mềm dài hạn và rằng sử dụng như vậy và sự truy cập các dữ liệu nên hoàn toàn trong sự kiểm soát của bang.
Nó chỉ ra rằng việc mã hóa dữ liệu - các định dạng tệp, và hơn thế - là không bị trói vào một nhà cung cấp duy nhất nếu nguồn mở được sử dụng và rằng nguồn mở có thể đảm bảo sử dụng các tiêu chuẩn mở trung lập với nhà cung cấp và trung lập về nền tảng. Nó cũng nói rằng, như các công việc nội bộ về PMNM là hoàn toàn mở, rằng phần mềm có thẻ được kiểm toán cho những mục đích đảm bảo rằng lợi ích và các quyền của nhà nước không bị vi phạm, và rằng các chức năng như mã hóa và phục hồi dữ liệu là đầy đủ trong sự kiểm soát của bang. Luật xác định phần mềm sở hữu độc quyền như là “phần mềm mà không làm thỏa mãn tất cả những đảm bảo mà PMNM cung cấp”.
Các cơ quan của bang không bị ép phải sử dụng PMNM, nhưng họ phải xem xét nó khi tiến hành các mua sắm phần mềm, và họ phải làm điều này trong sự tư vấn với các phòng CNTT của bang. Các quyết định phải được thực hiện trên cơ sở chi phí, hỗ trợ, duy trì, huấn luyện, các tiêu chuẩn mở, tính tương hợp và các sản phẩm liệu “có được biết để thực hiện các chuyển giao không được phép về thông tin tới, hoặc cho phép kiểm soát không được phép hoặc sửa đổi của một máy tính của cơ quan của bang”.
The legislative arm of the US state of New Hampshire has passed an act that requires the state's agencies to consider open source software for all new software acquisitions. The act itself spells out the benefits of open source over proprietary software in very clear and cogent terms, covering costs, long term data accessibility, interoperability and the use of open standards.
The act states that the cost of obtaining software and the personnel costs of maintaining it have become significant and that both of these costs can be reduced significantly by the use of open source. On long-term data accessibility, the act says that accessibility to that data should "be independent of the goodwill of the state's computer system suppliers and the conditions imposed by these suppliers". A similar point is made regarding the long-term use of software and that such use and data access should be completely within the state's control.
It points out that the encoding of data – the file formats, and so forth – is not tied to a single provider if open source is used and that open source can ensure vendor-neutral and platform-neutral use of open standards. It also says that, as the internal workings of open source software are fully disclosed, that software can be audited for the purposes of ensuring that the public's interest and rights are not violated, and that functions such as data encryption and recovery are fully within the state's control. The act defines proprietary software as "software that does not fulfill all of the guarantees provided by open source software."
The state's agencies are not forced to use open source software, but they have to consider it when making software acquisitions, and they have to do this in consultation with the state's department of information technology. Decisions have to be taken on the basis of cost, support, maintenance, training, open standards, interoperability and whether products "are known to make unauthorized transfers of information to, or permit unauthorized control of or modification of a state agency’s computer."
See also:
(ehe)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.