Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

OEC công bố những người giành các giải thưởng Giáo dục Mở 2018 về TÀI NGUYÊN, CÔNG CỤ & THỰC HÀNH MỞ


OEC announces the 2018 winners of OPEN RESOURCES, TOOLS & PRACTICES AWARDS for Open Education
Bài được đưa lên Internet ngày: 21/03/2018
CONCORD, Mass. - 21/03/2018 - PRLog - Nhóm Giáo dục Mở vui mừng công bố những người nhận các Giải thưởng Giáo dục Mở 2018 vì sự Xuất sắc về TÀI NGUYÊN, CÔNG CỤ & THỰC HÀNH MỞ. CÁC GIẢI THƯỞNG VỀ TÀI NGUYÊN, CÔNG CỤ & THỰC HÀNH MỞ là chủng loại mới được mở rộng năm nay; trước đó được phân loại như là ‘các Giải thưởng OER & các Dự án’. Chủng loại mới này khuyến khích các ứng viên bên ngoài Giáo dục Mở, bao gồm các lĩnh vực khác của tính mở, nuôi dưỡng mối quan hệ gần gũi và sự đa dạng rộng lớn các sáng kiến mở có tính cách tân đang được phát triển khắp trên thế giới. Ủy ban các Giải thưởng Giáo dục Mở, gồm nhiều nhà giáo dục và những người biện hộ của giáo dục mở từ khắp thế giới, rà soát lại các ứng viên và lựa chọn những người đoạt giải.
Chúc mừng các Giải thưởng Giáo dục Mở 2018 sau cho những người chiến thắng Xuất sắc:
 • KHÓA HỌC MỞ (OCW HOẶC MOOC): Đại học OpenCourseWare Hokkaido (HU – OCW), Hokkaido, Nhật.
 • SÁCH GIÁO KHOA MỞ: Hướng dẫn Tạo lập các Sách giáo khoa Mở với các Sinh viên, Cộng đồng Rebus, Montreal, Quebec, Canada.
 • KHO OER (BỘ SƯU TẬP HOẶC THƯ VIỆN): SHMS - Mạng OER Ả rập Xê út, Trung tâm Quốc gia về học tập điện tử, Riyadh, Ả rập Xê út và VIDYA-MITRA: Cổng Nội dung điện tử Tích hợp. Trung tâm Mạng Thông tin và Thư viện, Gandhinagar, Ấn Độ.
 • NGHIÊN CỨU MỞ: Mạng Tốt nghiệp OER Toàn cầu GO-GN. Đại học Mở, Vương quốc Anh cộng tác với thế giới! Milton Keynes, Vương quốc Anh.
 • CÁCH TÂN MỞ: Bản đồ Thế giới OER, hbz, Cologne, Đức.
 • PHẦN MỀM TỰ DO NGUỒN MỞ (FOSS) CHO GIÁO DỤC: H5P, H5POrg, Tromsø, Nauy.
 • DỮ LIỆU MỞ: ROER4D, Nghiên cứu về Tài nguyên Giáo dục Mở vì sự Phát triển, Sáng kiến Dữ liệu Mở, Đại học Cape Town, Cape Town, Nam Phi.
 • SƯ PHẠM MỞ: Hộ chiếu OER, Viện Núi Cao (Mountain Heights Academy), Tây Jordan, Mỹ và Red EuLES/ Mạng EuLES, Đại học Zaragoza, Zaragoza, Tây Ban Nha.
 • CHÍNH SÁCH MỞ: Tác động vì Xã hội Tốt hơn, Đại học Công nghệ Delft, Delft, Hà Lan.
 • VĂN HÓA MỞ: Europeana, Quỹ Europeana, Den Haag, Hà Lan.

