Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

‘Mây mù, gia tăng FAIR; xem lại các nguyên tắc chỉ dẫn Dữ liệu FAIR cho Đám mây Khoa học Mở châu Âu’ - Bản dịch sang tiếng ViệtLà tài liệu của nhóm các tác giả đứng đầu là Barend Mons et al, xem xét lại và căn chỉnh lại nội hàm của các nguyên tắc Tìm thấy được, Truy cập được, Tương hợp được, Sử dụng lại được - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) với mục đích để mọi người, đặc biệt là các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học, hiểu được đúng về các nguyên lý đó, để họ có thể đưa ra các dữ liệu nghiên cứu có tính FAIR trong tương lai, để không chỉ cho người đọc được, mà quan trọng bậc nhất và trên hết, là để máy có thể hiểu được và hành động được với các dữ liệu FAIR đúng nghĩa đó một cách độc lập - không có sự can thiệp của con người. Bằng cách này, họ có đủ năng lực đi với Khoa học Mở và sẽ hướng tới được Internet của Dữ liệu và các Dịch vụ FAIR (Internet of FAIR Data and Services) trong tương lai.
Nếu bạn có ý định làm gì đó với cái gọi là Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN4.0), nơi được cho là người máy sẽ thay thế con người để làm nhiều công việc, thì bạn không thể bỏ qua tài liệu này được.


Bạn có thể tải về tài liệu dịch sang tiếng Việt có 17 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.