Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

GitHub thông minh về các giấy phép nguồn mở


GitHub gets smart over open source licences
16 July 2013, 10:25
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/07/2013
The dropdown of licence choices when creating a new repository on GitHub
Lời người dịch: Bây giờ khi tạo kho trên GitHub, người sử dụng có khả năng lựa chọn một trong số một loạt các giấy phép nguồn mở cho kho đó, như các giấy phép Apache, GPL, MIT, Affero GPL, Artistic, BSD, Eclipse hoặc LGPL, và còn hơn thế nữa.
GitHub đã tung ra một site mới - choosealicense.com – như một cách để đơn giản hóa việc chọn một giấy phép nguồn mở cho các dự án và đã thêm vào các lựa chọn thiết lập giấy phép mới khi tạo các kho mới cho các dự án đó. Công ty đã và đang bị chỉ trích trong quá khứ vì không nhắc những người sử dụng rằng việc đặt mã lên công khai không đặt nó vào trong miền công cộng, mà để nó như có bản quyền và mã không có giấy phép.
Bây giờ, khi một kho mới được tạo ra, cũng như các lựa chọn để khởi tọa kho với một tệp readme (đọc tôi) và tệp .gitignore, người sử dụng bây giờ chọn các giấy phép Apache, GPL, MIT, Affero GPL, Artistic, BSD, Eclipse hoặc LGPL sẽ được tự động thêm vào dự án. Việc chọn giấy phép nào trong số các giấy phép đó là phù hợp được hỗ trợ từ site Choosealicense.com, nó tiếp cận việc chọn một giấy phép bằng cách hỏi người sử dụng mong muốn gì từ giấy phép; từ mong muốn về các giấy phép đơn giản, dễ dãi, một giấy phép thừa nhận bằng sáng chế, hay một giấy phép ép tuân thủ việc chia sẻ những cải tiến. Một khi một giấy phép được chọn, một tóm tắt của các thuộc tính của nó được chỉ ra, cùng với các lưu ý về cách áp dụng nó cho một dự án; một núm chỉ một nháy có thể sao chép văn bản giấy phép vào bộ nhớ tạm (clipboard). Site Choosealicense.com cũng là nguồn mở, theo giấy phép CC Attribution 3.0 và giấy phép MIT, và có thể được rẽ nhánh từ bản thân kho dự án của nó.
Một ứng dụng không có liên kết của nhân viên của GitHub Garen J Torkian cũng đã xuất hiện, AddALicence.com mà nó làm việc thông qua API GitHub và có thể tới thăm từng kho công khai của một người sử dụng, cho phép người sử dụng chọn một giấy phép và sau đó thêm tệp giấy phép mới vào kho. Điều này là lý tưởng cho các lập trình viên với các dự án nguồn mở đang tồn tại mà muốn sắp xếp ngăn nắp các vấn đề cấp phép của họ. Một lần nữa, được cấp phép theo một giấy phép MIT, dự án này cũng có thể được rẽ nhánh và sửa đổi.
GitHub has launched a new site – choosealicense.com – as a way to simplify selecting an open source licence for projects and has added new licence setting options when creating new repositories for those projects. The company has been criticised in the past for not reminding users that putting code up in public doesn't place it in the public domain, but leaves it as copyrighted and unlicensed code.
Now, when a new repository is being created, as well as the options to initialise the repository with a readme file and .gitignore file, the user can now select Apache, GPL, MIT, Affero GPL, Artistic, BSD, Eclipse or LGPL licences to be automatically added to the project. Selecting which of these licences is appropriate is assisted by the ChooseALicense.com site, which approaches selecting a licence by asking what the user desires from the licence; from a desire for simple, permissive licences, a patent-aware licence, or one that enforces the sharing of improvements. Once a licence is selected, a summary of its attributes is shown, along with notes on how to apply it to a project; a one-click button can copy the licence text to the clipboard. The ChooseALicense.com site is also open source, under a CC Attribution 3.0 licence and MIT licence, and can be forked from its own project repository.
An unaffiliated application by GitHub employee Garen J Torkian has also appeared, AddALicence.com which works through the GitHub API and can visit each of a user's public repositories, let the user select a licence and then add the new licence file to the repository. This is ideal for developers with existing open source projects who want to tidy up their licensing issues. Again, licensed under an MIT licence, this project can also be forked and modified.
(djwm)
Dịch: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.