Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Cập nhật ACTA IV


ACTA Update IV
Published 14:30, 09 February 12
Bài được đưa lên Internet ngày: 09/02/2012
Lời người dịch: Đây là những gì tác giả phân tích và kết luận về ACTA: “ACTA tìm kiếm để sử dụng cùng sự gian trá để xuất khẩu sự quá giới hạn tồi tệ nhất về ép tuân thủ bản quyền trước hết đối với tất cả các bên ký kết, và sau đó là khắp thế giới thông qua những hiệp định tiếp sau phù hợp với các con đường Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)”. Không rõ, Việt Nam khi thương thảo về hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương thì thế nào nhỉ??? Xem thêm: FSF chống lại các điều khoản DRM tại cuộc họp về Thỏa thuận đối tác Xuyên Thái Bình Dương và: [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [08].
Đây là sự tiếp tục của bài viết trước của tôi xem xét ý định của Ủy ban châu Âu để xua đi những gì nó gọi là 10 “chuyện thần thoại” về ACTA [.pdf]. Tôi chỉ bình luận về những ý định quá xá nhất của Ủy ban để bàn ra những vấn đề - có thể quá tẻ ngắt để đi qua từng điểm một cách chi tiết.
6. ACTA ưu tiên những người nắm giữ quyền IP. ACTA hạn chế sự bảo vệ và những ngoại lệ đang tồn tại theo luật quốc tế.
Hoàn toàn ngược lại, ACTA được phác thảo theo những điều rất mềm dẻo và chứa đựng những sự bảo vệ cần thiết để cho phép các quốc gia tham gia đánh vào sự cân bằng phù hợp giữa tất cả các quyền và lợi ích có liên quan, phù hợp với các mục đích kinh tế, chính trị và xã hội của họ, cũng như với các truyền thống pháp lý. Tất cả những bảo vệ và ngoại lệ theo luật của EU hoặc theo Hiệp định TRIPS vẫn được giữ lại đầy đủ.
Lưu ý cách mà “chuyện thần thoại” này có 2 thành phần, nhưng Ủy ban châu Âu (EC) chỉ trả lời một trong số chúng. Toàn bộ hiệp định đó được dựa vào giả thiết rằng sự ép tuân thủ nhiều hơn là tốt: không có sự cân nhắc về thiệt hại phụ thêm mà nó có thể gây ra, ví dụ về những thành viên của công chúng. Tất nhiên, đó là vì công chúng đã không bao giờ được cho phép thể hiện quan điểm của mình; một cách không thể tránh khỏi, tài liệu kết quả không thể tránh khỏi là nghiêng về một bên và nghiêng theo sự ưu tiên có lợi cho các nền công nghiệp bản quyền.
Điều này có thể được thấy rõ ràng nhất trong Điều 9, nó nói lên những thiệt hại cho việc vi phạm (nhấn mạnh của tôi được đưa vào):
This is a continuation of my previous post examining the European Commission's attempt to dispel what it calls ten "myths" about ACTA [.pdf]. I'm commenting only on the most egregious attempts by the Commission to talk away the issues - it would be too tedious to go through every point in detail.
6. ACTA favours IP right-holders. ACTA eliminates safeguards and exceptions existing under international law.
Quite to the contrary, ACTA is drafted in very flexible terms and contains the necessary safeguards to allow the participating countries to strike an appropriate balance between all rights and interests involved, in line with their economic, political and social objectives, as well as with their legal traditions. All safeguards and exceptions under EU law or under the TRIPs Agreement remain fully preserved.
Notice how the "myth" has two components, but that the European Commission only answers one of them. The whole treaty is predicated on the assumption that more enforcement is good: there is no consideration of the collateral damage it might inflict, for example on members of the public. That, of course, is because the public was never allowed to present its views; inevitably, the resulting document is incredibly one sided and biased in favour of the copyright industries.
