Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Nền tảng mới để đánh giá phần mềm nguồn mở


New platform to evaluate open source software
Submitted by Gijs Hillenius on May 30, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/05/2014
Một nhóm 9 cơ quan nghiên cứu, các hãng phát triển phần mềm và các công ty CNTT đang xây dựng Ossmeter, một nền tảng để đánh giá và so sánh các gói phần mềm nguồn mở và các cộng đồng có liên quan trong chúng. Nền tảng này sẽ sẵn sàng như một dịch vụ công, nhưng phần mềm cũng sẽ được chia sẻ bằng việc sử dụng một giấy phép nguồn mở. Một nghiên cứu về Ossmeter từng được xuất bản đầu tuần này từ cộng đồng OSOR của Joinup.
Ossmeter từng được làm từ một bảo trợ 2.6 triệu từ Ủy ban châu Âu, một trong những dự án được Chương trình Khung số 7 tài trợ cho nghiên cứu và phát triển công nghệ (FP7).
Việc đánh giá liệu một gói phần mềm nguồn mở có đáp ứng các yêu cầu cho một ứng dụng cụ thể nào hay không, hay việc quyết định gói nào từ nhiều ứng viên là phù hợp nhất, không là một nhiệm vụ dễ dàng, nghiên cứu của OSOR nêu. Nó đòi hỏi thông tin về chất lượng và độ chín của bản thân phần mềm, về sự phát triển liên tục ra sao và sự hỗ trợ người sử dụng tích cực thế nào từ cộng đồng.
Ossmeter nhằm gimr thời gian cần thiết để nghiên cứu và so sánh các lựa chọn thay thế nguồn mở. Nó muốn làm giảm thời gian cần thiết để đánh giá chất lượng mã tới 30%. Nhóm này hy vọng đưa ra sự giảm tới 90% các nỗ lực cần thiết để đánh giá sự hỗ trợ được các hệ thống theo dõi lỗi và ác kênh giao tiếp khác cung cấp, và tương tự làm giảm các nỗ lực giám sát và so sánh các giải pháp.
Bộ công cụ Ossmeter sẽ được kiểm tra bằng việc sử dụng 3 trường hợp kiểm thử. 2 trong số đó là các trường hợp điển hình của giới công nghiệp trong các dịch vụ CNTT và xây dựng, và trường hợp thứ 3 gồm các dự án PMNM có liên quan tới nền tảng phát triển phần mềm Eclipse.
A group of nine research institutes, software development firms and IT companies are building Ossmeter, a platform to evaluate and compare open source software packages and the communities involved in them. The platform will be available as a public service, but the software will also be shared using an open source licence. A study on Ossmeter was published earlier this week by Joinup's OSOR community.
Ossmeter was made possible by a 2.6 million grant from the European Union, one of the projects funded by its Seventh Framework Programme for research and technological development (FP7).
Evaluating whether an open source software package meets the requirements for a specific application, or deciding which package from multiple candidates is the best match, is not an easy task, the OSOR study reports. It requires information on the quality and maturity of the software itself, on the ongoing development is and on how extensive the user support by the community is.
Ossmeter aims to reduce the time needed for investigating and comparing open source alternatives. It wants to decrease the time needed to assess the quality of the code by 30 per cent. The consortium hopes to offer a 90 per cent reduction in the efforts needed to assess the support provided by bug tracking systems and other communication channels, and equally lessen the efforts to monitor and compare solutions.
The Ossmeter toolset will be verified using three test cases. Two of these are industrial case studies in IT services and construction, and the third case contains the OSS projects related to the Eclipse software development platform.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.