Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

EU - Thành lập Nhóm làm việc về ADMS.FOSS


EU - Establishment of the ADMS.F/OSS Working Group
Submitted by Joinup SEMIC EDITOR on January 18, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 18/01/2012
Chương trình ISA hiện đang trong quá trình thiết lập một Nhóm Làm việc với các đại diện các quốc gia thành viên (của Liên minh châu Âu EU), các chuyên gia FOSS, và các đại diện của các tổ chức tiêu chuẩn hóa để xây dựng sự đồng thuận trong đặc tả cho việc trao đổi siêu dữ liệu mô tả của các phần mềm trên Web.
Giải pháp về Tính tương hợp cho Chương trình Hành chính Công châu Âu ISA (ISA) của Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy việc chia sẻ và sử dụng lại xuyên biên giới các phần mềm thông qua nền tảng mới của mình, Joinup (Hành động 4.2.1) [2]. Chương trình ISA đã phát triển một tầm nhìn để đưa ra được tính trực quan tốt hơn cho các phần mềm thông qua sử dụng các mô tả chung, cho phép “liên đoàn” các siêu dữ liệu mô tả phần mềm với các sáng kiến chính phủ điện tử khác trên Web. Các tiêu chuẩn đang nổi lên, như những tiêu chuẩn về Web ngữ nghĩa, kéo theo một cộng đồng chính cho tính trực quan được cải thiện tiếp tục. Tính trực quan tốt hơn sẽ làm bật dậy sự sử dụng lại các phần mềm tự do nguồn mở, mà tới lượt chúng sẽ đóng góp cho tính tương hợp của các dịch vụ công điện tử được các hệ thống chính phủ điện tử cung cấp.
Nhóm làm việc ADMS.FOSS có mục tiêu xác định và xây dựng sự đồng thuận theo cách thức để trao đổi các siêu dữ liệu mô tả của FOSS. Nhóm làm việc này được Ủy ban châu Âu EC khởi xướng, và được các chuyên gia của Nhóm World Wide Web (W3C) và nhà thầu của Hành động cụ thể (PwC) ủng hộ.
The ISA Programme is currently in the process of establishing a Working Group with Member State representatives, F/OSS experts, and representatives of standardisation organisations to build consensus on a specification for exchanging software description metadata on the Web.
The Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA) Programme of the European Commission is promoting the cross-border sharing and reuse of software via its new platform, Joinup (Action 4.2.1) [2]. The ISA Programme has developed the vision to give better visibility to software through the use of common descriptions, enabling the "federation" of software description metadata with other e-Government initiatives on the Web. Emerging standards, such as those of the Semantic Web, entail a major opportunity to further enhance visibility. Better visibility will trigger the reuse of free and open-source software, which in turn will contribute to the interoperability of electronic public services provided by e-Government systems.
The ADMS.F/OSS Working Group has the objective to define and build consensus on a way to exchange F/OSS description metadata. The Working Group is initiated by the European Commission, and is supported by experts of the World Wide Web Consortium (W3C) and the contractor of the specific Action (PwC).
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.