Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Về sự hợp nhất các qui định về chữ ký điện tử và các dịch vụ tin cậy thì bạn phải nghĩ ở mức toàn cầu, chứ không phải chỉ ở mức của Liên minh châu Âu.


About the unification of the rules on e-signatures and trust services you have to think globally, not only at EU level
Submitted by Anna Duda on June 17, 2014
Bài được đưa lên Internet ngày: 17/06/2014
Diễn đàn về Chữ ký Điện tử châu Âu (EFPE) lần thứ 14 sắp kết thúc - hội nghị quốc tế lớn nhất ở châu Âu có liên quan tới vấn đề chữ ký điện tử và các dịch vụ tin cậy. Sự kiện này có sự tham dự của hơn 130 người từ 20 quốc gia.
Bảo trợ danh dự cho hội nghị EFPE gồm Bộ trưởng Kinh tế Balan Janusz Piechociński, Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa Balan Jacek Biernacki, Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI), Ủy ban về Luật Thương mại Quốc tế của LHQ (UNCITRAL), Sejm của Balan - Ủy ban về Đổi mới và các Công nghệ mới, Ủy ban của Balan về Tiêu chuẩn hóa và Phòng Công nghệ Thông tin và Viễn thông Balan.
Những người tổ chức EFPE 2014 là Unizeto Technologies SA và Đại học Công nghệ West Pomeranian ở Szczecin. Hơn nữa, các đối tác tiềm tàng của sự kiện là CERTUM và Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu - ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
Hội nghị có các bảo trợ truyền thông gồm: Phòng Kinh tế Điện tử (e-Commerce Poland), báo Gazeta Prawna, Kurier Szczecinski, TVP Szczecin, Biznes Benchmark, báo trực tuyến Gazeta Finansowa, Wyborcza.biz, Institute of Digital Poland Polska Cyfrowa, Information Agency Newseria, cũng như các dịch vụ Internet: Logistyka.net.pl, Wspieram Biznes, Infor.pl, eTechnologie, blogs: Niebezpiecznik.pl, Sekurak.pl, IT Tech Blog và Brand24.
Chủ đề chính của sự kiện diễn đàn lần thứ 14 diễn ra hôm 04/06 tại Międzyzdroje (Balan) là “Điều tiết của EU về các dịch vụ tin cậy và nhận diện điện tử (eIDAS) - các cơ hội mới cho kinh tế điện tử”. Hội nghị có nhiều thảo luận sống động về những thay đổi sẽ được đưa vào trong các qui định mới của EU. Hầu hết chủ đề gói trong các bài trình bày là xuyên biên giới và có tác động tới qui định về eIDAS sẽ có trong khi xây dựng dựa vào sự cộng tác giữa các nước.
  • Trong quá trình hội nghị năm nay, đã có cơ hội biết được các quan điểm khác nhau về những qui định sẽ giới thiệu eIDAS. Qui định được xem xét theo 3 khía cạnh - quốc gia, EU và toàn cầu - Marcin Szulga, Người đứng đầu Phòng Nghiên cứu & Phát triển Unizeto Technologies SA - các đại diện của Chính phủ Balan đã trình bày các lợi ích của qui định cho Balan. Mặt khác, các đại diện của UNCITRAL (LHQ) đã thể hiện rằng eIDAS điều chỉnh thị trường nội bộ châu Âu, nên bạn sẽ bắt đầu xem rộng hơn một chút và thấy các điểm chung giữa EU và phần còn lại của thế giới, để xúc tác cho sự phát triển của thương mại điện tử.
Hơn nữa, các diễn giả đã nói về sự triển khai pháp lý và công nghệ của Qui định eIDAS. Cũng thảo luận sử dụng chữ ký điện tử từ các nhánh và khu vực khác nhau, như giao thông, tư pháp và hành chính nhà nước. Trong quá trình hội nghị đã được trình bày giải pháp theo đó trong tương lai sẽ cho phép bạn sử dụng xác thực theo một cách thức dễ dàng cho các cá nhân và vì thế bằng các thiết bị di động.
