Thứ Hai, 24 tháng 7, 2017

OECD: ‘Tạo sự khích lệ để sử dụng lại dữ liệu mở’

OECD: ‘Create incentives for reuse of open data’
Submitted by Gijs Hillenius on June 28, 2017
Bài được đưa lên Internet ngày: 28/06/2017


Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) đang thúc giục các chính phủ châu Âu tạo ra sự khích lệ cho các tổ chức khu vực nhà nước và khác sử dụng dữ liệu mở. Cách tốt lành cho các chính phủ để thúc đẩy chia sẻ và sử dụng lại dữ liệu, và để cải thiện hành chính nhà nước, là tạo ra các dịch vụ chính phủ điện tử dữ liệu dẫn dắt, Barbara Ubaldi, người đứng đầu đơn vị, Chính phủ Số và Dữ liệu Mở ở OECD, nói.
Ubaldi từng là một trong các diễn giả chính ở Hội nghị Chia sẻ & Sử dụng lại (Sharing & Reuse Conference), đã diễn ra ở Lisbon (Bồ Đào Nha) hồi tháng 3. Các doanh nghiệp và công dân kỳ vọng vào các dịch vụ số, với sự dễ dàng sử dụng và khả năng đáp ứng y hệt như các dịch vụ điện tử thương mại. “Chúng ta không thể có các chính phủ tương tự phục vụ cho nền kinh tế số và xã hội số”, bà nói, trích dẫn lời của Bộ trưởng Đức.
Bà khuyến cáo rằng các chính phủ dóng các chiến lược của họ lên chính phủ số, dữ liệu mở và đổi mới. Điều này sẽ giúp chia sẻ dữ liệu, và cải thiện tính tương hợp các dịch vụ của chính phủ.
Tạo ra các dịch vụ, gia tăng giá trị
Chia sẻ và sử dụng lại tích cực dữ liệu của chính phủ khuyến khích các tác nhân cả bên trong và bên ngoài khu vực nhà nước làm việc cùng nhau, Ubaldi nói. Họ tạo ra các dịch vụ, gia tăng giá trị, nhận diện nơi để nâng cao hiệu quả của chính phủ, và nơi để đưa những người ở bên ngoài vào. Bà đã chỉ ra Đan Mạch như là ví dụ nơi mà chính phủ đang thúc đẩy sử dụng lại dữ liệu bởi bản thân khu vực nhà nước, để cải thiện hiệu quả.
Nghiên cứu của OECD chỉ ra rằng các chính phủ còn đang chưa phát triển các kỹ năng và nâng cao nhận thức đủ, để các nhân viên sử dụng lại được các dữ liệu mở cho bản thân họ. Cũng có nhu cầu chỉ dẫn về cách sử dụng lại dữ liệu trong khi vẫn bảo vệ được tính riêng tư và an toàn, bà nói.
Nhiều thông tin hơn:
The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is urging Europe’s governments to create incentives for public sector organisations and others to use open data. A good way for governments to promote sharing and reuse of data, and to improve public administration, is the creation of data-driven eGovernment services, says Barbara Ubaldi, Head of Unit, Digital Government and Open Data at the OECD.
Ubaldi was one of the keynote speakers at the Sharing & Reuse Conference, which took place in Lisbon (Portugal) in March. Businesses and citizens expect digital services, with the same ease of use and responsiveness as commercial eServices. “We can’t have analogue governments serving a digital economy and digital society”, she said, quoting a German minister.
She recommends that governments align their strategies on digital government, open data and innovation. This will help the sharing of data, and improve interoperability of government services.
Create services, add value
Actively sharing and reusing government data encourages actors both inside and outside the public sector to work together, Ubaldi said. They create services, add value, identify where to increase government efficiency, and where to bring in outsiders. She pointed to Denmark as an example of a government that is promoting the reuse of data by the public sector itself, to improve efficiency.
OECD research indicates that governments are not doing enough to develop skills and raise awareness, for civil servants to reuse open data themselves. There is also a need for guidance on how to reuse data while protecting privacy and security, she said.
More information:
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.