Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Hãy tới thảo luận về Hạ tầng Số cho Nghiên cứu với chúng tôi!


Come discuss Digital Infrastructure for Research with us!
Updated on 27 June 2017
Bài được cập nhật trên Internet ngày: 27/06/2017


Các hạ tầng điện tử hàng đầu của châu Âu, EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE, PRACERDA Europe, mời tất cả các nhà nghiên cứu, các nhà phát triển và các nhà cung cấp dịch vụ trong 3 ngày động não và thảo luận trong sự kiện về các Hạ tầng Số cho Nghiên cứu 2017 - DI4R 2017 (Digital Infrastructures for Research 2017) (từ 30/11 tới 01/12/2017) ở Brussels, Bỉ.
Được thiết kế với các cộng đồng nghiên cứu trong đầu, sự kiện về các Hạ tầng Số cho Nghiên cứu 2017 nhằm thúc đẩy sự áp dụng rộng lớn hơn các dịch vụ hạ tầng số và thúc đẩy sự đổi mới do người sử dụng dẫn dắt.
DI4R 2017 sẽ xoay quanh các cộng đồng nghiên cứu và thúc đẩy các dịch vụ hạ tầng số của châu Âu.
Trong khi chúng tôi chân thành mời bạn dành vài ngày cho sự kiện này, hãy theo dõi Website chính thức của DI4R các thông tin tiếp theo về quy trình đăng ký và chương trình!Europe's leading e-infrastructures, EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE, PRACE and RDA Europe, invite all researchers, developers and service providers for three days of brainstorming and discussions at the Digital Infrastructures for Research 2017 event (30 November - 1 December 2017) in Brussels, Belgium.
Designed with research communities in mind, the Digital Infrastructures for Research 2017 event aims to foster broader adoption of digital infrastructure services and promote user-driven innovation.
The DI4R 2017 will revolve around the research communities and promote the European digital infrastructure services.
While we warmly invite you to save the dates for the event, stay tuned with the official DI4R Website for further information about the registration process and the programme!
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.