Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Thành phố Vienna dần chuyển sang nguồn mở


City of Vienna increasingly turns to open source
Submitted by Gijs Hillenius on May 22, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 22/05/2014
Hành chính ở thủ đô nước Áo, Vienna, đang mở rộng sử dụng các giải pháp nguồn mở của mình, bao gồm trên các máy tính trạm, vì các yêu cầu mới, dữ liệu mở, căng thẳng về ngân sách và sự dịch chuyển chính hướng tới các điện thoại thông mình và máy tính bảng.
“Nguồn mở giúp giải quyết các tình huống khóa trói vào nhà cung cấp về CNTT”, Norbert Weidinger, chiến lược gia CNTT-TT của thành phố, nói trong một trình chiếu về sử dụng của thành phố đối với các giải pháp tự do nguồn mở.
Nguồn mở bây giờ được thiết lập tốt trong các hoạt động CNTT chính của thành phố, theo trình chiếu mà Weidinger đã phát hành ở hội nghị các Thành phố Chính của châu Âu ở Dublin hôm 17/01. Thành phố này có 454 máy chủ Linux (trong tổng số 2.000 máy chủ), 270 cài đặt Apache, sử dụng PostgreSQL để quản lý 380 cơ sở dữ liệu và MySQL quản lý 90 cơ sở dữ liệu khác. Nguồn mở được sử dụng cho các dịch vụ tệp và in ấn, cho các dịch vụ chính phủ điện tử và cho các website nội bộ và bên ngoài.
“Chúng tôi đang thúc đẩy sử dụng các sản phẩm nguồn mở ở những nơi có thể”, Weidinger nói.
Các trách nhiệm của phòng CNTT bao gồm CNTT trong y tế công của thành phố, các trường học công lập và hành chính nhà đất thành phố.
Được sử dụng tích cực
Trình chiếu của Weidinger bao gồm một danh sách các giải pháp nguồn mở được sử dụng trên các máy trạm của thành phố. Trình duyệt web Firefox được cài đặt trên 17.500 trong tổng số 56.800 máy trạm. VLC được cài đặt trên 13.603 PC, PDFCreator trên 14.852 chiếc, 7-Zip trên 14.575 chiếc và Freemind trên 1.662 chiếc. Thành phố cũng hỗ trợ sử dụng Apache OpenOffice: bộ phần mềm văn phòng bây giờ được cài đặt trên 3.000 PC. Tuy nhiên, Weidinger lưu ý, đang được sử dụng tích cực trên chỉ 600 máy trạm.
Thành phố cũng xây dựng các giải pháp của riêng mình trong nội bộ bằng việc sử dụng các thành phần nguồn mở, và chia sẻ chúng với các cơ quan hành chính nhà nước khác. Giữa 2010 và 2012 nó xây dựng máy chủ Mẫu biểu cho chính phủ điện tử của mình, bây giờ nó được sử dụng ở 3 trong số 9 bang của Áo, và Hiệp hội các Thành phố Áo, một đối tác cộng tác của Vienna.
Hành chính thành phố đang lên kế hoạch sử dụng Liferay, một hệ thống quản trị nội dung nguồn mở. Nó đang triển khai rồi các dự án web nhỏ hơn bằng việc sử dụng Wordpress CMS. Vienna đang sử dụng Pentaho, một giải pháp qui trình nghiệp vụ nguồn mở, đối với một số việc khai thác và báo cáo dữ liệu của mình.
Khóa trói vào nhà cung cấp
Vào tháng 12/2009, hội đồng thành phố đã tranh luận việc mua sắm bắt buộc các giấy phép bộ phần mềm văn phòng sở hữu độc quyền. Điều này bị trói vào hệ thống sở hữu độc quyền của thành phố đối với việc lên kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp và cũng là một yêu cầu cho sự triển khai của nó hệ thống quản lý hồ sơ chính phủ Áo, ELAK (Elektronischer Akt). Một nghiên cứu của phòng CNTT thành phố đã kết luận trong năm 2008 rằng 2 thứ đó từng khóa và chuyển sang các lựa chọn thay thế văn phòng nguồn mở.
Thập kỷ qua, Vienna từng là một trong một nhúm các thành phố châu Âu đã thí điểm sử dụng các bộ văn phòng nguồn mở. Trong năm 2005 và 2006, Vienna đã phát triển phát tán Linux của riêng mình, Wienux, có ý định được sử dụng trong các máy trạm của thành phố, sử dụng OpenOffice, được phát hành như nguồn mở trong năm 2000 từ Sun Microsystems.
The administration in the Austrian capital, Vienna, is expanding its use of open source solutions, including on its workstations, because of new requirements, open data, budget constraints and the major shift towards smartphones and tablets.
"Open source helps to solve IT vendor lock-in situations", Norbert Weidinger, ICT-Strategist for the city, said in a presentation on the city's use of free and open source solutions.
Open source is now well-established in the city's main IT operations, according to the presentation which Weidinger delivered at a Major Cities of Europe conference in Dublin on 17 January. The city has 454 Linux servers (from a total of 2,000 servers), 270 Apache instances, uses Postgres to manage 380 databases and MySQL to manage another 90. Open source is used for file and printing services, for e-government services and for external and internal web-sites.
"We're promoting the use of open source products where possible", Weidinger said.
The IT department's responsibilities include the IT in the city's public healthcare, public schools and the administration of city-owned housing.
Actively used
Weidinger's presentation includes a list of open source solutions used on the city's workstations. Web browser Firefox is installed on 17,500 of the in total 56,800 workstations. VLC is installed on 13,603 PCs, PDFCreator on 14,852, 7-Zip on 14,575 and Freemind on 1,662. The city also supports the use of Apache OpenOffice: the office suite is now installed on 3,000 PCs. However, Weidinger notes, it is being used actively on only 600 workstations.
The city also builds its own solutions in-house using open source components, and shares these with other public administrations. Between 2010 and 2012 it built it's e-Gov Form server, which is now used in 3 of Austria's nine states, and the Austrian Cities Association, a cooperation partner of Vienna.
The city administration is planning to use Liferay, an open source content management system. It is already deploying smaller webprojects using the Wordpress CMS. Vienna is using Pentaho, an open source business intelligence solution, for some of its data mining and reporting.
IT-vendor lock-in
In December 2009, the city council disputed the forced purchasing of licences for a proprietary office suite. This is tied to the city's proprietary system for enterprise resource planning and also a requirement for its implementation of the Austrian's government record management system, ELAK (Elektronischer Akt). A study by the city's IT department had already concluded in 2008 that these two were blocking the switch to open source office alternatives.
Over the past decade, Vienna has been one of a handful of European cities that piloted the use of open source office suites. In 2005 and 2006, Vienna developed its own Linux distribution, Wienux, intended to be used on the city's workstations, using OpenOffice, released as open source in 2000 by Sun Microsystems.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.