Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

‘Tuyên bố Paris 2012 về Tài nguyên Giáo dục Mở (OER)’ - bản dịch sang tiếng Việt


Là tài liệu kết quả của Hội nghị Thế giới lần thứ nhất về OER diễn ra trong các ngày 20-22/06/2012 tại trụ sở của UNESCO ở Paris, Pháp. Tuyên bố đưa ra khuyến cáo 10 điểm cho các quốc gia, theo năng lực và quyền hạn của mình, thúc đẩy OER vì sự phát triển.
Đây là cột mốc quan trọng thứ 3 theo thứ tự thời gian trong tiến trình phát triển của phong trào OER, sau 2 cột mốc quan trọng trước đó là: (1) Tuyên bố lần đầu tiên của UNESCO về OER năm 2002; và (2) Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town sau cuộc gặp mặt của các lãnh đạo phong trào OER thế giới tại Cape Town - Nam Phi tháng 03/2007 (xem thêm: Tuyên bố Giáo dục Mở Cape Town - Kỷ niệm lần thứ 10 – 10 đường hướng đưa Giáo dục Mở tiến lên).
Xem thêm: Cột mốc quan trọng thứ 4 của phong trào Giáo dục Mở là Tuyên bố Ljubljana sau Hội nghị Thế giới lần thứ 2 về OER diễn ra trong các ngày 18-20/09/2017 tại Ljubljana, Slovenia với chủ đề: ‘Tài nguyên giáo dục mở: Từ cam kết tới hành động’.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 5 trang tại địa chỉ:


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.