This can be most clearly seen in Article 9, which spells out the damages for infringement (my emphasis added):
1. Trong việc xác định lượng thiệt hại vì vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ, các nhà chức trách quyền tài phán của một Bên sẽ có quyền xem xét, trong đó có việc, bất kỳ biện pháp hợp pháp có giá trị nào của người nắm giữ quyền đệ trình lên, mà có thể bao gồm mất lợi nhuận, giá trị các hàng hóa hoặc các dịch vụ bị vi phạm đo đếm được bằng giá thị trường, hoặc gợi ý được bằng giá bán lẻ.
2. Ít nhất trong các trường hợp bản quyền hoặc có liên quan tới các quyền và thương hiệu bị làm giả, thì mỗi Bên sẽ đưa ra rằng, theo các xử lý pháp luật dân sự, các nhà chức trách pháp luật của mình có quyền ra lệnh cho người vi phạm phải trả cho người nắm giữ quyền lợi nhuận của người vi phạm mà được qui cho sự vi phạm. Một Bên có thể giả thiết những lợi ích đó sẽ là số thiệt hại được tham chiếu tới như trong đoạn 1.
3. Ít nhất với sự tôn trọng đối với sự vi phạm bản quyền hoặc các quyền có liên quan đối với việc bảo vệ các tác phẩm, các ảnh ghi âm, và các cuộc biểu diễn, và trong các trường hợp giả mạo thương hiệu, mỗi Bên cũng sẽ thiết lập hoặc duy trì một hệ thống mà sẽ đưa ra cho một hoặc nhiều hơn những điều sau:
(a) Những thiệt hại được thiết lập trước
(b) Những giả thiết cho việc xác định lượng thiệt hại đủ để bù đắp cho người nắm giữ quyền đối với thiệt hại gây ra của sự vi phạm; hoặc
(c) ít nhất cho bản quyền, những thiệt hại bổ sung
Cân nhắc, bây giờ, cách mà điều này có thể áp dụng cho việc chia sẻ vài tệp MP3s trực tuyến. Theo ACTA, những người nắm giữ bản quyền có thẻ yêu cầu những thiệt hại ngang bằng với “mất lợi nhuận” từ những tệp MP3 đó. Và nếu bạn muốn biết làm thế nào nền công nghiệp ghi âm tính điều đó, hãy hỏi Jammie Thomas - Rasset, người đã bị phạt 1.920.000 USD vì chia sẻ 24 bài hát tại Mỹ. Khi điều đó sau này được giảm xuống còn 54.000 USD, các nền công nghiệp ghi âm đã yêu cầu xử lại vì họ cảm thấy nó là quá thấp.
1. In determining the amount of damages for infringement of intellectual property rights, a Party’s judicial authorities shall have the authority to consider, inter alia, any legitimate measure of value the right holder submits, which may include lost profits, the value of the infringed goods or services measured by the market price, or the suggested retail price.
2. At least in cases of copyright or related rights infringement and trademark counterfeiting, each Party shall provide that, in civil judicial proceedings, its judicial authorities have the authority to order the infringer to pay the right holder the infringer’s profits that are attributable to the infringement. A Party may presume those profits to
be the amount of damages referred to in paragraph 1
.
3. At least with respect to infringement of copyright or related rights protecting works, phonograms, and performances, and in cases of trademark counterfeiting, each Party shall also establish or maintain a system that provides for one or more of the following:
(a) pre-established damages
(b) presumptions for determining the amount of damages sufficient to compensate the right holder for the harm caused by the infringement; or
( c) at least for copyright, additional damages
Consider, now, how this might apply to sharing a few mp3s online. According to ACTA, the copyright holders can demand damages equal to the "lost profits" from those mp3s. And if you want to know how the recording industry calculates those, ask Jammie Thomas-Rasset, who was fined $1,920,000 for sharing 24 songs in the US. When that was later reduced to $54,000, the recording industries demanded a retrial because they felt it was far too low.
ACTA về cơ bản làm cho có hiệu lực đối với dạng tính toán loạn trí này, và cho phép các công ty bản quyền yêu cầu những thiệt hại khổng lồ “để bù đắp cho người nắm giữ quyền vì thiệt hại mà sự vi phạm gây ra”, thậm chí dù không có khả năng định lượng được sự thiệt hại dó theo bất kỳ cách thức nào có thể cảm nhận được khi bạn đang làm việc với việc chia sẻ số. Quả thực, còn gây tranh cãi không có thiệt hại gì, vì việc chia sẻ tệp thực sự có thể thúc đẩy bán hàng - hãy hỏi Paul Coelho; nhưng tầm nhìn dưới đường hầm của ACTA về bản chất tự nhiên không thể bù đắp được cho một khả năng như vậy.
