Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

Vài khoản đầu tư lớn được công khai của thế giới cho khoa học mở


Horizon 2020 là chương trình nghiên cứu và đổi mới lớn nhất của Liên minh châu Âu từ trước tới nay với gần 80 tỷ tiền vốn cấp sẵn sàng trong vòng 7 năm (2014-2020) - cộng thêm đầu tư của tư nhân do khoảng tiền này sẽ hấp dẫn được. Nó hứa hẹn nhiều đột phá, phát hiện và kỷ lục thế giới hơn bằng việc đưa các ý tưởng lớn từ phòng thí nghiệm tới thị trường.
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of funding available over 7 years (2014 to 2020) – in addition to the private investment that this money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking great ideas from the lab to the market.


Quy định cấp phép mở mới của Bộ Giáo dục Mỹ đã có hiệu lực. Bắt đầu từ năm tài chính 2018, các tài nguyên giáo dục được tạo ra với các trợ cấp có tính cạnh tranh được quyền tự do làm theo ý mình của Bộ Giáo dục (4,2 tỷ USD trong năm tài chính 2016) phải được cấp phép mở và được chia sẻ với công chúng. Creative Commons (CC) chúc mừng Bộ Giáo dục Mỹ vì đảm bảo công chúng có sự truy cập tới các tài nguyên giáo dục mà Bộ cấp tiền.
Tuyên bố này tới sau nhiều năm làm việc của các nhân viên Bộ Giáo dục, nhiều tổ chức xã hội dân sự, và cá nhân các lãnh đạo giáo dục mở.
The U.S. Department of Education’s new open licensing rule has gone into effect. Starting in FY 2018, education resources created with Department of Education discretionary competitive grants ($4.2 billion in FY 2016) must be openly licensed and shared with the public. Creative Commons (CC) congratulates the U.S. Department of Education for ensuring the public has access to the education resources it funds.


Lê Trung Nghĩa,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.