Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Extremadura sẽ chuyển tất cả 40.000 máy để bàn của mình sang nguồn mở

Extremadura to move all of its 40,000 desktops to open source
Submitted by Gijs HILLENIUS on January 23, 2012
Bài được đưa lên Internet ngày: 23/01/2012
Chính quyền vùng tự trị Extremadura của Tây Ban Nha đang chuyển sang một máy tính để bàn hoàn toàn nguồn mở, CIO vùng này Teodomiro Cayentano Lopez, khẳng định. Phòng CNTT đã bắt đầu một dự án cài đặt phát tán Debian lên tất cả 40.000 máy tính cá nhân để bàn. “Dự án này thực sự tiên tiến và chúng tôi hy vọng bắt đầu trieenrk hai vào mùa xuân năm sau, kết thúc vào tháng 12”
The administration of Spain’s autonomous region of Extremadura is moving to a complete open source desktop, confirms the region's CIO, Teodomiro Cayetano López. The IT department started a project to install the Debian distribution on all 40,000 desktop PCs. "The project is really advanced and we hope to start the deployment the next spring, finishing it in December."
Lời người dịch: Toàn bộ 40.000 máy tính để bàn của các cơ quan hành chính nhà nước vùng Extremadura của Tây Ban Nha sẽ chuyển sang nguồn mở, dự kiến kết thúc vào tháng 12 năm nay bằng phát tán GNU/Linux Debian. “Phiên bản đó trao cho chúng ta một điểm khởi đầu tốt để áp dụng Debian cho các nhu cầu của một người sử dụng tiêu chuẩn và đưa ra một máy tính để bàn sáng sủa và an ninh, phù hợp với những yêu cầu của các tiêu chuẩn về an ninh CNTT của ISO và IEC 27001”. Hy vọng các cơ quan hành chính nhà nước Việt Nam muốn có các máy tính để bàn tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh của ISO/IEC 27001 mà hiện chúng ta đang loay hoay, hãy đi theo cách này cho nhanh, không phải mất thời gian đắn đo giữa tính khả thi chuyển đổi sang nguồn mở với tính khả thi về an ninh của hệ thống làm gì cho mệt chăng???
Dự án này làm cho nó trở thành lớn thứ 2 tại châu Âu về chuyển đổi các máy tính để bàn sang nguồn mở, nằm giữa của Cảnh sát Pháp (90.000 máy tính để bàn) và thành phố Munich của Đức (14.000 máy tính để bàn).
Sự chuyển đổi là có khả năng, tổng giám đốc đảm bảo, vì Extremadura sẽ chuyển sang hệ thống máy tính để bàn nguồn mở được phát triển cho và được sử dụng bởi các dịch vụ y tế nhà nước của vùng này. Hệ thống này dựa vào phát tán Debian và đã được sử dụng 5 năm nay.
“Phiên bản đó trao cho chúng ta một điểm khởi đầu tốt để áp dụng Debian cho các nhu cầu của một người sử dụng tiêu chuẩn và đưa ra một máy tính để bàn sáng sủa và an ninh, phù hợp với những yêu cầu của các tiêu chuẩn về an ninh CNTT của ISO và IEC 27001”.
Theo Cayetano López, việc có phát tán Debian rồi sẽ mất không quá 3 tháng. Trong cùng thời hạn 3 tháng y hệt, phòng CNTT sẽ chuẩn bị triển khai phát tán đó cho tất cả các văn phòng của chính phủ vùng, một sự dịch chuyển mà ông mong đợi mất khoảng 1 năm.
The project makes it Europe's second largest open source desktop migration, between the French Gendarmerie (90,000 desktops) and the German city of Munich (14,000 desktops).
The swift migration is possible, assures the director general, because Extremadura will move to the open source desktop system developed for and used by the region's public health services. This system is based on the Debian distribution and has been in use for five years.
"That version gives us a good starting point to adapt Debian to the needs of a standard user and offer a light and secure desktop, compliant with the requirements of ISO and IEC 27001 IT security standards."
According to Cayetano López, getting the Debian distribution ready will take no more than three months. During the same tree months, the IT department will prepare the deployment of the distribution to all the offices of the regional government, a move that he expects to take about one year.
Secure, easy and manageable
An ninh, dễ dàng và quản lý được
“Chúng tôi có mục tiêu triển khai trước tiên các máy tính để bàn mới trong các tổng hành dinh của Chính phủ, tại Mérida, trong thời hạn 6 tháng”. Tiếp theo sẽ tới văn phòng tại Badajoz và Cáceres. Ở đây ông mong đợi sự chuyển mất khoảng 3 tháng hơn. Việc triển khai máy tính để bàn nguồn mở cho các văn phòng nhỏ còn lại trong vùng sẽ mất thêm 3 tháng nữa.
Các kế hoạch chuyển đổi tất cả các máy tính để bàn sở hữu độc quyền sang một lựa chọn thay thế nguồn mở đã được nhắc tới vào ngày 31/12 trong một bài váo của tờ báo Tây Ban Nha là Publico. Chính quyền vùng này đã công bố vào khoảng thời gian đó sẽ chuyển cho CENATIC, Trung tâm tài nguyên nguồn mở của chính phủ Tây Ban Nha, sự phát triển của Linex, một phát tán dựa vào Debian.
CIO này nói lý do quan trọng nhất cho sự chuyển đổi sang nguồn mở là nhu cầu thống nhất tất cả các máy tính để bàn của các nhân viên dân sự. Máy tính để bàn cần phải được mạnh mẽ, dễ dàng sử dụng và quản lý và hỗ trợ từ xa, mà không có các virus và tự do đối với các vấn đề an ninh mà thường là phổ biến đối với các giải pháp sở hữu độc quyền. “Và tất nhiên, nó cần phải là tự do. Vì ngân sách của chúng ta cho kế hoạch này là 0 euro”.
"We aim to deploy the new desktop first in the headquarters off the Government, in Mérida, in a period of six months." Next will come the office in Badajoz and Cáceres. Here he expects the move to take about three more months. Rolling out the open source desktop to the remaining small offices in region will take another three months.
The plans to migrate all proprietary desktops to an open source alternative were mentioned on 31 December in an article by the Spanish newspaper Publico. The regional government announced around that time to hand over to Cenatic, the Spanish government's resource centre on open source, the development of Linex, a Debian-based distribution.
The CIO says the most important reason for the migration to open source is the need to unify all the desktops of the civil servants. The desktop needs to be strong, easy to use and easy to manage and support remotely, without viruses and free from security problems which are common to proprietary solutions. "And of course, it needs to be free. Because our budget for this plan is of zero euros."
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.