Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Thực sự thì giáo dục mở là gì?


Just what is open education?
by Scott Nesbitt on 05 Jun 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 05/06/2014
Lời người dịch: Bạn muốn tìm hiểu các khái niệm xung quan Giáo dục Mở? Bạn có thể tìm được trên trang Hỏi - Đáp "Giáo dục mở là gì?". “Giống như tất cả các tài nguyên Hỏi - Đáp, tài nguyên "Giáo dục mở là gì?" là có sẵn để phân phối và chia sẻ nhờ một Giấy phép Creative Commons. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng nó để dạy những người khác về những lợi ích của việc sản xuất, chia sẻ, và xây dựng tri thức theo cách thức nguồn mở”. Xem thêm: Giáo dục mở là gì?
Tại Opensource.com, chúng tôi yêu các câu chuyện chia sẻ về các cách thức các công cụ và các nguyên tắc nguồn mở đang làm thay đổi bản chất của việc dạy và học ngày nay. Qua năm tháng, chúng tôi đã thấy cách tiếp cận giáo dục theo cách nguồn mở có thể biến đổi tất cả các lớp học khắp thế giới.
Nhưng việc giải thích giáo dục mở cho những người khác có thể có mẹo mực. Vì thế chúng tôi đã đưa ra một tài nguyên mà chúng tôi hy vọng những người bảo vệ có tư duy nguồn mở sẽ thấy hữu dụng khi họ mô tả nó cho những người khác.
Trang Hỏi - Đáp nguồn mở mới nhất của chúng tôi - "Giáo dục mở là gì?" - đưa ra các tóm tắt với ngôn ngữ đơn giản về các triết lý dẫn dắt giáo dục mở. Nó minh họa các khái niệm và phong trào đang cách mạng hóa các cách thức mọi người dạy các khóa học, chia sẻ các tư liệu giáo dục, và phân phối các kết quả nghiên cứu hàn lâm có giá trị.
Giống như tất cả các tài nguyên Hỏi - Đáp, tài nguyên "Giáo dục mở là gì?" là có sẵn để phân phối và chia sẻ nhờ một Giấy phép Creative Commons. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ sử dụng nó để dạy những người khác về những lợi ích của việc sản xuất, chia sẻ, và xây dựng tri thức theo cách thức nguồn mở.
At Opensource.com, we love sharing stories about the ways open source tools and principles are changing the nature of teaching and learning today. Over and over, we've seen how approaching education the open source way can transform classrooms all over the world.
But explaining open education to others can be tricky. So we've launched a resource we hope open-minded advocates will find useful when they describe it to others.
Our newest open source FAQ page—"What is open education?"—offers plain-language summaries of the philosophies that guide open education. It illustrates the concepts and movements that are revolutionizing the ways people teach courses, share educational materials, and distribute the results of valuable academic research.
Like all our FAQ resources, the "What is open education?" resource is available for redistribution and sharing thanks to a Creative Commons License. We hope you'll use it to teach others about the benefits of producing, sharing, and building on knowledge the open source way.
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.