Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Về hệ thống các giấy phép Creative Commons


Hệ thống giấy phép Creative Commons đã tiến hóa như là câu trả lời cho hệ thống bản quyền hà khắc mà nhiều người đã cảm thấy đã bóp nghẹt tính sáng tạo thay vì thúc đẩy nó.
Creative Commons license system evolved as a response to the restrictive system of copyright that many felt was stifling creativity instead of fostering it.
Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015,


Quyền tự do chia sẻ, lưu trữ, sử dụng lại và pha trộn các nội dung hàn lâm từng không sẵn sàng qua các cơ chế bảo vệ bản quyền thông thường. Các luật bản quyền của nhiều quốc gia đã không khuyến khích chia sẻ hoặc sử dụng lại công khai các nội dung hàn lâm. Trong khi việc mở rộng quyền tự do chia sẻ hoặc sử dụng lại cho các nhóm người sử dụng thông qua sự đan xen tới các con đường bảo vệ bản quyền, như các giấy phép Creative Commons (CC) hoặc các giấy phép Copyleft (giấy phép bản quyền theo Copyleft), các nhóm người sử dụng đã và đang hạnh phúc sử dụng các tài nguyên cộng đồng đó để tiếp tục sản xuất và phân phối tri thức. Trong khi vừa bảo vệ các quyền của những người sáng tạo, các giấy phép CC còn mở ra các tiềm năng đầy đủ cho các tư liệu nghiên cứu OA.
Creative Commons license system evolved as a response to the restrictive system of copyright that many felt was stifling creativity instead of fostering it.
Freedom of sharing, archiving, reusing and remixing of scholarly contents was not available through normal copyright protection mechanisms. Copyright laws of many countries discouraged public sharing or reusing of scholarly contents. While extending freedom of sharing or reusing to user groups through the alternative to copyright protection pathways, such as Creative Commons (CC) or CopyLeft licenses, users groups happily make use of these community resources for further production and distribution of knowledge. While protecting creators’ rights, CC licenses churn out full potentials of OA research literature.
Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015


Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.