Thứ Năm, 9 tháng 11, 2017

Định nghĩa Dữ liệu Mở


Dữ liệu Mở là dữ liệu có thể được bất kỳ ai tự do sử dụng, sử dụng lại và phân phối lại - nhiều nhất, chỉ tuân thủ yêu cầu ghi công và chia sẻ tương tự.
Open data is data that can be freely used, re-used and redistributed by anyone - subject only, at most, to the requirement to attribute and sharealike.


Dữ liệu Mở KHÔNG là dữ liệu cá nhân và KHÔNG là dữ liệu bí mật quốc gia!


Bạn đang nói về dữ liệu nào?
Các độc giả đã thấy rồi các ví dụ các dạng dữ liệu là hoặc có thể trở thành dữ liệu mở - và họ sẽ thấy nhiều ví dụ hơn ở bên dưới. Tuy nhiên, sẽ là hữu dụng để nhanh chóng chỉ ra các dạng dữ liệu nào là mở, hoặc có thể là mở – và, quan trọng tương tự, dữ liệu nào sẽ không là mở.
Điểm mấu chốt là khi mở dữ liệu ra, trọng tâm nhằm vào các dữ liệu không phải của cá nhân, đó là, dữ liệu không chứa thông tin về các cá nhân cụ thể nào.

Tương tự, đối với vài dạng dữ liệu của chính phủ, những hạn chế về an ninh quốc gia có thể áp dụng.

What Data are You Talking About?

Readers have already seen examples of the sorts of data that are or may become open - and they will see more examples below. However, it will be useful to quickly outline what sorts of data are, or could be, open – and, equally importantly, what won’t be open.
The key point is that when opening up data, the focus is on non-personal data, that is, data which does not contain information about specific individuals.
Similarly, for some kinds of government data, national security restrictions may apply.


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.