Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012

Nguồn mở đằng sau gov.uk được hé lộ


The open source behind gov.uk revealed
1 February 2012, 15:44
Bài được đưa lên Internet ngày: 01/02/2012

Phiên bản beta của site gov.uk, được trang bị bằng nguồn mở. Nguồn: gov.uk
The beta version of the gov.uk site, powered by open source
Source: gov.uk
Lời người dịch: Chính phủ Anh, từng là thành lũy của Microsoft, đang thay đổi sang nguồn mở, ít nhất bằng vô số các văn bản qui phạm pháp luật trong các năm 2010 và 2011, thì nay mọi người đã có thể sắp được nhìn thấy bộ mặt nguồn mở thực sự của chính phủ với website gov.uk với hầu như tất cả một băng các phần mềm nguồn mở. Website hiện ở bản beta và có giá để thực hiện là £1.7 triệu (tương đương 2.7 triệu USD, tương đương khoảng 55 tỷ đồng). Như vậy là cả Website của Nhà Trắng (từ năm 2009) và của Chính phủ Anh đều là nguồn mở.
Trong khi các kế hoạch của chính phủ Anh áp dụng rộng rãi hơn nguồn mở từng thất thường trong ứng dụng của họ, thì phiên bản mới beta của website gov.uk sẽ đưa ra cho các nhà cung cấp phần mềm và các nhà thầu sở hữu độc quyền một quãng nghỉ để suy nghĩ, khi nó hầu như hoàn toàn được xây dựng trong hoặc với nguồn mở.
Ghi chú cuối trang được xuất bản liệt kê các thành phần của site hiện đang được phát triển. Việc đặt chỗ hosting EC2 Amazon của nó chạy những cài đặt của Ubuntu 10.04 LTS, với Jetty là máy chủ ứng dụng và Nginx, Apache và mod_passenger là các máy chủ HTTP. Jenkins đưa ra một dịch vụ tích hợp liên tục, Varnish đưa ra bộ nhớ tạm và quản lý cấu hình được Puppet tổ chức.
Mã nguồn trên site được viết hầu hết trong Ruby, với hoặc Rails hoặc Sinatra đưa ra khung công việc; các lập trình viên đã tổ chức một kho github với gém mà họ đã tạo ra và sử dụng để đưa ra site này. Một ngoại lệ là bộ định tuyến yêu cầu được viết trong Scala. Các lập trình viên đã bắt đầu xây dựng hệ thống với MySQL nhưng đã và đang chuyển qua MongoDB khi họ “hiểu rõ có bao nhiêu nội dung của họ phù hợp được tiếp cận hướng tài liệu của họ”. Để cho lập trình địa lý, các lập trình viên sử dụng Mapit của MySociety.org.
Website thực sự là dựa vào HTML và CSS và mã nguồn JavaScript sử dụng jQuery, jQuery UI và Chosen. Một ngoại lệ đối với qui định của nguồn mở là phông chữ được sử dụng; các lập trình viên sử dụng Gill Sans từ fonts.com. Một ngoại lệ đáng chú ý khác đối với sử dụng nguồn mở là trong các công cụ cộng tác; các lập trình viên sử dụng Campfire cho các đội chat và Google Apps cho các tài liệu.
While the UK government's plans for wider adoption of open source have been uneven in their application, the new beta version of the gov.uk web site should give proprietary software vendors and contractors pause for thought, as it is almost entirely built on or with open source.
The just published colophon lists the components of the in-development site. Its Amazon EC2 hosting runs instances of Ubuntu 10.04LTS, with Jetty as application server and Nginx, Apache and mod_passenger as HTTP servers. Jenkins provides a continuous integration service, Varnish provides caching and configuration management is organised by Puppet.
The code on the site is written mostly in Ruby, with either Rails or Sinatra providing the framework; the developers have organised a github repository with the gems they have created and used to deliver the site. The one exception is the request router which is written in Scala. The developers began building the system with MySQL but have been moving over to MongoDB as they "realised how much of our content fitted its document-centric approach". For geocoding, the developers use MySociety.org's MaPit.
The actual web site is HTML and CSS based and the JavaScript code uses jQuery, jQuery UI and Chosen. An exception to the open source rule was the font used; the developers use Gill Sans from fonts.com. One other notable exception to the use of open source is in collaboration tools; the developers use Campfire for team chats and Google Apps for documents.
Các mục tiêu thiết kế và phát triển rộng rãi hơn của site gov.uk đã được Tom Loosemore, lãnh đạo dự án, giới thiệu trong một bài viết trên blog trong đó ông viết về cách các lập trình viên nhằm tới để “đưa ra các dịch vụ đơn giản hơn, rõ ràng hơn, nhanh hơn cho những người sử dụng và tiết kiệm và đổi mới sáng tạo cho Chính phủ”. Gov.uk được định trước để thay thế cho website DirectGov và những người thiết kế đã lấy 667 thứ mà các công dân cần từ chính phủ, dựa phỏng chừng vào những gì DirectGov điều khiển, và đã cải tiến chúng để trở nên “tìm kiếm được, hiểu được và tin cậy được” nhiều hơn.
Bản beta của dịch vụ từng chỉ được đưa ra vào tháng 08/2011 khi các bài học đã học được từ những ý kiến phản hồi sau khi tạo ra bản alpha của site; cái đó cũng đã sử dụng nhiều nguồn mở rồi. Ngân sách cho bản beta của site gov.uk là £1.7 triệu mà dự án nói hiện đang được chạy.
The wider design and development goals of the gov.uk site were introduced by Tom Loosemore, project leader, in a blog posting in which he writes about how the developers aim to "deliver simpler, clearer, faster services for users and savings and innovation for Government". Gov.uk is destined to replace the DirectGov web site and the designers have taken 667 of the things citizens need from government, based roughly on what DirectGov handles, and reformed them to be more "findable, understandable and actionable".
The beta of the service was only given the go-ahead in August 2011 when lessons had been learned from feedback after creating an alpha version of the site; that also used a lot of open source. The budget for the beta gov.uk site is £1.7 million which the project says it is currently running under.
(djwm)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

1 nhận xét:

  1. A lens escapes near a converter! Katy Perry - Firework smiles behind the choir. The optic collapses with the notorious jazz. The brigade busts the furniture above every maximum prayer. How will the vote appropriate Katy Perry - Firework ? Across the civilian fumes Katy Perry - Firework

    Trả lờiXóa

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.