Một khía cạnh quan trọng đã nảy sinh trong EFPE2014 là an ninh theo ngữ cảnh của chữ ký điện tử. Trong các bài phát biểu cũng đã đề cập tới lý do sự giới thiệu eIDAS trước các dịch vụ tin cậy đang đối mặt với các cơ hội mới.
Tóm tắt chi tiết các chủ đề của EFPE2014 về Chữ ký Điện tử được thấy trong bản ghi nhớ được các chuyên gia quốc tế và những người tham gia hội nghị chuẩn bị và đã được đọc khi kết thúc hội nghị. Trong tài liệu đó có sẵn tiếng Balan, Anh và Nga, bạn có thể làm quen trên website của chúng tôi tại www.efpe.eu.
Xem thêm: Tuyên bố kết thúc EFPE2014
Vào cuối của EFPE2014, những người tổ chức đã mời những người tham dự tới cuộc họp thứ 15 tiếp theo vào năm sau.
Ảnh báo cáo với một tóm tắt ngắn 3 thứ tiếng của từng ngày hội nghị có sẵn trên:
XIV European Forum on Electronic Signature (EFPE) came to the end - the largest international conference in Europe related to issues of e-signature and trust services. The event was attended by over 130 participants from 20 countries.
The honorary patronage over the conference EFPE was taken by the Minister of Economy of Poland Deputy Minister Janusz Piechociński, Minister of Justice of the Republic of Poland Jacek Biernacki, the European Telecommunications Standards Institute (ETSI), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the Sejm of Poland – Commission of Innovation and new Technologies, Polish Committee for Standardization and the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications.
The organizers of the EFPE 2014 was Unizeto Technologies SA and West Pomeranian University of Technology in Szczecin. In addition, substatial partners of the event was CERTUM and European Telecommunications Standards Institute (ETSI).
The conference was taken under the patronage of the media: Chamber of Electronic Economy (e-Commerce Poland), the newspaper Gazeta Prawna, Kurier Szczecinski, TVP Szczecin, Biznes Benchmark, the newspaper Gazeta Finansowa online, Wyborcza.biz, Institute of Digital Poland Polska Cyfrowa, Information Agency Newseria, as well as Internet services: Logistyka.net.pl, Wspieram Biznes, Infor.pl, eTechnologie, blogs: Niebezpiecznik.pl, Sekurak.pl, IT Tech Blog and Brand24.
The main topic of the XIV edition of the event which was held on 4-6 June in Międzyzdroje (Poland) was "The EU Regulation on electronic identification and trust services (eIDAS) – new opportunities for electronic economy." The conference has plenty of lively discussions about the changes which should enter new EU regulations. Most scrolling topic during the speeches was transboundary and that the impact eIDAS regulation will have on the building based on the cooperation between the countries.
- During this year's conference, there was an opportunity to get to know different points of view on regulations which should introduce eIDAS. Regulation considered in three aspects - national, EU and global – says Marcin Szulga, Head of Research and Development Department Unizeto Technologies SA – Representatives of Polish Government presented the benefits of the regulation for our country (Poland). On the other hand representatives of the UNCITRAL (the UN) stressed that eIDAS regulates the internal European market, so you should start to look a little wider and find common points between the EU and the rest of the world, to enable the development of e-commerce.
In addition, the speakers spoke on the legal and technological implementation of the Regulation eIDAS. Also discusses the use of an electronic signature by various branches and sectors, such as transport, judiciary and public administration. During the conference was presented the solution which in the future will allow you to use authentication in an easy way for individuals and thus by mobile devices.
An important aspect which was raised during EFPE2014 was security in the context
of e-signature. In the speeches was also stressed that in due to the introduction eIDAS before trust services are facing new opportunities.
A detailed summary of the topics of XIV European Forum on Electronic Signature was found in a memorandum prepared by international experts and participants of the conference and was read at its end. In the document which is available in Polish, English and Russian, you can get acquainted on our website www.efpe.eu.
Please see: Final statement EFPE2014
By the end of EFPE 2014 organizers invited participants for the next fifteenth meeting next year.
Photo reports with a short summary of three languages ​​of each day of the conference are available on:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.