Đưa ra những thiệt hại không tương xứng một cách hoàn toàn mà có thể đòi yêu sách nhờ vào mấy cụm từ của ACTA, thì đây là điều đặc biệt lạ thường cách mà các thành viên của Ủy ban châu Âu có thể yêu sách vói bất kỳ sự nghiêm túc nào rằng ACTA không “ưu tiên” cho những người nắm giữ các quyền. Có lẽ họ tưởng tượng mọi sự kiếm được là y hệt nhau như họ làm - 240.000 euro một năm - và có thể dễ dàng thấy một ít triệu euro rơi xuống lưng ghế sofa nếu họ cần phải …
8. ACTA dẫn tới “sự hài hòa thông qua cửa hậu”. Một nghiên cứu do Ủy ban về Thương mại Quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu đặt hàng cho giới hàn lâm nói rằng ACTA sẽ yêu cầu những thay đổi đối với sự làm luật ép tuân thủ của EU và/hoặc các luật quốc gia.
Những điều khoản của ACTA là tương thích với luật EU hiện hành. ACTA sẽ không đòi hỏi bất kỳ sự rà soát lại hay thích nghi nào của luật EU và sẽ không đòi hỏi bất kỳ Quốc gia Thành viên nào phải rà soát lại các biện pháp hoặc công cụ theo đó chúng triển khai phù hợp với luật của EU. ACTA cũng là phù hợp với luật quốc tế, đặc biệt với Hiệp định về các Khía cạnh Có liên quan tới Thương mại của các Quyền Sở hữu Trí tuệ (TRIPS) của WTO. Nghiên cứu của INTA không chỉ ra bằng chứng về bất kỳ tình huống cụ thể nào nơi mà ACTA có thể xung đột, bãi bỏ hoặc đòi hỏi sửa đổi của một điều khoản duy nhất nào đang tồn tại trong pháp luật của EU. Điều này đã được khẳng định trong những điều khoản rất rõ ràng của 2 ý kiến được nhắc ở trên về Dịch vụ Pháp lý của Nghị viện châu Âu.
ACTA essentially validates this kind of deranged calculus, and enables copyright companies to demand huge damages "to compensate the right holder for the harm caused by the infringement", even though it is impossible to quantify that harm in any sensible way when you're dealing with digital file sharing. Indeed, arguably there is no harm, since file sharing can actually boost sales - just ask Paul Coelho; but ACTA's tunnel vision naturally cannot contemplate such a possibility.
Given the utterly disproportionate damages that can be claimed thanks to ACTA's wording, it is extraordinary how the members of the European Commission can claim with any seriousness that ACTA does not "favour" rights-holders. Perhaps they imagine everyone earns the same as they do - 240,000 Euros a year - and can easily find a few million Euros down the back of the sofa if they need to....
8. ACTA leads to "harmonisation through the backdoor". A study ordered by theEuropean Parliament's committee for International Trade (INTA) to academics says that ACTA will require changes to EU enforcement legislation and/or to national laws.
ACTA provisions are compatible with existing EU law. ACTA will not require any revision or adaptation of EU law and will not require any Member States to review the measures or instruments by which they implement relevant EU law. ACTA is also in line with international law, in particular with the WTO's Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). The INTA study does not show evidence of any concrete situation where ACTA would contradict, repeal or require the modification of a single provision existing in EU legislation. This has been confirmed in very clear terms by the two above mentioned Opinions of the Legal Service of the European Parliament.
Thậm chí nếu ACTA tương thích với luật hiện hành của EU - và rằng vẫn còn chưa rõ, bất chấp những sự đòi quyền lợi của Ủy ban theo chiều ngược lại - thì đó chỉ là vì toàn bộ hiệp định là được nói lên quá lỏng lẻo. Đó là toàn bộ những lựa chọn - những câu chữ mà các bên ký kết “có thể” triển khai thoe các cách thức nhất định.
