Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Giới thiệu truy cập mở


Vào đầu thế kỷ 21 đã nổi lên phong trào Truy cập Mở - OA (Open Access) với Sáng kiến Truy cập Mở Budapest - BOAI (Budapest Open Access Initiative). Triết lý của truy cập mở là để cung cấp sự truy cập miễn phí và không có rào cản tới nghiên cứu và các xuất bản phẩm của nó mà không có các hạn chế về bản quyền. Phong trào đó có sự hỗ trợ từ các nhà khoa học lớn nhất, các nhà giáo dục, các nhà xuất bản, các cơ sở nghiên cứu, các hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức thư viện. Các tuyên bố OA khác ở Berlin và Bethesda đặt nó vào vị thế mạnh mẽ. Triết lý của nó là: nghiên cứu được những người đóng thuế cấp tiền sẽ là sẵn sàng không mất tiền cho những người đóng thuế.
Then in the beginning of the 21 st century emerged the Open Access (OA) movement with the Budapest Open Access Initiative (BOAI). Philosophy of open access is to provide free of charge and unhindered access to research and its publications without copyright restrictions. The movement got support from great scientists, educationists, publishers, research institutions, professional associations and library organizations. The other OA declarations at Berlin and Bethesda put it on strong footings. Its philosophy is: research funded by tax payers should be available free of charge to tax payers.
Nguồn: UNESCO xuất bản năm 2015,
Blogger: Lê Trung Nghĩa,
letrungnghia.foss@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.