Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

‘Chia sẻ tác phẩm của bạn theo truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt
Chào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!


Đây là quyển thứ 5, cũng là quyển cuối cùng trong bộ sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Ở cuối của quyển này, bạn được kỳ vọng có khả năng để:
  • Hiểu quy trình xuất bản có liên quan trong phổ biến các tác phẩm hàn lâm;
  • Chọn các tạp chí và kho truy cập mở thích hợp để chia sẻ các kết quả nghiên cứu;
  • Sử dụng phương tiện xã hội để thúc đẩy công việc nghiên cứu và xây dựng uy tín cá nhân”.


Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 52 trang tại địa chỉ:
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.