Những đây là trò bịp bợm chính của ACTA: không phải là bản thân hiệp định áp đặt những luật mới lên những người tham gia bây giờ - tính mập mờ không rõ ràng được nghiên cứu làm cho điều đó là không nhất thiết. Những gì ACTA làm là để tạo ra một khung công việc mà những giả thiết của nó là các luật sẽ được thông qua trong tương lai để phù hợp với sự lựa chọn, những phần nghiêm ngặt chặt chẽ hơn. Nói một cách khác, ACTA không nhiều về bức tranh pháp lý ngày hôm nay, mà về ngày mai. Nó sẽ cho phép các chính trị gia nói: “Vâng, chúng ta thực sự phải triển khai các luật ép tuân thủ thô bỉ đó vì đó là trong ACTA, và tất cả các đối tác của chúng ta đã làm thế, và có thể bị xem là xấu nếu chúng ta không tuân theo nó”.
Trong thực tế, các ủy viên hội đồng châu Âu thậm chí sẽ không chờ cho ACTA được phê chuẩn trước khi chuyển xuống theo đường này: với “Đề xuất Rà soát lại Chỉ thị các Quyền Sở hữu Trí tuệ” (.pdf) họ đã lên kế hoạch mang sự ép tuân thủ bản quyền thô bỉ chính xác dạng mà ACTA định thiết lập như một sự kiểm chuẩn.
Nói cách khác, đây là sự lắp bánh cóc bản quyền thông thường, nơi mà một chủ nghĩa tối đa về bản quyền của một quôc gia trong một lĩnh vực được sử dụng như một lời xin lỗi để “hài hòa hóa” của những người khác. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với khái niệm bản quyền, ví dụ, nơi mà một loạt các khái niệm cho các dạng khác nhau của sự tạo ra - văn bản, âm nhạc, ghi âm - dần dần được mở rộng khắp thế giới để mang “sự hài hò” (nó sẽ không lạ lẫm rằng sẽ không bao giờ có sự đi trở xuống hài hòa, và rằng nó luôn có lợi đối với các nền công nghiệp bản quyền và gây thiệt hại cho công chúng?) ACTA tìm kiếm để sử dụng cùng sự gian trá để xuất khẩu sự quá giới hạn tồi tệ nhất về ép tuân thủ bản quyền trước hết đối với tất cả các bên ký kết, và sau đó là khắp thế giới thông qua những hiệp định tiếp sau phù hợp với các con đường Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.
Even if ACTA is compatible with existing EU law - and that remains unclear, despite the Commission's assertions to the contrary - that's only because the whole treaty is so loosely worded. It is full of options - clauses that signatories "may" implement in certain ways.
But this is the central trick of ACTA: it is not that the treaty itself imposes new laws on participants now - the studied vagueness makes that unnecessary. What ACTA does is to create a framework whose assumptions are that laws will be passed in the future to comply with the optional, more stringent parts. In other words, ACTA is not so much about today's legal landscape, but about tomorrow's. It will allow politicians to say: "well, we really have to implement these harsher enforcement laws because it's in ACTA, and all of our partners have done so, and it would look bad if we didn't follow suit."
In fact, European commissioners aren't even waiting for ACTA to be ratified before moving down this path: with the “Proposal for a Revision of the Directive of Intellectual Property Rights” (.pdf) they are already planning to bring in harsher copyright enforcement of precisely the kind that ACTA tries to establish as a benchmark.
In other words, it's the usual copyright ratchet, whereby a country's copyright maximalism in one area is used as an excuse to "harmonise" everyone else's. That's precisely what has happened with copyright term, for example, where the varying terms for different kinds of creation - text, music, sound recordings - have gradually been extended around the world in order to bring about "harmonisation" (isn't it strange that there's never harmonisation downwards, and that it's always in favour of the copyright industries and to the detriment of the public?) ACTA seeks to use the same trick to export the worst excesses of copyright enforcement first to all signatories, and later around the world through further treaties along the lines of the Trans-Pacific Partnership.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.