Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

‘Báo cáo chính sách Mở Toàn cầu 2016’ - bản dịch sang tiếng Việt

Là tài liệu do Mạng Chính sách Mở xuất bản năm 2016. Nó khảo sát 38 quốc gia ở hầu như tất cả các khu vực trên thế giới: (1) Châu Phi và Trung Đông; (2) Châu Á; (3) Úc; (4) Mỹ Latin; (5) Châu Âu; (6) Bắc Mỹ. Nó đưa ra các ví dụ về các chính sách mở ở các khu vực đó với 4 lĩnh vực: (1) Giáo dục Mở; (2) Khoa học Mở; (3) Dữ liệu Mở; (4) Di sản Mở cùng với mối quan hệ của chúng và chấm điểm chính sách mở quốc gia dựa vào các tiêu chí về: (1) Phạm vi chính sách; và (2) Mức độ triển khai chính sách trong Chính phủ và các cơ quan Chính phủ. Nhiều thông tin lịch sử thú vị về các chính sách Mở của thế giới.


Đã có sự thức tỉnh dân sự xung quanh ý tưởng rằng công chúng nên có truy cập tốt hơn tới các kết quả đầu ra nghiên cứu, nội dung giáo dục, và các tư liệu di sản văn hóa do các đồng tiền thuế của họ tạo ra”.
Ngay bây giờ, điều này còn chưa đúng. Nội dung số thú vị và hữu dụng được phát triển nhờ sự hào phóng của đầu tư công vẫn bị khóa vì các luật sở hữu trí tuệ khắt khe, các quy trình mua sắm cổ lỗ không hợp thời, và các công ty thương mại được ân hưởng muốn bảo vệ các mô hình kinh doanh đang chết của họ”.


Bạn có thể tự do tải về bản dịch sang tiếng Việt có 87 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.