Về các Giải thưởng Giáo dục Mở vì sự Xuất sắc
Các giải thưởng Giáo dục Mở vì sự Xuất sắc đưa ra sự thừa nhận cho những đóng góp nổi bật trong cộng đồng của Nhóm Giáo dục Mở. Các giải thưởng đó thừa nhận các trang giáo dục mở nổi bật, các cách tân công nghệ, các khóa học mở nổi bật, và các tấm gương lãnh đạo trong Giáo dục Mở toàn thế giới.
Về Nhóm Giáo dục Mở - OEC (Open Education Consortium)
Nhóm Giáo dục Mở là mạng toàn cầu các cơ sở giáo dục, các cá nhân và các tổ chức ủng hộ tiếp cận tới giáo dục dựa vào tính mở, bao gồm phát triển cộng tác, cách tân, hợp tác và sử dụng các tư liệu giáo dục mở. Nhóm Giáo dục Mở là tổ chức phi lợi nhuận, ích lợi xã hội có đăng ký ở nước Mỹ và hoạt động khắp thế giới. https://www.oeconsortium.org/
Các hoạt động của Nhóm Giáo dục Mở được Quỹ William and Flora Hewlett hỗ trợ, lệ phí thành viên, và các đóng góp từ việc duy trì các thành viên bao gồm: The African Virtual University, Community College Consortium for Open Educational Resources, Delft University of Technology, Fundação Getulio Vargas – FGV Online, Japan OpenCourseWare Consortium, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Massachusetts Institute of Technology, Netease Open Courses, Open Education France, Open Universiteit, Organisation Internationale de la Francophonie, Taiwan Open Course Consortium, Tecnológico de Monterrey, Tufts University, Universia, Universidad Politécnica de Madrid, University of California, Irvine, University of Michigan, và những đóng góp của các tổ chức thành viên.
Liên hệ: Susan Huggins;
CONCORD, Mass. - March 21, 2018 - PRLog -- The Open Education Consortium is pleased to announce the recipients of the 2018 Open Education Awards for Excellence OPEN RESOURCES, TOOLS & PRACTICES AWARDS. OPEN RESOURCES, TOOLS & PRACTICES AWARDS is a new expanded category this year; previously classified as "OER & Projects Awards." This new category encourages nominations beyond Open Education including other areas of openness, fostering the close relationship and wide variety of innovative open initiatives being developed around the world. The Open Education Awards Committee, populated by educators and open education advocates from around the world, reviews nominations and selects winners.
Congratulations to the following 2018 Open Education Awards for Excellence winners:
 • OPEN COURSE (OCW OR MOOC): Hokkaido University OpenCourseWare (HU-OCW), Hokkaido, Japan.
 • OPEN TEXTBOOK: A Guide to Making Open Textbooks with Students, Rebus Community, Montreal, Quebec, Canada.
 • OER REPOSITORY (COLLECTION OR LIBRARY): SHMS - Saudi OER Network, National Center for e-Learning, Riyadh, Saudi Arabia and VIDYA-MITRA: An Integrated e-Content Portal. Information and Library Network Centre. Gandhinagar, India.
 • OPEN RESEARCH: Global OER Graduate Network GO-GN. The Open University, UK in collaboration with the world! Milton Keynes, United Kingdom.
 • OPEN INNOVATION: OER World Map, hbz, Cologne, Germany.
 • FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS) FOR EDUCATION: H5P, H5POrg, Tromsø, Norway.
 • OPEN DATA: ROER4D, Research on Open Educational Resources for Development, Open Data Initiative, University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
 • OPEN PEDAGOGY: The OER Passport, Mountain Heights Academy, West Jordan, United States and Red EuLES / EuLES Network, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain.
 • OPEN POLICIES: Impact for a Better Society, Delft University of Technology, Delft, Netherlands.
 • OPEN CULTURE: Europeana, Europeana Foundation, Den Haag, Netherlands.

About the Open Education Awards for Excellence
The Open Education Awards for Excellence provide annual recognition to outstanding contributions in the Open Education Consortium community. These awards recognize distinctive open education sites, technological innovations, notable open courses, and exemplary leaders in Open Education worldwide. http://www.oeconsortium.org/

About the Open Education Consortium
The Open Education Consortium is a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation, collective development and use of open educational materials. The Open Education Consortium is a non-profit, social benefit organization registered in the United States and operating worldwide. http://www.oeconsortium.org/
Activities of the Open Education Consortium are supported by the William and Flora Hewlett Foundation, member dues, and contributions from sustaining members including: The African Virtual University, Community College Consortium for Open Educational Resources, Delft University of Technology, Fundação Getulio Vargas – FGV Online, Japan OpenCourseWare Consortium, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Massachusetts Institute of Technology, Netease Open Courses, Open Education France, Open Universiteit, Organisation Internationale de la Francophonie, Taiwan Open Course Consortium, Tecnológico de Monterrey, Tufts University, Universia, Universidad Politécnica de Madrid, University of California, Irvine, University of Michigan, and contributions of member organizations.
Contact
Susan Huggins
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.